⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I 2016 har Juridisk avdeling tilrettelagt for etableringen av Stavanger Utvikling KF. Foretaket, som ble opprettet med virkning fra 1. januar 2017, har som formål å eie, erverve, utvikle og selge utbyggingseiendommer for Stavanger kommune.

Friområdeprosjektet

Juridisk har prosjektlederansvaret for Friområdeprosjektet i Stavanger. Prioritert oppgave i 2016 har vært å tilrettelegge for at reguleringsplan 1811, turvei i Gauselstranden, blir realisert.

Det pågår forhandlinger mellom enkelte av grunneierne for å utarbeide en minnelig løsning for gjennomføring av planen. Kommunen måtte i 2016 likevel fatte ekspropriasjonsvedtak overfor enkelte grunneiere for å få tilgang på nødvendig areal til turveien. Prosessen med å sikre arealene som kreves for å realisere turveien – slik den er vedtatt av bystyret, fortsetter i 2017.

Kommunale utbyggingsbehov

Kommunen har i 2016 arbeidet med å skaffe tomt for en ny barneskole på Storhaug.

Stavanger kommune har også arbeidet med å sikre arealer i forbindelse med en tomt regulert til offentlige formål (felt O2) i Jåttåvågen. Det har vært nødvendig å fatte ekspropriasjonsvedtak i saken, og saken er senere bragt inn for skjønnsretten for overprøving og fastsettelse av erstatning.

Salg av eiendommer

Det er i 2016 lagt til rette for salg av eiendommene Norges bank og Utenriksterminalen.

Grunnerverv

Kommunen har arbeidet med grunnerverv i forbindelse med utvidelse av veien og etablering av gang- og sykkelvei Krossbergveien på Revheim og i Gamleveien på Hinna.

Nye skjenkeretningslinjer

Kommunen har fått nye skjenkeretningslinjer i 2016. I den forbindelse er samtlige salgs- og skjenkebevillinger fornyet.

Det er i løpet av året behandlet et betydelig antall søknader knyttet til skjenkebevillinger, serveringsbevillinger, endringer i styrerforhold, ambulerende bevillinger, utvidelse av eksisterende bevillinger og skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Ingen serverings- og skjenkebevillinger ble inndratt i 2016.

Klagesaker til formannskapet

I 2016 ble det opprettet en særskilt klagenemnd i Stavanger kommune. Saker som behandles av klagenemnda er for eksempel tildeling av parkeringskort, tildeling eller bytte av kommunal bolig eller avslag på tildeling av startlån.

Juridisk saksforbereder sakene som skal behandles i klagenemnda. I 2016 behandlet klagenemnda 67 klagesaker.

Politianmeldelser

Juridisk avdeling utarbeider politianmeldelser på vegne av rådmannen. I 2016 ble det innlevert 18 anmeldelser til politiet.

Innleie og kjøp av arealer til formålsbygg

Juridisk bistår virksomhetene i kommunen med innleie og kjøp av lokaler. I 2016 fikk Hinna helsestasjon nytt lokale i Hinna Park i Jåttåvågen. Det er også tilrettelagt for å skaffe nytt leieforhold til Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor sammen med NAV. I tillegg er det foretatt en del endringer og fornyelser av allerede eksisterende avtaleforhold.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. av en netto budsjettramme på 9,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 72,5. Mindreforbruket skyldes høyere inntekter på Stavanger forum i forbindelse med ny energisentral på kr 1,3 mill., sykelønnsrefusjoner på kr 0,6 mill. og et øvrig mindreforbruk på kr 0,8 mill. fordelt på mange prosjekter.