⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

9.2.1 Oppvekst og levekår

Barnehage

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)20122013201420152016 
0 - 6 år i alt 7 849 7 836 7 554 7 637 7 606  
0 - 3 år kommunale barnehager 1 962 1 817 1 684 1 672 1 681  
0 - 3 år private barnehager 997 1 016 981 1 001 1 046  
3 - 6 år kommunale barnehager 3 114 3 173 3 099 3 077 3 083  
3 - 6 år private barnehager 1 776 1 830 1 790 1 888 1 796  
Tilbud til barn med spesielle behov      
Styrket barnehagetilbud, antall barn468496503480531 
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4839403833 
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 336244285335378 
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass      
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt187130199223147 
Helse barn2915272719 
Helse familie7562767259 
Søkt inn av barneverntjenesten1719152718 
Språklige minoriteter5733817451 
Antall barnehager      
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager72 / 5872 / 55            70/5572/5572/55 
Barnehager adm. lagt under skole11                 111 
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager5555                555658 
Tabell 9.2 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Grunnskole20122013201420152016
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 532 15 547 15 605 15 745 15 795
B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 507 14 583 14 694 14 790 15 123
- Barnetrinn 10 079 10 242 10 435 10 607 10 826
- Ungdomstrinn 4 428 4 341 4 259 4 183 4 297
Sum årsverk personale med lederoppgaver 118 128 130 117 121
Sum årsverk til undervisning 1 087 1 079 1 088 1 061 1 094
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 253 1 397 1 462 1 389 1 478
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 030 1 198 1 183 1 177 1 199
Skolefritidsordning     
Barn i SFO 4 493 4 744 4 756 4 618 4 519
Barn i SFO med 100% plass 3 416 3 818 3 813 3 583 3 411
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 7,1 8,2 8,1 8,0 7,9
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 8,6 9,6 9,9 9,4 9,8
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 74,9 77,5 77,6 73,4 70,8
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 18,6 19,0 19,0
Tabell 9.3 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen20122013201420152016
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 9 014 8 741 8 988 8 769 9 140
Antall elevplasser kulturskolen: 3 384 3 473 3 524 3 548 3 575
- Musikk i livets begynnelse 95 101 92   
- Musikkgrupper 0 til 5 år    96 116
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn   410 420 465
- Instrumental 1 671 1 666 1 717 1 658 1 650
- Annen musikkopplæring 40 25 30 20  
- Dans 577 773 859 905 955
- Bilde / visuell kunst 105 87 91 89 90
- Drama/teater 210 175 167 170 130
- Samspill/kammermusikk 110 68 146 190 170
- Skapende skriving 16 12 12   
Tabell 9.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Johannes læringssenter 20122013201420152016
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn 56 51 55 42 60
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn 522 482 400 520 389
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever 246 274 289 257 335
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever    54 136
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever 784 820 860 750 901
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever 243 266 243 289 385
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere 1 001 928 962 657 906
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere 18 14 5 - 128
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 234 258 198 253 361
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere 59 61 56 93 106
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere 643 640 541 526 576
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 12 15 12 15 13
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere 60 64 52 44 65
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere 1 304 1 552 1 136 1 052 877
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere 500 667 919 557 592
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere  16 48 129 12
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere 180 179 238 233 295
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere ---33
Grunnskole norske voksne Deltakere21---
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere21521622247
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere114415--
Spesialundervisning for voksne Deltakere183178174168167
Fagkonsulent innen synKlienter144158126129152
Fagkonsulent innen hørselKlienter406445460486466
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter15216457125125
DatahjelpKlienter3420151524
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen  48 48 48 48 54
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)  28 28 28 28 28
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)     30 30
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*  4 4 4 4 4
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap  300 300 300 300 300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3  2 700 3 000 3 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet  2 700 3 000 3 000 3 000 3 000
*      
*MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

