⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Omstilling og organisasjonsutvikling

Omstilling og stram økonomistyring har preget organisasjonen. Tjenesteområdene og stab- og støttetjenestene har i et aktivt samspill jobbet med utfordringene i løpet av året. Kommunen har hatt flere overtallige medarbeidere innenfor levekår, skole og barnehage. Turnover og opprettelse av nye tjenestetilbud har imidlertid gjort det mulig å innplassere overtallige i andre deler av organisasjonen. Det har vært ansettelsesstopp for alle stillinger som ikke er knyttet direkte til tjenesteproduksjonen i virksomhetene.

Omorganisering er foretatt innenfor levekårsområdet, blant annet med åpning av Boligkontoret høsten 2016. Det har i tillegg vært en omfattende omorganiseringsprosess innenfor hjemmebaserte tjenester, hvor bofellesskapene har blitt skilt ut fra de hjemmebaserte tjenestene og etablert som egne virksomheter.  Det har også vært endringer innenfor bymiljø og utbygging i tilknytning til opprettelsen av de to nye kommunale foretakene Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF.

God ledelse har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne. Lederutviklings-programmet for sykehjemsledere ble avsluttet og barnehagelederutdanningen i samarbeid med Universitetet i Agder startet opp i 2016.

Forslag til revidert arbeidsgiverstrategi ble sendt på høring til fagforeningene i februar 2016. Revisjonen ble gjennomført for å tilpasse arbeidsgiverstrategien til ny kommuneplan, og omhandlet ikke prinsipielle endringer sammenlignet med gjeldende arbeidsgiverstrategi. Revidert arbeidsgiverstrategi vil bli justert og lagt fram i tilknytning til arbeidet med ny hovedmodell. Revidering og videreutvikling av den lokale lønnspolitikken startet i 2016, men avventer godkjenning av arbeidsgiverstrategien. Rådmannen har i tredje tertial iverksatt arbeidet med ny hovedmodell. I den første fasen omhandler dette arbeidet organisering av overordnet ledelse.

Utvikling, endring og innovasjon

Smartbyen Stavanger er et virkemiddel i utviklingen av smarte og innovative løsninger, som skal bidra til bedre og mer effektive tjenester, ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser samt redusere klimagassutslipp og tilrettelegge for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veikartet for Smartbyen Stavanger ble utarbeidet i siste halvdel av 2016 og angir ønsket retning for smartbyen. Veikartet er blitt til gjennom bred involvering av ansatte, politikere, næringsliv, gründere og akademia. Smartere sammen er veikartets visjon. Teknologi, samarbeid og innbyggerinvolvering er viktige drivere for en smartby. Bystyret behandlet i desember sak (181/16): Innovasjon og nytenkning smartbyen Stavanger.

Åpne data er et viktig element i satsingen på smarte byer og smarte regioner. Åpne data kan danne grunnlag for næringsutvikling og bedre ressursutnyttelse. Stavanger kommune er både produsent og konsument av data om regionen og innbyggerne. Data er gjort tilgjengelige via en portal som er åpen for alle. Med 64 åpne datasett er Stavanger kommune den ledende kommunen i landet på åpne data og antall datasett vokser stadig.

For å skape oppmerksomhet rundt åpne data ble det gjennomført et hackaton – Hack4Stavanger. Deltakerne fikk i oppdrag å utvikle en digital løsning basert på åpne data for å illustrere muligheten for verdiskapning for kommuner, bedrifter, organisasjoner, innbyggere og eller besøkende. Vinnerne ble presentert på Nordic Edge Expo.

For å stimulere til omstilling og fornying har Stavanger siden 2014 tildelt midler til innovasjonstiltak som forventes å gi en framtidig effektiviseringsgevinst i kommunale virksomheter. Tiltakene som har fått innovasjonsmidler skal gi ny kunnskap, inspirere og stimulere til nytenkning og oppstart av flere innovasjonsprosesser. Antall søknader har fra 2014 til 2016 økt med 75 prosent, og samlet søknadsbeløp er mer enn fordoblet siden oppstarten. Fylkesmannen tildeler også skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekt. I 2016 fikk Stavanger tilsagn på midler til to prosjekt: Metodeutvikling – innovasjonsfremmende innkjøp og prosjektet Beboerlyst.

Beboerlyst – fire interne prosjekt

Prosjektene som har fått såkornmidler er Medvirkning for barn i sentrumsplanen, Det rullende idéverksted – Levekårsløftet på Storhaug, geodataavdelingens utvidelse av Minecraftmodellen som brukes til formidling og visualisering for barn og unge i medvirkningsarbeid i kommunen og delfinansiering av geodataavdelingens tekniske løsninger rundt 3D, VR og innbyggerdialog til å illustrere / virkeliggjøre nye planer både for kommunens ansatte og publikum.

