⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hovedtema i vedtatt kommuneplan er tilrettelegging for befolkningsvekst og utvikling av en tettere by med gode kvaliteter for innbyggere og næringsliv. Det forventes at befolkningen de kommende årene vil øke, bli eldre og få en mer flerkulturell sammensetning. Den dimensjonerende befolkningsveksten i handlings- og økonomiplanen er nedjustert, sammenlignet med befolkningsveksten som ligger til grunn for gjeldende kommuneplan.

Kommuneplanens byutviklingsstrategi peker på områdene langs bussveien og hovedkollektivtraseene som mest aktuelle for byomforming og fortetting med gode bo- og næringsmiljøer. Kommunen har jobbet aktivt for å få fram Kommunedelplan for sentrum og områdereguleringer for Forus Øst og Madla Revheim. Disse planene legger til rette for et betydelig antall nye boliger, i tråd med byutviklingsstrategien. Videre er det behandlet en rekke reguleringsplaner som tilrettelegger for boligbygging. Kommuneplanrulleringen vil følge opp formannskapets vedtak om at boligbyggingen skal ha økt oppmerksomhet på tilrettelegging for barnefamilier.

Det er usikkerhet knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen. Befolkningsframskrivinger behandles årlig av bystyret og legges til grunn for arbeidet med inntektsprognoser, planleggingen av samfunnsutviklingen og det kommunale tjenestetilbudet.

Stavanger har en lavere befolkningsvekst enn de foregående årene. Per 1. januar 2017 var det 132 729 innbyggere i Stavanger kommune. Kommunen hadde en befolkningsvekst på 85 personer i 2016, og det utgjør en årsvekst på 0,06 prosent.

Figur 2.1 Folketilvekst, fødselsoverskudd og flytteoverskudd i perioden 1996-2016

Folkeveksten i fjerde kvartal var – 505 personer, det vil si -0,38 prosent. Det er den største negative folkeveksten i Stavangers historie i fjerde kvartal. Antall fødsler og nettoinnflyttinger i forhold til folkemengden i Stavanger har ikke vært lavere i noe kvartal.

Figur 2.2 Folkevekst i forhold til folkemengde for hvert kvartal (promille av folkemengde * 4 for å få tall som kan sammenlignes med årsverdier)

Innvandrerbefolkningen hadde marginal vekst i 2016. Mange nye innvandrere kom fra konfliktområder. Innvandrergruppene med bakgrunn fra vestlige land er redusert, og det var svak vekst i innvandrergruppene med bakgrunn i «nye» EU-land i Øst-Europa.

Figur 2.3 Folkevekst i storbyområdet 2016

Av nabokommunene hadde Sandnes en folketilvekst på 0,95 prosent, Sola – 0,44 prosent, Randaberg 1,27 prosent. Storbyområdets folkevekst var på 0,33 prosent.

Figur 2.4 Folkevekst i storbyer, fylket og landet 2016

Storbyene Oslo med 1,27 prosent, Bergen med 0,42 prosent og Trondheim med 1,66 prosent hadde alle større vekst enn vårt storbyområde, som hadde 0,33 prosent vekst.

Flyttestrømmene følger tilgang på arbeidsplasser og boliger. Endringer i befolkningssammensetningen har betydning for boligetterspørsel, transportbehov, kommunale inntekter og tjenester. Arbeidsledigheten har vært vedvarende høy i hele 2016 i Stavanger, mens den har blitt redusert for landet.

Figur 2.5 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsplasser

Arbeidet med å bevare og skape arbeidsplasser er avgjørende for å motvirke ytterligere nedgang i sysselsettingen, og for å beholde og utvikle kompetansen som er i regionen. Nye forretningsmodeller for næringsaktører står sentralt og er også relevant for utvikling av kommunens evne til å løse eget behov for omstilling knyttet til digitalisering, befolkningsvekst og klimautfordringer.

Regionen har et omstillingsdyktig næringsliv preget av sterkt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsaktører og universitets- og forskningsmiljøene. Dette danner et godt grunnlag for det strategiske arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping, som pågår i regi av henholdsvis Greater Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Kommunens næringsarbeid har særlig vært knyttet til endringene i arbeidsmarkedet og behovet for omstilling. I tillegg har de store samfunnsutfordringene demografisk endring, klima og miljø, samt digitalisering vært vektlagt i utarbeidingen av rammene for næringsarbeidet 2016 og 2017. Kommunen støttet utviklingen av gründer- og entreprenørvirksomhet gjennom flere tiltak som f.eks. Mulighetsterminalen, Kompetansetorget, Skape, samlokalisering av arbeidsfellesskap, samt gjennom støtte til kunnskapsbasert næringsetablering ved UiS og Validé¹. Viktigst var etablering av kommunens eget Vekstfond på kr 40 mill.  som et strategisk virkemiddel for å stimulere til omstilling av det lokale og regionale næringslivet.