PPT20122013201420152016
Antall saker 2 826 3 068 3 210 3 052 3 226
Antall nye saker voksne 75 99 77 174 176
Antall nye saker barn 837 901 812 798 932
Antall sakkyndige vurderinger 927 1 071 1 099 1 073 1 231
Kvalitet     
Antall på venteliste 111 114 47 97 110
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner 226 231 244 418 ca. 450
Antall kurs 66 55 68 76 ca. 80
Tabell 9.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20122013201420152016
Årsverk helsesøster 43,8 48,8 51,2 50,6 53,1
Årsverk jordmor 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
Årsverk psykologer 3 3 3 3 3
Årsverk Helsestasjonens familiesenter 6,5 7 7 7 7
Fødsler 1 801 1 823 1 747 1 763 1 724
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 289 1 353 1 417 1 460 1 402
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 123 44 984 45 206 44 543 45 724
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 22 874 26 886 33 886 34 345 39 610
Telefonkontakter helsestasjon 7 280 7 503 7 892 7 209 7 116
Barselgrupper 134 153 155 154 146
Antall deltakere i barselgrupper 1 045 1 301 1 238 1 395 1 248
Tverrfaglige samarbeidsmøter 445 472 514 471 494
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 473 490 448 815 850
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte0,55 %66 %78 %80 %83 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %95 %95 %94 %93 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %91 %92 %93 %91% *
*     
* MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2015Andel barn og unge (0-25 år) 2015%-andel barn og unge 2015Sum besøkende 2016Andel barn og unge (0-25 år) 2016%-andel barn og unge 2016
Øyahuset Hundvåg 30 323 11 776 39,0 41 132 15 790 38,0
Midjord bydelshusStorhaug 34 233 21 757 63,5 36 881 20 348 55,1
Madla bydelshusMadla 82 089 23 541 28,6 82 663 24 616 29,7
Kvernevik bydelshusKvernevik 31 130 16 325 52,4 30 347 17 166 56,5
Tasta bydelshusTasta 42 878 21 554 50,0 41 819 21 067 50,3
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 30 478 12 737 42,0 27 769 10 442 37,6
Fritid PUHTjensvoll 7 909 2 516 32,0 7 265 1 143 15,7
Bekkefaret bydelshusHillevåg 45 823 14 364 31,0 41 133 12 284 29,8
Gausel bydelshusGausel 66 630 47 320 71,0 76 894 50 064 65,1
Ungdommens motorsenter*Hillevåg 7 971 6 975 87,5    
Metropolis / TeipenSentrum 55 000 52 250 95,0 57 500 54 625 95,0
Rock Comp / RUFBydekkende 3 792 3 792 100,0 3 470 3 470 100,0
BakgårdenBydekkende 22 200 22 200 100,0 1 512 1 512 100,0
Sum besøkende  460 456 257 107 56,0 448 385 232 527 56,0
*       
* Grunnet omlegging av tilbudet foreligger ikke tall for 2016       
Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)

Fiks Ferigge ferie (FFF)Sum besøkende 2012Sum besøkende 2013Sum besøkende 2014Sum besøkende 2015*Sum besøkende 2016 
Sommeraktiviteter      
Ferieklubb689588570567543 
Sommerleir Vier161166170175177 
Ungdomsleir Vier3938274244 
Rockeskole/filmskole45312800 
Sommerleir Lundsvågen187195150144148 
Sommerleir Sirdal4802000 
Aktivitetsuke med svømming112011000 
Fotballskole13507700 
Seiling5602500 
Rideleir7403700 
Skateskole2802200 
Golf7605500 
Tour de amazing  300 
Kajakkurs  1000 
Kunstuke/dager  2700 
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie191310441331928912 
*      
*Fra 2015 kun egne aktiviteter (ikke eksterne tilbud) knyttet til FFF      
Tabell 9.9 Fiks Ferigge Ferie (FFF)
Last ned tabelldata (Excel)

Barneverntjenesten20122013201420152016
Alle barn med tiltak883902987880927
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.545578624431441
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.338324339449486
Nye meldinger83193096610191161
Henleggelsesprosent meldinger26 %18 %25 %19 %9 %
Nye undersøkelsessaker6137597398061050
Henleggelsesprosent for undersøkelser41 %41 %53 %50 %59 %
Nye barn med vedtak om tiltak301395383397396
Antall Fylkesnemndsaker4153605032
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda5344392217
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse24 %27 %30 %2 %4 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda98 %89 %100 %100 %81 %
Medhold saker i fylkesnemnda89 %81 %90 %86 %78 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)62 %64 %63 %49 %48 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)38 %36 %37 %51 %52 %
Tabell 9.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Bestillerfunksjon20122013201420152016
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet24 17 15289
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland25 19 262220
Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

BehovsdekningAntall boenheter20122013201420152016
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig1614129127873425
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527379716432
Bofellesskap PUH1607364675772
Bofellesskap psykiske lidelser1455655665044
Bofellesskap rus og psykiske lidelser244413117
Bofellesskap fysisk funksjonshemming2641381211
Omsorgsbolig med innskudd/BBL915339301918
Omsorgsbolig uten innskudd292253028136
Dagsenter puh431016878
Dagsenter funksjonshemmede1421421
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn 9884868592
Antall personer med personlig assistent 3039393960
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP) 677457426395343
Samhandlingsreform      
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 898328165017481454
Tabell 9.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

Helsehuset2016
Forebyggende hjemmebesøk 
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %
Sykepleieklinikken 
Antall brukere ved sykepleieklinikken165
Psykologtjenesten 
Ungdom - antall brukere91
Ungdom - antall konsultasjoner435
Voksne - antall henvendelser194
Voksne - antall tilbud103
Voksne - antall avslag64
Frisklivssentralen 
Antall deltakere560
Avdeling velferdsteknologi 
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24
Tabell 9.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)

* 2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm

Alders- og sykehjem20122013201420152016
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.967967963963953
Andel sykehjem korttid20 %1980 %20 %20 %22 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4141414134
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175166177177177
Antall dagsenterplasser235235245245223
Kvalitet     
Andel plasser i enerom98 %98 %98 %98 %96 %
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
sykehjem langtid, inkl rus, demens4369736147
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende7754675959
dagsenter eldre, inkl økning av dager7727272516
aldershjem og bofellesskap eldre3716302622
Tabell 9.14 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)