Prosjekt Beboerlyst har i samarbeid med Levekårsløftet og prosjekt Det rullende idéverksted utviklet og etablert metodikker og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering. I løpet av 2016 har Beboerlyst arrangert tre åpne møter hvor eksterne aktører, innledere, interne ressurser og andre kommuner har delt erfaringer, og bidratt til kompetanseheving i prosjektgruppen samt organisasjonen for øvrig. Beboerlyst har delfinansiert fire andre interne prosjekt med såkornmidler til å videreutvikle medvirkningsoppleggene deres.

Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT og Leverandørutviklingsprogrammet har inngått avtale om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver og leverandørmarkedet i større grad enn tidligere kan samarbeide om å utvikle en løsning som ikke eksisterer i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten anbudsprosess.

Digitalisering

I 2016 har det blitt jobbet med digitalisering innenfor en rekke tjenesteområder for å gi brukerne et reelt digitalt førstevalg. Det arbeides med å utvikle løsninger som sikrer bedre helhetlig styring og gjennomføring av digitaliseringsprosjektene. Utvikling av nye nettsider er påbegynt.

Forebygging av voldelig ekstremisme

Stavanger kommune arbeider aktivt for å forebygge voldelig ekstremisme. I tillegg til det lokale og regionale arbeidet har Stavanger kommune deltatt i nasjonale og internasjonale nettverk. Stavanger kommune samarbeider med politi og andre om forebygging, oppfølging og kunnskapsformidling. Blant annet gjennomførte kommunen, sammen med Muslimsk Fellesråd, en stor konferanse for muslimsk ungdom finansiert av midler fra IMDI (Integrering- og mangfoldsdirektoratet).

Kommunens veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Fra bekymring til handling er presentert i ulike fora. Den regionale koordineringsgruppen, ledet av Stavanger kommune, har fått tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet til et prosjekt som har til hensikt å styrke det regionale samarbeidet på tvers av etater. Stavanger kommune har deltatt på samlinger i Nordic safe Cities, et nettverk forankret i Nordisk ministerråd. Gode eksempler fra byer i Norden er samlet i en manual og presenteres i København mars 2017. Den regionale koordineringsgruppens arbeid med styring og ledelse er tatt med som et godt eksempel på beste praksis.

Etikk, åpenhet og varsling

Stavanger kommune arbeider med å sikre høy etisk standard og forhindre korrupsjon. Etikk og etiske dilemmaer er innarbeidet i alle lederopplæringsprogram og kurs. Etikk er dessuten sentralt tema i yrkesprofesjonene, spesielt i oppvekst og levekår. De ulike fagavdelingene har også i forskjellige sammenhenger stor oppmerksomhet knyttet til refleksjon rundt etiske dilemmaer. Folkevalgte i bystyret fikk høsten 2016 orientering fra leder av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) sitt etikkutvalg.

Det har vært avholdt fire kurs om prinsippene offentlighet, åpenhet og ytringsfrihet med til sammen nærmere 250 deltakere for å ivareta høy etisk standard og god kommunikasjon med innbyggerne.

Stavanger kommune ønsker at ansatte skal si fra om kritikkverdige forhold. Dette skal i hovedsak gjøres til nærmeste leder, eventuelt overordnet leder, tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjenesten.  Imidlertid har det kommet to reelle varslingssaker til varslingssekretariatet.

Styringsinformasjon, internkontroll og tjenesteutvikling

Balansert mål- og resultatstyring er utgangspunktet for kommunes overordnede styringsprinsipp. Innretning av organisasjonen i tråd med fastsatte langsiktige mål og strategier bidrar til god virksomhetsstyring. Det arbeides med å innføre en ny, felles løsning for virksomhetsstyring i Stavanger kommune.

Internkontroll er den prosessen som er utformet med hensikt å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse innenfor drift, rapportering og etterlevelse. Det pågående arbeidet med å styrke og videreutvikle kommunens sektorovergripende internkontroll er organisert som et prosjekt. Prosjektets formål er å styrke rådmannens evne til å ha tilstrekkelig kontroll med at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Prosjektet skal også sørge for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll, jf. bystyrets vedtak 23. november 2015 (sak 15/200).

Utviklingen av tjenestetilbudet preges av brukernes tilbakemeldinger. I 2016 ble det blant annet gjennomført brukerundersøkelser innenfor skole, hjemmesykepleie og interne tjenester. Mer informasjon om disse og øvrige brukerundersøkelser utført i 2016 finnes i kapittel 9.1.