De urbane utfordringene knyttet til bærekraftig vekst og innovative løsninger har stått sentralt i arbeidet med veikartet for Smartbyen. Kommunen har brukt sine internasjonale samarbeidspartnere, f.eks. Stavangerregionens Europakontor og flere europeiske byer, i oppfølgingen av Triangulum og utviklingen av nye EU- prosjekter, herunder også utviklingen av smart-konsepter og –nettverk.

 

Validé er en sammenslåing av I-park (inkubatorvirksomheten) og Universitetet i Stavanger sin Prekubator.

Boligbygging

Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom effektiv planlegging, ved å være en forutsigbar samarbeids- og avtalepart og ved tilrettelegging for teknisk, grønn og sosial infrastruktur. Måltallet for tilrettelegging av boliger ble foreslått justert til 900 boliger i året i 2016, jamfør sak i formannskapet (229/16).  Ny sak om boligframskrivninger vil bli politisk behandlet våren 2017.

Boligbyggingen er konjunkturavhengig og varierer fra år til år. Antall boliger som ble fullført i 2016 var det laveste tallet som er registrert siden 1965.

Figur 2.6 Utvikling i boligbyggingen fra 1965 til 2016

For å oppnå målet om en god by å bo i, må byomforming og fortetting skje planmessig og samordnet med gode transportløsninger og tilstrekkelige grøntområder. Utvikling i levekår følges med levekårsundersøkelsen hvert annet år. Undersøkelsen kommer til behandling i alle relevante politiske utvalg og til sluttbehandling i bystyret i første kvartal 2017.

Kommunen har i 2016 opprettet to kommunale foretak som skal styrke gjennomføringsevnen knyttet til boligutbygging. Stavanger utvikling KF har som mandat å kjøpe, utvikle og selge eiendom. Det er også utviklingsforetaket som sikrer areal til offentlige formål på vegne av kommunen.

Samarbeid med andre kommuner

Stavanger kommune samarbeider med kommunene i byområdet, blant annet gjennom samordnede planstrategier. Kommunene i regionen samarbeider om veksthåndtering, både gjennom tilrettelegging for boligbygging, næringsområder og infrastruktur. Det faglige grunnlaget for befolkningsframskrivingene blir også vurdert mellom kommunene.

Arealer for offentlige formål

Det er vedtatt å bygge ny barneskole på Storhaug. Rådmannens mandat er å fremskaffe ulike tomtealternativer og foreta en vurdering av alternativer og gjennomføringsmodeller.

Det arbeides med å få en oversikt over kommunale utbyggingsbehov for barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg, lekeområder, parker, rekreasjons- og møteplasser etc. basert på de årlige befolkningsframskrivningene. For dette arbeidet er det etablert en koordineringsgruppe på tvers av tjenesteområdene i kommunen. Deltakerne i denne gruppen skal sørge for at behovene blir registrert i en samleoversikt. Innmeldte behov skal hovedsakelig ta utgangspunkt i vedtatte fagplaner (barnehagebruksplan, skolebruksplan osv.) og danne grunnlag for kommunens bestillinger til Stavanger utvikling KF.

Store statlige institusjoner som universitetet, sykehuset, domstolsadministrasjonen og nytt teater omfattes av viktige plan- og beslutningsprosesser som skal avklare framtidige rammer for utvikling. Stavanger og Sola kommune samarbeider om å utvikle en ny områdeplan for universitetsområdet, i dialog med aktørene i området, herunder Helse Stavanger HF som har besluttet lokalisering av nytt sykehus til Ullandhaug.

Samfunnssikkerhet

Systemet for lokasjonsbasert varsling er implementert. Alle virksomheter i Oppvekst og levekår har i løpet av 2016 fått tilbud om kurs i risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), beredskapsplanlegging og øvelser. Krisestøtteverktøyet CIM er ytterligere forbedret og forenklet. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune er revidert og ferdigstilt.