Hjemmebaserte tjenester20122013201420152016
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 832 792 781 747 728
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 364 1 338 1 276 1 202 1 128
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 271 1 343 1 482 1 440 1 554
Antall oppdrag nattjenesten 41 722 41 037 42 834 39 491 37 254
Antall omsorgsboliger* 362 367 380 378 364
Antall bofellesskap 368 414 424 427 430
Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Fysio- og ergoterapitjenesten     
Antall årsverk20122013201420152016
Ant. årsverk ergoterapi25,528,222,919,422,2
Ant årsverk fysioterapi4649,144,441,742
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale5353,154,15555
Antall pasienter20122013201420152016
Kommunal ergoterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)     
Ant. pasienter 0 - 17 år 01210
Ant. pasienter 18 - 66 år152291710
Ant. pasienter 67 - 79 år 273530237
Ant. pasienter >80 år 657842358
I alt107136837625
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år244263261215249
Ant. pasienter 8 - 66 år248195181197186
Ant. pasienter 67 - 79 år 149139136117102
Ant. pasienter >80 år248182151130107
I alt889779729659644
Kommunal fysioterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)     
Ant. pasienter 0 - 17 år442011
Ant. pasienter 18 - 66 år 34 36 29 37 64
Ant. pasienter 67 - 79 år 62 103 125 125 149
Ant. pasienter >80 år 229 275 297 317 438
I alt 349 418 453 479 662
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 792 729 656 640 648
Ant. pasienter 18 - 66 år 237 200 171 201 189
Ant. pasienter 67 - 79 år 217 221 148 161 155
Ant. pasienter >80 år 360 332 265 204 227
I alt 1 606 1 482 1 240 1 206 1 219
Privat fysioterapi med kommunal avtale*     
Ant. pasienter 0 - 17 år 766 904 973 1 019 1 146
Ant. pasienter 18 - 66 år 4 313 5 515 7 971 5 774 5 870
Ant. pasienter 67 - 79 år 1 333 1 787 2 037 1 869 1 946
Ant. pasienter >80 år 472 651 731 667 762
I alt 6 884 8 857 11 712 9 329 9 724
*     
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
Antall konsultasjoner20122013201420152016
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 318 409 394 435 261
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 3 146 2 768 2 424 2 418 2 226
Tverrfaglige møter 1 096 890 679 669 569
Helsefremmende/forebyggende 169 159 229 184 181
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 971 6 794 6 418 6 255 6 906
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 15 071 14 399 11 507 11 495 11 534
Tverrfaglige møter 1 563 1 264 1 221 1 031 768
Helsefremmende/forebyggende 1 515 1 607 1 049 942 859
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 98 348 134 215 137 269 159 208 153 785
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 4 636 5 451 6 840 7 216 4 752
Tabell 9.16 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske hjemmetjenester20122013201420152016
Utleverte hjelpemidler, korttidslager35573524326828094028
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen1598515873146841741714985
Innhentede hjelpemidler, korttidslager31513240301429643695
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen7809 551163406580
Uleverte alarmer490503492458548
Innhentede alarmer574499497461556
Reparasjoner korttidslager9349056397651578
Betjente brukere, korttidslager38183798376438953988
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen23602353251427432700
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen698670737872868
Tabell 9.17 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Rehabiliteringsseksjonen       
Botiltak  Antall plasser20122013201420152016
M100 (start okt 12)Belegg956 %70 %86 %80 %67 %
No 1 (start nov 12)Belegg1090 %97 %95 %95 %78 %
L47Belegg1482 %75 %61 %55 %57 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %100 %25 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7    71 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7    83 %
I alt 51     
Helsetjenester       
Helsestasjon for rusAntall brukere  211 239 262 265 269
 Antall konsultasjoner  2 324 2 486 2 394 2 615 3 041
Værested/stuetilbudAntall henvendelser      7 598
LARiS*Antall brukere  111 124 108 100  
*Tilbudet ble avsluttet 31. mai 2015       
 Antall konsultasjoner  13 230 14 701 13 737 5 654  
LAR koordineringAntall brukere  194 211 210 210 206
Tabell 9.18 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Dagtilbud20122013201420152016
Antall plasser på dagsentrene 4346565962
Antall brukere av dagsentrene6059828687
Antall brukere som har plass 5 dager i uken1923241717
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1222151724
Antall brukere med SFA i ferier1522151725
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig2828282521
Antall brukere av avlastningsplassene128128127114101
Antall kriseplasser 44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)13111090
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)86665
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1414141313
Antall plasser i bofellesskap. 1111111120
Tabell 9.19 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

NAV kontor20122013201420152016
Sosialtjenesten      
Mottakere av sosialhjelp 2 961 3 192 3 228 3 387 3 843
- Andel under 25 år 23 22  23 24 24
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 29 30  30 30 30
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 38 37  38 40 40
Nyregistrerte i løpet av året 518 592  487 601 768
Stønadsmottakere i % av befolkning 2 2  2,5 3 3
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 128,9 147,9  149,4 165,3 193,4
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 99 115  128 121 94
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5 8  10,8 8 6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 15 18  11,9 9 8
Midlertidig bolig, antall brukere 289 356  313 262 222
Antall unge u/25 år på hospits 21 27  24 27 20
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 61 79  84 94 109
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 81 85  75 101 96
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 72 77  70 79 90
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,2 8,4 8,8 9,6 10,2
Tabell 9.20 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

