⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høy arbeidsledighet, lav befolkningsvekst, omstilling og stram økonomistyring har preget Stavanger kommune i 2016. Arbeidet med etablering av Nye Stavanger der Finnøy, Rennesøy og Stavanger inngår, er startet. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring har vært viktige satsingsområder. Revidering av Klima- og miljøplanen, med oppstart høsten 2016, inkluderer blant annet vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser.

Stavangerregionen har fortsatt betydelig høyere arbeidsledighet sammenlignet med resten av landet. En av de viktigste utfordringene har vært, og er fremdeles, å bevare og skape arbeidsplasser. Stavanger kommune deltar aktivt i arbeidet med revidering av Strategisk næringsplan for Stavangerregionen. Greater Stavanger jobber med næringsutvikling på vegne av 15 kommuner og fylkeskommunen, for å skape og bevare arbeidsplasser i tillegg til å legge til rette for utvikling av nye næringsområder. Stavanger kommune har vedtatt et veikart for næringsutvikling 2016-2017, som bygger på gjeldende strategiske næringsplan. Veikartet skisserer satsingsområdene innovasjon og smartby, inkluderende vekst, internasjonalisering og infrastruktur.

Kommunestruktur

I forbindelse med kommunereformen ble det våren 2016 gjennomført en rekke dialogmøter mellom Stavanger og nabokommunene. Hovedmålsettingen var å skape tilslutning til én stor regionkommune i vår region. Dette for å ivareta en mer helhetlig samfunnsutvikling, ha kraft til å møte framtidens velferdsutfordringer og for å bidra til at denne regionen forblir robust og konkurransedyktig for et internasjonalt, konkurranseutsatt næringsliv. Etter at en folkeavstemming 30. mai 2016 viste at et stort flertall i Sola og Sandnes sa nei til en ny kommune, ble Nord-Jæren-alternativet skrinlagt. I juni 2016 sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune og det er gjennom høsten startet opp et arbeid som skal føre til etableringen av Nye Stavanger.