⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Planer for boligbygging både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen har blitt prioritert. Planer for å sikre offentlig og privat tjenesteyting, tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice er også en del av det å tilrettelegge for økt boligutbygging. Det er lagt vekt på å sikre kvalitet i uterom, miljømessig og estetisk kvalitet i stadig tettere bebyggelse og omgivelser.

Byplanavdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling; kommunedelplan Stavanger sentrum, IKDP Forus, Bypakke Nord Jæren og andre større veiprosjekt.

Områderegulering

Arbeidet med områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har vært prioritert, samt planer for utvikling av sentrum og studentboliger.

Eksempler på områdereguleringer:

 • Madla-Revheim (utlagt til offentlig ettersyn)
 • Dusavik 1 og 2 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)
 • Forus Øst (tilbakesendt fra bystyret for høring av nye forslag). Detaljregulering pågår.
 • Områderegulering for universitetsområdet plan 2510 (til bystyret 2017). Detaljregulering pågår
 • Åsen (planprogram fastsatt)
 • Planarbeid med områderegulering går over flere år.

Oppdatering av planer

Arbeidet med oppdatering av eldre planer er viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, og vurdering av områder til vern. En rekke planer mangler utnyttelsesgrad og er av den grunn ugyldige – flere av disse er blitt satt på årsplanen i løpet av året.

Eksempler på oppdateringsplaner:

 • Vestre Platå (pågår)
 • Misjonsmarka (pågår)
 • Åsen boligområde (pågår)
 • Eikeberget (til bystyret 2017)
 • Det er også jobbet videre med opprydding i saker som omhandler kirke/gravlunder.

Private planer

Flere av de private planene i Hillevåg er satt på vent pga. nødvendige avklaringer for bussveien. Det har vært få planer for privat utbygging, men mange planer med offentlig formål.

Det har vært behandlet planer for bolig- og næringsbygg i Hillevåg, Storhaug Øst, Kalhammeren, Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg har der vært flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig og forretning.

Andre oppgaver

Byplanavdelingen har vært involvert i flere arkitektkonkurranser både i offentlig og privat regi. Tildeling av byggeskikkprisen for 2016 er gjennomført.

Det er i løpet av året tatt ut 17 startpakker, dvs. grunnlag for private planer. 40 private og 37 offentlige planer har vært til behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 22 planer. Avdelingen har behandlet 123 delesaker og gitt uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

 2013201420152016
Startpakker27333517
Private planer behandlet i Kommunalstyret for byutvikling21335340
Offentlige planer behandlet i Kommunalstyret for byutvikling32352737
Planer vedtatt i bystyret15153222
Delesaker117102135123
Uttalelser til seksjoneringssaker116739090
Tabell 6.1 Byplan
Last ned tabelldata (Excel)

Det er lagt stor vekt på å overholde lovkrav for saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og startpakken er oppdatert kontinuerlig gjennom året.