Arbeidstreningsseksjonen20122013201420152016
Tiltaksplasser - søknader1148298112121
Gruppe for ungdom 19-25 år18 %10 %7 %18 %17 %
Gruppe for voksne fra 26 år17 %22 %9 %10 %9 %
Gruppe minoritetsspråklige menn19 %31 %15 %8 %12 %
Gruppe minoritetsspråklige kvinner11 %7 %14 %9 %9 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)  16 %13 %14 %
START35 %30 %36 %43 %39 %
Tiltaksplasser antall163176190 219222
Gruppe for ungdom 19-25 år14 %9 %6 %12 %11 %
Gruppe for voksne fra 26 år7 %11 %11 %11 %9 %
Gruppe minoritetssspråklige menn12 %13 %13 %11 %10 %
Gruppe minoritetsspråklige kvinner7 %7 %6 %7 %7 %
START31 %17 %42 %32 %29 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)29 %43 %22 %26 %33 %
Resultat/ Sluttstatus: 706471 118103
Jobb33 %21 %24 %14 %15 %
Skole10 %8 %8 %7 %6 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)9 %8 %3 %19 %9 %
Arbeidsmarkedstiltak10 %17 %26 %8 %22 %
Avklart og tilbakeført NAV29 %25 %33 % 37 %33 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen5 %21 %6 %14 %16 %
Annet 4 %0 %0 %0 %0 %
Tabell 9.21 Arbeidstreningsseksjonen – Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)

Jobbverksted20122013201420152016
Antall henvendelser178163179167268
Antall deltakere151149123118195
Antall avsluttet151149123118171
Avsluttet Status     
Jobb41 %40 %53 %39 %29 %
Skole3 %6 %7 %18 %14 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)0 %0 %0 %0 %0 %
Arbeidsmarkedstiltak7 %7 %5 %8 %22 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen0 %0 %2 %3 %4 %
Annet: ikke møtt/flyttet28 %11 % 4 %2 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)20 %34 %22 %28 %29 %
      
Henvist, ikke møtt    27 %
Fremdeles i tiltak28 %12 %11 %5 %9 %
Praksisplasser for funksjonshemmede     
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124245444260
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10310
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1314131313
Tabell 9.22 Arbeidstreningsseksjonen – Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Flyktningseksjonen20122013201420152016
Vedtak om mottak10211520120 370
- Derav enslige mindreårige20202520 80
Mottak102110113136355
- Derav enslige mindreårige1915182061
Antall tildelte kommunale boliger3029424170
Antall personer som har skaffet bolig selv102052842
Tabell 9.23 Flyktningseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Krisesenteret20122013201420152016
Kvinnelige beboere 176 178 138 161 207
Mannlige beboere 18 21 28 28 26
Barn 155 143 72 122 140
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 602 4 532 2 810 3 520 4 350
Overnattingsdøgn mannlige beboere 484 400 735 1 603 501
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn    164  
Overnattingsdøgn barn 2 868 3 047 1 672 3 333 3 042
Dagbrukere 336 685 539 488 816
Tabell 9.24 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Stavanger Legevakt20122013201420152016
Konsultasjoner totalt 40 266 41 231 43 934 42 890 42 651
Sykebesøk 1 561 1 607 1 577 1 460 1 600
Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser 903 308 350 380 520
Voldtektssaker 76 87 80 93 92
Legevaktsentral telefonbesvarelser*     89 586
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt** 39 33 45 64 40
Tilsynssaker fra Helsetilsynet** 2 7 9 18 2
*     
*Ny registrering per 2016     
** Registreringene for 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 9.25 Stavanger Legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.2 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling20122013201420152016 
Journalførte saker INN 12 652 13 035 13 433 12 869 10 699  
Journalførte saker UT 11 505 11 438 12 213 11 210 8 753  
Journalførte saker INN BYPLAN 1 470 1 550 1 631 1 643 962  
Journalførte saker UT BYPLAN 948 1 042 1 034 1 093 793  
Tabell 9.26 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

Byggesak 20122013201420152016
Antall mottatte byggesaker 2 613 2 347 2 506 2 088 1 523
Saker behandlet i kommunalstyret 45 38 57 60 63
Tilsyn 813 305 324 376 288
Midlertidige brukstillatelser 185 153 187 211 188
Ferdigattester 815 1 222 992 859 881
Antall boliger igangsatt 979 901 725 501 357
Antall boliger fullført 650 1 028 899 1 149 392
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 27 36 41 26 *
      
*Søknader: Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2016-31.12.2016     
 Antall
forløp (stk)
Gjennomsnitt
saksbehandlingstid
(dager)
Lovpålagte
tidsfrister
(dager)
  
12 uker med foretak 1604484  
12 uker uten foretak653084  
3 uker med foretak3112421  
3 uker uten foretak5412621  
Søknad om dispensasjon554684  
Søknad om endring av tillatelse1033121/84  
Søknad om ferdigattest6502421  
Søknad om igangsettingstillatelse1972121  
Søknad om midlertidig brukstillatelse1202721  
Ramme 12 uker1584684  
Ramme 3 uker582784  
Klage i byggesak474884  
Tabell 9.27 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)

Som følge av overgang til nytt sakarkivsystem 1. januar 2016 er det noe usikkerhet knyttet til registrering av saksbehandlingstid i 2016.

