⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger kommune hadde i 2016 et samlet sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en minimal nedgang fra 7,8 prosent i 2015, og nedgangen har vært i langtidsfraværet².  Sykefraværet er fremdeles høyt. Figur 4.4 viser utviklingen i det samlede sykefraværet for Stavanger kommune.

Figur 4.4 Sykefravær Stavanger kommune 2011-2016. Tall i prosent.

Oppvekst og levekår har redusert sykefraværet til 7,8 prosent fra 2015. Nedgangen på 0,3 prosentpoeng er i hovedsak for langtidsfraværet. Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike virksomhetsområdene innenfor Oppvekst og levekår. Nedenfor beskrives utviklingen i noen av de største virksomhetsområdene.

2) Langtidsfravær er fravær fra 17. dag.

Barnehage

De kommunale barnehagene har hatt en markant nedgang i sitt sykefravær, og har i 2016 et samlet sykefravær på 9,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,8 prosentpoeng sammenliknet med 2015, og nedgangen er i all hovedsak i langtidsfraværet. I 2015 var det 16 barnehager som hadde et sykefravær innenfor måltallet på 7,5 prosent, samtidig som det var 26 barnehager som hadde et sykefravær over ti prosent. I 2016 var det 28 barnehager som hadde et sykefravær innenfor måltallet, mens det var 21 barnehager som hadde et sykefravær over ti prosent. Dette er en positiv utvikling innenfor et virksomhetsområde som har hatt et høyt og økende sykefravær de siste ti årene. Det er likevel viktig å merke seg at det er store ulikheter i barnehagenes sykefravær. Det har blitt arbeidet systematisk med konkrete tiltak og ekstra støtte i 12 barnehager som har hatt vedvarende høyt sykefravær. Det er vanskelig å peke på en entydig årsak til at sykefraværet har gått ned. I perioden har det blitt arbeidet med å heve kompetansen å skape en felles identitet gjennom Stavangerbarnehagen. Dette kan ha hatt betydning.

Skole

Grunnskolene hadde i 2016 et sykefravær på måltallet som er 6,0 prosent. Dette er en nedgang fra 6,4 prosent i 2015 og det har vært en reduksjon både i korttids- og langtidsfraværet. I 2016 hadde 20 skoler et sykefravær innenfor måltallet. Dette er en økning fra 17 skoler i 2015. Grunnskolen har over lang tid hatt et stabilt sykefravær rundt måltallet, men det er ulikheter innenfor de ulike trinnene og tjenestene. Barnetrinnet, inkludert SFO, har høyere fravær enn ungdomstrinnet. Det har i 2016 blitt arbeidet målrettet med tre SFOer som har hatt et høyt sykefravær, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Hos to av disse tre SFOene er korttidsfraværet noe redusert.

Syke- og aldershjem

Syke- og aldershjemmene har hatt en stor nedgang i sykefravær på 1,3 prosentpoeng sammenliknet med 2015. Dette er fortsettelse av en jevn nedgang de siste årene. Det har hovedsakelig vært en reduksjon i langtidsfraværet, og i 2016 hadde syke- og aldershjemmene et samlet sykefravær på 8,2 prosent. I 2015 var det to virksomheter som hadde et sykefravær innenfor måltallet på 7,5 prosent, mens tilsvarende tall for 2016 var fem virksomheter.

Hjemmebaserte tjenester og bofellesskap

De hjemmebaserte tjenestene har hatt en liten økning i sykefraværet fra 9,6 prosent i 2015 til 9,7 prosent i 2016. Det har vært en liten økning både i korttids-og langtidsfraværet. Sykefraværet er relativt likt fordelt mellom de hjemmebaserte tjenestene og bofellesskapene, sykefraværet er 0,1 prosentpoeng høyere hos de hjemmebaserte tjenestene. Alle virksomheter har sykefravær over måltallet, tre virksomheter har sykefravær over ti prosent, tilsvarende som i 2015. De hjemmebaserte tjenestene har hatt et stabilt høyt fravær de siste årene.

Andre tjenesteområder

De andre tjenesteområdene har økt sitt sykefravær. Økningen går fra 0,1 prosentpoeng hos Personal og organisasjon til 2,0 prosentpoeng hos Bymiljø og utbygging. Kultur og byutvikling har hatt et økt sykefravær i 2016, men ligger fremdeles under måltallet på 4,5 prosent. Personal og organisasjon, Økonomi og Bymiljø og utbygging har alle et sykefravær høyt over måltallet.

Lærlingene har hatt et høyt sykefravær over tid, og sykefraværet i 2016 var på 8,3 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i 2015. Det har vært en økning i korttidsfraværet samtidig som det har vært en liten nedgang i langtidsfraværet. Lærlingenes sykefravær skiller seg ut ved at den største andelen av sykefraværet ligger i korttidsfraværet. Dette til forskjell fra resten av kommunen, hvor hoveddelen av sykefraværet ligger i langtidsfraværet. Opplæringskontoret har tett samarbeid med lærebedriften og bruk av egenmelding blir spesielt fulgt opp.

Tabell 4.3 viser sykefraværet for 2015 og 2016 for tjenesteområdene og utvalgte virksomhetsområder.

 Mål per år20152016Endring
Stavanger kommune67,87,6-0,2
Personal og organisasjon4,56,16,20,1
Økonomi4,56,26,60,4
Bymiljø og utbygging4,54,26,22,0
Kultur og byutvikling4,52,13,61,5
Oppvekst og Levekår68,17,8-0,3
Utvalgte virksomhetsområder Oppvekst og Levekår    
Kommunale barnehager7,510,29,4-0,8
Grunnskoler66,46-0,4
Barn og unge 7,67,5-0,1
Bofellesskap  9,7 
Hjemmebaserte tjenester*7,59,69,80,2
Levekår bydekkende 7,47,80,4
Alders- og sykehjem7,59,58,2-1,3
*    
* I 2015 inkluderer tallene for hjemmebaserte tjenester også bofellesskapene. Det gjør de ikke i 2016.    
Tabell 4.3 Sykefravær per tjenesteområde og utvalgte virksomhetsområde. Tall i prosent
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune jobber kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær.

Inkluderende arbeidsliv er et kontinuerlig oppfølgingsområde for ledere, verneombud/tillitsvalgte og HMS-grupper. Dette innebærer systematisk HMS-arbeid, arbeid med arbeidsmiljø, forebygging og reduksjon av sykefravær og å hindre utstøting fra arbeidslivet. Det har blitt arbeidet videre med ulike tiltak i kommunens overordnede IA-handlingsplan 2014-2018, som implementering av tilretteleggingspolicy.

Fra april 2016 har ledere rapportert månedlig på hvordan de har fulgt opp sykefraværet i egen virksomhet. Rapporteringen har bidratt til å gi oversikt over hvordan sykefraværstiltak brukes, og om det er virksomheter som har behov for ytterligere bistand.

Figur 4.5 viser at sykefraværet for kvinner er redusert med 0,3 prosentpoeng fra 2015 til 2016, mens det for menn har økt med 0,5 prosentpoeng. Kvinners totale sykefravær i 2016 er på 8,2 prosent, mens det for menn er 5,1 prosent. Korttidsfraværet har vært stabilt for både kvinner og menn fra 2015 til 2016.

Figur 4.5 Sykefravær fordelt på kjønn

Tapte dagsverk grunnet sykt barn inngår ikke i sykefraværsstatistikken.  Kvinnelige ansatte har i snitt et fravær på 0,4 prosent av mulige dagsverk på grunn av barns sykdom, menn har 0,3 prosent. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015.