⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bypakke Nord-Jæren

Stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren ble lagt fram for Kongen i Statsråd 16. desember 2016. Statens bidrag, blant annet finansiering, arealtiltak og lokaliseringstiltak fastsettes i en byvekstavtale. Regionen har i år arbeidet fram en forhandlingsplattform for de kommende forhandlingene.

Kollektivplanlegging

Det pågår arbeid med reguleringsplaner for bussveien både på riksvei 509 og langs fylkesvei 44.  For strekningen Stavanger sentrum – Mosvatnet er det avklart at det skal etableres parallelførte bussfelt på nordsiden gjennom Kannik, og fra Mosvatnet til Sundekrossen skal det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag for valg av midtstilt kontra parallelført kollektivfelt. Planprogram for planleggingen av bussveien på strekningen Hillevåg – sentrum – Sundekrossen har vært på høring.  Arbeidet med planene for bussveien fra grensene mot Sandnes til Gausel stasjon ble forberedt for sluttbehandling i 2016. Det er fastsatt planprogram for kollektivfelt gjennom Jåttåvågen.  Planen for Transportkorridor vest på delstrekningen fra Hafrsfjord bru til Sundekrossen er ferdig behandlet. Det pågår bygging av delstrekning av bussveien fra Mariero til Vaulen. Arbeidet med utvidelsen av Gamleveien, etablering av fortau og nye holdeplasser har startet.

Sykkelplanlegging

Reguleringsplan for sykkelstamveien fra Schancheholen til Sørmarka er ferdigbehandlet. Planprogram for reguleringsplan for sykkelvei mellom Tasta og Stokka er fastsatt og planarbeidet pågår. Arbeid med plan 2589 fv. 411, Dusavikveien gang- og sykkeltiltak Christian Bjellands gate – Gabborveien pågår.

Overordnet veinett i regionen
Anleggsarbeidet for Ryfast og Eiganestunnelen pågår. Statens vegvesen har arbeidet fram et planforslag for E39 Smiene – Harestad. Anslaget viser kostnadsoverskridelser og arbeidet med kvalitetssikring av planforslaget og mulige tiltak for å få ned utgiftene startet høsten 2016.