9.2.3 Bymiljø og utbyggning

RenovasjonEnhet20122013201420152016
ÅrsverkAntall6,5776,56,5
Papir, pappTonn 8 425 7 850 7 346 6 934 6 078
GlassTonn 1 393 1 165 1 373 1 238 1 159
Farlig avfallTonn 372 508 568 529 531
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn 13 650 14 554 13 633 13 594 14 109
Plast (emballasje)Tonn 666 659 712 725 658
MetallerTonn 1 472 1 750 2 744 1 996 1 885
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn 2 967 3 064 2 900 2 804 2 350
Tøy og tekstilerTonn 887 1 338 898 934 898
TrevirkeTonn 4 087 4 941 5 247 5 038 4 947
GipsTonn 369 460 479 478 461
BildekkTonn  16 3 0 21
Grovavfall til materialgjenvinningTonn   247 255 269
Rene masserTonn     1 414
Inerte gjenstander og byggevarerTonn     1 794
AsfaltTonn     39
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn 34 295 36 302 36 150 34 525 36 613
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn 19 938 20 479 21 400 20 649 19 896
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn 54 233 56 932 57 550 55 174 56 509
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63 %64 %63 %63 %65 %
Tabell 9.28 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.

Prosjektering bygg 20122013201420152016
Ferdigstilte byggmill. kr853501702358463
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall514515190
Anbudsåpningerantall120146795042
Innleverte enkeltanbudantall420541403275194
Tabell 9.29 Prosjektering bygg
Last ned tabelldata (Excel)

Forvaltning av eiendommer 20122013201420152016 
SkolerAnt / bta. m²56/74 00056/279 93652/271 47946/249 25746/25 4921 
Helsebygg*Ant / bta. m²40/135 00040/114 12141/114 12138/100 44038/100 440 
BoligerAnt / bta. m²2 536/16 5002 552/165 8802 565 /166 7252 577/167 4452 586/168 000 
IdrettsbyggAnt / bta. m²43/6 68042/62 45939/62 25533/62 93534/65 935 
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38/26 30038/28 27938/27 10238/27 10238/27 102 
BarnehagerAnt / bta. m²80/61 00080/61 30978/61 38679/61 71681/64 273 
Kontor- og foretningsbygg**Ant / bta. m²22/71 00022/80 00021/69 99222/73 00921/71 000 
BeredskapsbyggAnt / bta. m²22/25 00022/25 00022/25 00023/25 00023/25 000 
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²162/15 000181/15 000215/20 000220/22 000220/22 000 
SumAnt / bta. m²3 007/839 1003 032/831 9843 072/793 6703 076/788 9043 087/798 671 
Tabell 9.30 Forvaltning av eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Vedlikeholdsarealer 20122013201420152016
Park og idrett, totalt i dekar*  13 006 13 817 14 092 13 950 14 223
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 558 2 558 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
Slaghull lappet stk 1 672 1 205 1 212 1 166 1 210
Nye skilt oppsatt stk 540 103 128 168 115
Gatesluk tømt stk 4 994 1 573 1 334 3 291 3 710
Skilt reparert stk 890 532 759 663 410
Sand/slam fra sluk tonn 54 125 133 566 665
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 158 769 1 422 644 661
Gatemiljø reparasjoner stk 498 450 344 1 902 1 045
Kvalitet      
Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 20 284 23 833
Sluk, tømming kr/stk 500 550 550 550 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 80 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 48 520 45 750 49 560 52 666 54 740
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²% 2 2 2 2 2
Service      
Gravemeldinger stk 555 608 634 584 586
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk  395 347 1 431 651
Gemini meldinger behandlet av NISstk 2 608 1 484 2 228 2 535 1 541
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk    167 195
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg      
Sikrede lekeplasser stk 17 17 10 7 25
Totalrehabiliterte lekeplasser      2
Andre nye lekeplasser til vedlikeholdstk 2 6 6 2 2
Nyanlegg turveier (m)stk 2 186 680 697 36 1 885
Nye nærmiljøanleggstk0 1 1 1 9
Blomster plantet ut i Stavanger stk 44 000 39 000 44 825 39 495 25 900
Botanisk hage, omviste personerstk 18 654 732 625 775
Stavanger friluftssenter, besøkende personer**stk 2 277 2 692 1 238 2 889 1 491
Plantekar og ampler stk 158 158 162 158 165
*      
* Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet      
**Tallet fra og med 2014 er omviste personer.      
Tabell 9.31 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)

