⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kvalitet på tjenestene

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med 83 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier. I 2016 (for året 2015) oppnådde vannverket en score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat. Avløpsverket oppnådde en score på 3,2, som også betegnes som et bra resultat. Resultatet er det samme som foregående år. Tilstanden på vann- og avløpstjenestene vurderes stort sett på nivå med eller over sammenlignbare bykommuner.

Innovasjon og utvikling

I 2016 har tilstanden på vannledningsnettet blitt kartlagt. Som første kommune i landet har Stavanger testet ut ePulse, en metode for tilstandsvurdering av vannledninger uten å stenge vannforsyningen. De foreløpige vurderingene av dette prosjektet er gode, og viser at metoden kan gi nyttig informasjon om vannledningenes tilstand. Vann og avløp har også bidratt til utviklingen av en metode for innvendig scanning av rør. I 2016 ble det testet ut en ny metode for å scanne tilstanden til de største vannledningene våre. Resultatet fra inspeksjonen var god, men erfaringen var også at nedstenging av så store rør kan gi ulemper, med lavere trykk og misfarging av vannet.

Avdelingen deltar i flere FOU-prosjekter i samarbeid med Norsk vann, Sintef, UiS og ulike leverandører knyttet til framtidig investeringsbehov, kartløsninger, overvann og generell teknologiutvikling i vannbransjen.

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer. Innkjøpet av vann fra IVAR i 2016 endte på 18.1 mill m3 og innebærer at Stavanger kommune innfridde målet om et maksforbruk på 18,2 mill. m3 per år. Arbeidet som utføres er beskrevet i Temaplan for lekkasjereduksjon.

Oppgradering og reparasjoner på avløpsnettet

Stavanger har 106 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering på grunn av slitasje og krav til bedre HMS. For å møte vedlikeholdsbehovet er det ansatt nye medarbeidere og bygget opp et sveiseverksted som skal øke kapasiteten. Målet er å oppgradere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av omfang. I 2016 ble det gjort større og mindre oppgraderinger på ni stasjoner.

I 2016 ble det ferdigstilt flere store ledningsanlegg på Hinna, som gir bedre kontroll med utslipp av avløpsvann i Jåttåvågen. I forbindelse med Statens vegvesen sine arbeider med Ryfast, Eiganestunnelen og Gamlingen på Mosvangen er det også gjort tiltak og omlegginger på vann- og avløpsnettet gjennom året. På Vestre Platå ble det gjennomført et stort prosjekt med rehabilitering av avløpsledninger, som bidro til at målet om 1 % av ledningsnettet nesten ble oppnådd. Resultatet ble 0,97 %.

Utbedring av stikkledninger

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i 2016 utbedret 95 stikkledninger for vann og avløp, mot 109 utbedringer i 2015. Omfanget ser ut til å stabilisere seg på rundt 100 stikkledninger årlig. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer og sikrere vannforsyning for innbyggerne.

Resultater 2016 – kommentarer til avvik fra mål:
  • Vannforbruk: 18,1 mill. m3. (Mål var < 18,2 mill. m3). Nedgangen skyldes godt arbeid med oppfølging av lekkasjereduksjonsplanen og tiltak knyttet til at kommunen har overtatt eierskapet til private stikkledninger under offentlige gater og veier.
  • 0,81 % av de offentlige vannledningene og 0,97 % av avløpsledningene ble skiftet ut i 2016. Målet for utskiftingstakten er 1 prosent. Resultatet er en klar framgang fra foregående år, noe som skyldes økt bruk av rehabiliteringsmetoder og bedre kapasitet i utføreravdelingen Plan og anlegg.
  • Produksjonsavdelingen har stort sett nådd målene for rørinspeksjon av avløpsledninger og spyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger.
  • Overløpsdriften er beregnet å være noe lavere enn i fjor. Dette henger blant annet sammen med nedbør. Beregningsmodellen er under utvikling og inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere noe fra år til år.

Se statistikk her.

Økonomi

Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet. Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter sammenlignet med gebyrgrunnlaget var 100,8 % i 2016. Gebyrinntektene var altså 0,8 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 0,9 mill. og utgjør kr 23,3 mill. per 31. desember 2016.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 111,8 % i 2016. Gebyrinntektene var dermed 11,8 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 21,7 mill. og utgjør kr 42,8 mill. per 31. desember 2016. Resultatet skyldes hovedsakelig at det  er innhentet et etterslep på tilknytningsgebyrene som har gitt større inntekter enn budsjettert, og at det er levert mindre avløpsvann til IVAR enn budsjettert, blant annet på grunn av mindre nedbør enn normalt.

I 2016 ble det bygget for kr 15,7 mill. mer enn budsjettert på investeringsbudsjettene. I 2015 var det et underforbruk på kr 17,7 mill. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til ledningsfornyelse og skyldes etterslep fra foregående år, utvidelse av prosjekter (Musegata, Ekrehaugen, Sara Berges gate og Bøkelunden) og forsering av prosjekt på grunn av akutt hendelse (Verksgata, brudd på pumpeledning).