⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en budsjettramme på kr 207,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8. Resultatet inkluderer budsjett på kr 2,81 mill. til digitalisering av eiendomsarkivet.

Årsaken til at det gjenstår budsjettmidler på digitaliseringsprosjektet er forsinkelser fra leverandør. Korrigert for dette hadde Kultur og byutvikling et merforbruk på kr 0,4 mill. som gir en forbruksprosent på 100,2. Kultur og byutvikling merker redusert produksjonskapasitet etter en tid med inntektssvikt, rammekutt og ansettelsesstopp og jobber med å tilpasse organisasjonen og produksjonen til vedtatte rammer.

I kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 0,9 mill. av en budsjettramme på kr 156,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,4. Mindreforbruket skyldes blant annet at kompensasjon til bruk av Stavanger konserthus ikke har mottatt nok søknader og dermed ikke ble fullt ut disponert, samt at det ikke har kommet inn nok kvalifiserte søknader til enkelte tilskuddsordninger.

Planavdelingene (Byplan, Kommuneplan, Transportplan), Geodata, samt stab viser et merforbruk på kr 1,3 mill. I dette resultatet er budsjettmidler til digitalisering trukket ut. Dette gir en forbruksprosent på 102,3. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert på byplan og geodata. Lavere økonomisk aktivitet i regionen har blant annet medført færre søknader til utvikling av private planer, og lavere salg av meglerpakker, kart og delingsforretninger. Aktiviteten har derimot vært høyere innenfor offentlige planarbeid, som ikke utløser behandlingsgebyr.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2016 viser et merforbruk på kr 2,4 mill. Merforbruket dekkes midlertidig i bykassen. Akkumulert fremførbart underskudd er på kr 5,6 mill. Hovedårsaken til merforbruket er en fremdeles nedgang i byggesaker og store utbygninger som har gitt lavere inntekter enn budsjettert.