Type anlegg, område eller utstyr 20122013201420152016
BarnehagerAntall 71 77 78 78 75
SkolerAntall 43 43 43 47 46
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall 77 77 77 77 77
IdrettsparkerAntall 11 11 11 11 11
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall 3 3 3 3 2
Fotballbaner grus 60 x 100Antall 11 11 9 9 4
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall 10 10 12 12 14
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall 23 23 24 24 25
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall   7 7 7
NaturvernområderAntall 9 9 9 9 9
BallbingerAntall 21 20 20 35 35
Skateanlegg*Antall     12
BalløkkerAntall 145 140 140 122 136
Sandvolley-baner Antall  20 18 23 23
IdrettsutstyrAntall 814 421 1 034 1 205 1 254
Lekeplass-utstyrAntall 2 357 1 785 2 568 2 519 2 535
LekeplasserAntall 249 265 268 269 269
Busker og blomsterfeltMengde-dekar 351 NA 361 361 354
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 310 356 387 390 496
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar 598 582 706 595 772
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar 874 896 914 875 792
PlenMengde-dekar 1 215 1 310 1 296 1 443 1 291
Skogsdekket markMengde-dekar 6 264 6 748 7 464 6 584 6 141
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 77 83 78 84 95
Anlegg og områder totaltAntall 1 396 1 427 1 486 1 488 1 746
*      
*Ny enhet, tidligere målinger er antall skateramper      
Tabell 9.32 Park og vei - Type anlegg, område eller utstyr
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett20122013201420152016 
Besøk idrettshaller og anlegg      
Gautesete idrettshall 98 425 96 654 97 452 98 202 98 487  
Hetlandshallen 224 878 222 630 223 346 223 974 222 439  
Hundvåghallen A 123 547 122 002 121 628 121 606 121 047  
Hundvåghallen B nye 103 548 104 580 103 980 104 109 105 236  
Kvernevikhallen 112 225 114 655 115 008 115 206 114 782  
Stavanger idrettshall 235 147 237 122 236 994 237 491 237 864  
Stavanger svømmehall 135 556 118 720 117 892 130 536 143 039  
Hundvåg svømmehall     4 967  
Kvernevik svømmehall     2 151  
Stavanger svømmestadion 100 698 80 505 90 104 48 785 0 
Stavanger turnhall 135 454 132 001 133 847 134 658 134 498  
Tastahallen 50 654 46 122 0 32 876 36 505  
Tastavarden fjellhall 59 545 62 344 60 123 61 209 61 009  
Tastarustå idrettshall 139 545 141 012 140 503 142 877 141 956  
Storhaug idrettshall 102 121 101 322 100 812 101 436 101 658  
Sum 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965   
Tilskudd       
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 536 000 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000  
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 19 906 20 663 20 689 34 481 21 838  
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 176 180 180 164 164  
Tabell 9.33 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

FaktaEnhetMål 201620122013201420152016
Antall årsverkpr 31.12 53 47 44 49 52 50
Vannledning-lengdekm  644 647 654 657 659
Spillvannsledning-lengdekm  325 334 336 341 342
Fellesavløpsledning-lengdekm  254 253 254 250 251
Avløpspumpestasjonerantall  98 102 103 104 106
Regnværsoverløpantall  31 30 30 30 31
Kunde/service  20122013201420152016
Pålegg om utbedring av private anlegg antall  48 83 55 14 11
Vannmålere i drift antall  3 095 3 217 3 172 3 187 3 230
Utskifting av vannmåler antall 320 189 334 200 383 233
Antall slamavskillere i drift, totaltantall   1 890 1 888 1 828 1 747
Antall slamavskillere med private utslipp antall     720 719
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall  6 5 0 11 0
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall  688 768 816 769 723
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90  83 104 87 65
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.
Produksjon - vann  20122013201420152016
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb  739 759 782 731 812
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  302 296 316 297 320
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³ 18 19 19 19 18 18
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn  406 391 396 371 371
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  5 441 3 511 4 259 4 311 5 354
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00 10 9 5 7 7 8
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<65 69 59 55 60 99
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.m 23 000 9 401 12 300 32 300 27 300 21 512
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) Godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) Godgodgodgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall xx 65 67 72
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall  13 50 46 55 51
Produksjon - avløp  20122013201420152016
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.  1 201 1 269 1 289 1 370 1 391
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  496 549 542 636 603
Avløpsmengde levert IVARmill./m3 29 29 29 24 27 24
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  7 287 3 260 3 925 4 558 5 827
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00 10 10 6 7 8 10
Spylte avløpsledningerm 30 000 28 400 30 000 36 000 36 100 32 700
Rørinspeksjonm 30 000 32 000 38 800 31 000 40 800 32 200
Strømforbruk pumpestasjoner1000 kr  17 17 18 20 21
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall  4 6 8 7 5
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<30 51 46 30 53 44
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)% 5 xx 4 5 3
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall 4 xxx 3 9
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall  14 45 36 54 45
Tabell 9.34 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.4 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon 2012201320142015*2016
Kommunenivå     
Ansatte inkl. foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 8 993 9 530 9 498 9 694 9 927
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 405 7 760 7 773 7 889 8 142
Ansatte ekskludert foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 633 8 948 8 930 9 092 9 324
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 015 7 259 7 284 7 389 7 615
Andel kvinnelige ansatte 81 %81 %81 %81 %80 %
Sykefravær7 %7 %7 %8 %8 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)64,3 år65,8 år64,9 år65,1 år64,6 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,7 år65,6 år66,3 år65,4 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)**79 %68 %70 %72 %65 %
Antall AFP per 31.12. 274 231 255 259 305
*     
*I 2015 er lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.      
**Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.     
Tabell 9.35 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Likestilling og kjønn

