⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlig vei-, vann- og avløpsprosjekter som utføres i regi av Stavanger kommune, og samordning med andre aktører med ansvar for infrastrukturtiltak. Aktivitetsnivået i 2016 økte sammenlignet med 2015, spesielt innenfor vann- og avløpsprosjekter. Økningen skyldes en mer stabil bemanningssituasjon på plan som har gitt økt prosjekteringskompetanse og kapasitet.

Plan og anlegg har hatt 40 anleggsprosjekter i produksjon i løpet av året til en samlet produksjonsverdi på kr 134,9 mill. kroner. De to store veiprosjektene i Gamleveien og Krossbergveien har hatt forsinket anleggsoppstart på grunn av et utfordrende grunnerverv, men begge prosjektene var i gang ved slutten av 2016.

Gravefrie løsninger

Plan og anlegg prioriterer fremdeles tradisjonelle graveløsninger i kommunens egenregi-virksomhet. Det gir mer helhetlige løsninger, bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger. Sammen med Vann- og avløpsverket bygger Stavanger kommune opp kompetansen på å gjennomføre gravefrie løsninger. Gravefrie løsninger bidro i 2016 til at Stavanger kommune nærmet seg målsetningen om å skifte ut 1 prosent av vann- og avløpsnettet hvert år.

Kommunikasjon med beboere

For å nå målsetningen om god og tilstrekkelig informasjon som skaper trygghet og forutsigbarhet, er det i likhet med tidligere år produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere og næringsdrivende i over 90 prosent av prosjektene. Avdelingen har i løpet av året hatt gjennomgang av språkbruken i maler og informasjonsskriv. Arbeidsprogram og oppdatert informasjon om de igangsatte prosjektene er i tillegg publisert på kommunens hjemmesider.

Graveklubben

Graveklubben med representanter fra Stavanger kommune, Lyse, Statens Vegvesen og Telenor, har avholdt møter for å styrke samhandlingen mellom aktørene som legger og vedlikeholder infrastruktur på og under bakken i det offentlige rom. Med god samordning blir det mindre belastning for de som bor eller har næring langs veien og mindre ressurskrevende for aktørene som graver.

Gjennom graveklubben samordnes også bruken av de smale gatene som skal gi plass til rør for vann, avløp, gass, fjernvarme og kjøling, samt kabler for bredbånd, høyspenning og lavspenning.

Disse samordningsutfordringene har også stor nasjonal interesse.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill.