⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger legevakt med underavdelinger har i 2016 hatt en gjennomgang av virksomheten i sin helhet. På bakgrunn av funn ble det igangsatt flere tiltak for å øke kvaliteten i organisering og drift.

Ny akuttmedisinforskrift stiller tydeligere krav til kompetanse hos legevaktpersonell, i tillegg til et skjerpet krav om utrykningsplikt ved akutte hendelser. Stavanger legevakt har søkt og fått tilskudd av HDR for å gjennomføre akuttmedisinkurs for ansatte og fastleger i legevakt. Opplæringsplan for gjennomføring av kurs foreligger.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2016 for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 47,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 112. Merforbruket knyttet til selve driften av legevakten viser et merforbruk på kr 6 mill. Smittevernavdelingen har et mindreforbruk på kr 0,6 mill. som påvirker det endelige resultatet. De andre underavdelingene viser tilnærmet balanse. Dette er drift av voldtektsmottaket, helsetjenester i fengsel og vaksinasjonskontoret. De to førstnevnte er fullfinansiert av staten. Stavanger legevakt har i 2016 også administrert et tverrfaglig team som har gitt helsetjenester til asylanter.

Driften ved Stavanger legevakt har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom året 2016 vært noe utfordrende. Det ble i tertialrapporteringen per 30.april 2016 vedtatt omdisponering av avsatte midler til drift av legebil og Stavangers tidligere andel av drift av voldtektsmottaket til eksisterende drift. Det har blitt synligjort et behov for økt bemanning. Det ble bemannet opp fra høsten 2016, men merforbruket skyldes også innleie, forskjøvet arbeidstid, og overtid i mangel av tilstrekkelig fast ansatt arbeidskraft.