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2016 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,7 prosent i 2016, en økning fra 81,3 prosent i 2015. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling, selv om denne andelen er synkende. 65 prosent av menn innehar 100 prosent stilling i 2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2015, som igjen var lavere enn i 2014. 57 prosent av kvinnene har 100 prosent stilling i 2016, og dette er en økning på 1,8 prosentpoeng siden 2015. Figur 4.4 viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Figur 9.1 Fordeling av stillingsstørrelse på kjønn 2016

Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde

I 2016 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er en nedgang fra 81 prosent i 2015. Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet Oppvekst og levekår, selv om andelen menn har økt med 1 prosentpoeng fra 2015 hos Oppvekst og levekår. Barnehageområdet skiller seg ut med høyest andel kvinner, og denne andelen har vært uforandret de siste årene. Hjemmebaserte tjenester og sykehjem har også en høy andel kvinner, selv om sykehjem (sammen med grunnskole) har økt andelen menn med 1 prosentpoeng fra 2015. Kommunalstyret for administrasjon vedtok i desember 2016 at Stavanger kommune skal delta i det nasjonale prosjektet Menn i helse. Bymiljø og utbygging har økt kvinneandelen de siste årene, slik at kjønnsfordelingen der er noe jevnere. Kultur og byutvikling har den jevneste kjønnsfordelingen, og har økt andelen menn med 2 prosentpoeng fra 2015. Tabell 4.3 viser kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde i 2016 sammen med endring i andel menn i 2015.

Tjeneste-/virksomhetsområde 2016Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2015 
Stavanger kommune samlet80201 
Personal og organisasjon72282 
Økonomi59410 
Bymiljø og utbygging3565-1 
Kultur og byutvikling54462 
Lærlinger8515* 
Oppvekst og levekår82181 
Utvalgte virksomhetsområder    
Barnehage9550 
Grunnskole77231 
Barn og unge7723* 
Bofellesskap 7327** 
Hjemmebaserte tjenester 8911** 
Levekår bydekkende7228* 
Sykehjem87131 
*    
* ikke tall i 2015    
** Bofellesskapene er skilt ut fra hjemmebaserte tjenester i nye virksomheter    
Tabell 9.36 Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde per 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling og stillingsgrupper

Tabell 9.37 viser en økning i andelen menn, både i stillinger uten særskilt krav til utdanning (gruppe 1) og i stillinger som virksomhetsleder, fagsjef og direktør (gruppe 6). Stillingsgruppen med jevnest kjønnsfordeling er akademikere (gruppe 7), selv om andelen menn har sunket med 1 prosentpoeng fra 2015.

NrStillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn fra 2015
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning75253
2Fagarbeiderstillinger85150
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning83170
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning81190
5Mellomleder7426-2
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder75253
7Akademikere6634-1
9Lærling/Student82181
Tabell 9.37 Kjønnsfordeling og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Tabell 9.38 viser at de stillingsgruppene hvor kvinners lønn utgjør minst av menns lønn er blant direktører, fagsjefer og virksomhetsledere (gruppe 6) og akademikere (gruppe 7). Blant begge gruppene har kvinners lønn i prosent av menns lønn gått ned med 1 prosentpoeng fra 2015. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir tydelig når det gis individuell lønn (gruppe 5-7), mens stillingsgruppene som følger lokale eller sentrale minstelønninger i større grad har likelønn (gruppe 1-4 og 9).

 Stillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)Gjennomsnittslønn
kvinner 2016
Gjennomsnittssnittslønn
menn 2016
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2016
Endring fra 2015 
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning 375 710 360 189 104 -2  
2Fagarbeiderstillinger 437 757 432 701 101 2  
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning 508 021 530 261 96 2  
4Stillinger med krav om høyskole utdanning
med ytterligere spesialutdanning
569 268 585 985 97 -2  
5Mellomleder 622 558 658 173 95 0  
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder 758 230 849 306 89 -1  
7Akadmikere 673 242 772 082 87 -1  
9Lærling/Student 327 687 324 921 101 -0  
Tabell 9.38 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold per tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene i tabell 9.39 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er lavest i Personal og organisasjon med 86 prosent, og denne lønnsforskjellen har økt med 1 prosentpoeng fra 2015. Hos Bymiljø og utbygging er det motsatt, der er kvinners lønn i prosent av menns lønn 112 prosent, og denne forskjellen har økt med 8 prosentpoeng fra 2015. Kultur og byutvikling har hatt en stor endring fra 2015, hvor kvinners lønn i prosent av menns lønn har økt med 6 prosentpoeng, og i 2016 er 100 prosent av menns lønn.

Innenfor Oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare lønnsforskjellene her.

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGjennomsnittslønn
kvinner
Gjennomsnittlønn
menn
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2016
Endring fra 2015 
Totalsum Stavanger kommune 490 317 517 975 95 0  
Personal og organisasjon 538 857 625 833 86 -1  
Økonomi 521 054 541 073 96 -1  
Bymiljø og utbygging 631 068 562 526 112 8  
Kultur og byutvikling 616 358 613 869 100 6  
Oppvekst og levekår 488 667 506 888 96 -2  
Utvalgte virksomhetsområder     
Barnehage 438 122 386 352 113 1  
Grunnskole 562 827 557 308 101 2  
Barn og unge* 505 666 504 873 100   
Bofellesskap* 414 438 387 265 107   
Hjemmebaserte tjenester 420 342 388 857 108 -1  
Levekår bydekkende* 448 492 430 250 104   
Sykehjem 421 195 397 804 106 6  
*     
* Har ikke tall for 2015      
Tabell 9.39 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Servicetorget

 20122013201420152016
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 122 276 126 261 109 885 96 365 84 480
Svarprosent sentralbordet 89 %88 %82 %84 %89 %
Svar telefoni innen 30 sek 65 %65 %68 %74 %80 %
Svar telefoni innen 60 sek 83 %82 %85 %88 %91 %
Publikumsoppmøte ved skranke (ARG 12, EGV 10, OK 19 og OK 23)     18 285
Brukte digital eløsninger     2 175
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 13 032 12 495 12 260 11 707 10 256
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 564 1 030 943 2 350 550
Situasjonskart og nabolister** 1 701 1 638 1 465 1 329 457
Besvarte Facebookspørsmål:  16 34 102 262
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 335 236 255 188 244
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 174 139 111 117 113
Geminimelding behandlet av Servicetorget*** 1 624 1 359 736 818 762
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 2 916 3 192 4 346 5 146 6 293
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 15 070 8 378 5 580 5 588 3 145
Salg av bioposer 41 380 39 774 42 133 36 862 43 120
Salg av søppelsekker 81 589 85 376 42 133 72 894 74 693
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 110 550 153 435 115 059 134 031 126 300
*     
* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360 i 2016     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart i 2016     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 9.40 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.5 Kommunikasjon

Kommunikasjon, digitale flater20122013201420152016 
stavanger.kommune.no, unike besøk 360 718 571 511 339 213 680 288 507 618  
stavangerkommune.no - sidevisninger- 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339  
Facebook antall likere 1 608 3 897 6 395 9 000 13 304  
Twitter, antall følgere 765 1 436 1 960 2 562 3 019  
Instagram   320 1 325 2 627  
Antall visninger på You Tube     65 377  
Tabell 9.41 Kommunikasjon, digitale flater
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.6 Fattigdom

Fattigdom 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%
0106 Fredrikstad 12,9 8,8 13,8 9,6 14,2 9,9 14,9 10,1 16,4 11,8 16,8 12,6
0219 Bærum 6 4,2 6,3 4,4 6,8 4,9 7 5 7,1 5,3 7,2 5,1
0301 Oslo kommune 16,1 11,9 16,7 12,5 17,1 12,8 18 13,5 18,4 13,8 18,4 13,8
0602 Drammen 14,8 10,2 16 11,2 16,8 12,1 17,8 12,7 19,7 14,8 19,4 14,6
1001 Kristiansand 9,2 6,2 9,9 6,5 10,9 7,1 12,5 8,6 12,6 8,7 13,4 9,3
1102 Sandnes 6,3 4,3 6,5 4,1 6,5 4,4 6,6 4,5 7,5 5,4 8,5 5,6
1103 Stavanger 6,7 4,4 7,1 4,9 6,9 4,8 7,5 5,2 8,1 5,7 9,3 6,6
1201 Bergen 8,1 5,4 8,7 5,9 9,3 6,2 10,2 7 10,5 7,2 10,9 7,5
1601 Trondheim 7,3 4,7 7,2 4,6 7,8 4,9 8,3 5,4 8,5 5,5 8,6 5,7
1902 Tromsø 6 3,8 6,7 4,2 7 4,4 7,3 4,4 7,7 4,5 7,7 4,5
Tabell 9.42 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Fattigdom 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%
0106 Fredrikstad 11 5,3 11,4 5,7 12 5,9 12,4 5,8 12,9 6,6 13 6,8
0219 Bærum 7,2 4,3 7,6 4,6 7,8 4,8 8 4,9 8,2 5,1 8,1 4,8
0301 Oslo kommune 14,5 8,7 14,8 8,9 14,9 8,9 15,5 9,2 15,8 9,4 15,7 9,4
0602 Drammen 12 6,2 12,6 6,8 15 7,1 13,9 7,5 15 8,4 14,7 8,4
1001 Kristiansand 9,7 4,6 10,2 4,9 10,9 5,1 11,5 5,8 11,8 6 12,2 6,2
1102 Sandnes 7 3,5 7,1 3,5 7,1 3,7 7,1 3,6 7,6 4 8,3 4,2
1103 Stavanger 8,4 4,3 8,5 4,5 8,3 4,3 8,4 4,4 8,6 4,7 9,5 5,2
1201 Bergen 9,5 4,7 9,7 5 10,2 5,1 10,5 5,5 10,5 5,4 10,8 5,5
1601 Trondheim 9,6 4,6 9,8 4,8 10,1 4,8 10,2 5 10,2 4,8 10,2 4,9
1902 Tromsø 8,6 4,1 8,9 4,4 9,2 4,4 9 4,3 9,3 4,5 9,2 4,5
Tabell 9.43 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres.
Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten.
En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder.
I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.