⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2016, og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.22.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2016Regnskap 2015 
 EIENDELER    
1Anleggsmidler 24 723 21824 179 299 
2Faste eiendommer og anlegg7, 1712 420 91312 666 304 
3Utstyr, maskiner og transportmidler7511 879454 663 
4Utlån112 702 0432 669 414 
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16, 17835 20029 255 
6Aksjer og andeler12, 17685 881949 131 
7Pensjonsmidler5, 177 567 3027 410 531 
8Omløpsmidler 2 757 6072 364 347 
9Kortsiktige fordringer13, 16638 275696 569 
10Premieavvik5389 708410 950 
11Aksjer og andeler14998978 
12Obligasjoner14450 931425 161 
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 277 695830 689 
14SUM EIENDELER 27 480 82526 543 647 
 EGENKAPITAL OG GJELD    
15Egenkapital 8 435 3178 296 091 
16Disposisjonsfond10346 858105 035 
17Bundne driftsfond10149 986123 058 
18Ubundne investeringsfond1098 00511 850 
19Bundne investeringsfond1099 17550 889 
20Regnskapsmessig mindreforbruk18159 387149 678 
21Kapitalkonto17, 247 621 7487 895 422 
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841 
23Langsiktig gjeld 17 359 21716 634 389 
24Pensjonsforpliktelser5, 179 561 6909 217 025 
25Ihendehaverobligasjonslån93 090 0002 840 000 
26Sertifikatlån91 389 175875 000 
27Andre lån93 254 3533 663 364 
28Konsernintern langsiktig gjeld9,16, 1764 00039 000 
29Kortsiktig gjeld 1 686 2901 613 167 
30Annen kortsiktig gjeld161 686 2901 613 167 
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 480 82526 543 647 
 MEMORIAKONTI    
32Memoriakonto 322 888406 712 
33Ubrukte lånemidler 289 853373 580 
34Andre memoriakonti 33 03533 132 
35Motkonto til memoriakontiene -322 888-406 712 
Tabell 3.22 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 27,5 mrd. per 31. desember 2016, dvs. kr 0,9 mrd. (3,5 %) høyere enn per 31. desember 2015.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 24,7 mrd. ved utgangen av 2016. Dette er en økning på kr 544 mill. (2,3 %) fra kr 2015.

Ved etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF 1. juli 2016, ble det overdratt eiendeler, gjeld og egenkapital til foretakene. Det ble overdratt faste eiendommer og anlegg for kr 921 mill., aksjer og andeler for kr 311 mill. og pensjonsmidler på kr 17 mill. Det ble samtidig etablert en langsiktig konsernintern fordring overfor foretakene på kr 775 mill. Samlet ga dette en reduksjon i anleggsmidlene på kr 475 mill. Det vises til note 17 til årsregnskapet for ytterligere informasjon om overdratte eiendeler.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet redusert med kr 188 mill. Aksjer og andeler ble redusert med kr 263 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 157 mill., konserninterne langsiktige fordringer økte med 806 mill. og utlån økte med kr 33 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2016 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 961 mill. og startlånene på kr 1,66 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 2,8 mrd. per 31. desember 2016, noe som er en økning på kr 393 mill. (17 %) fra 2015. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2016 på kr 390 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 21 mill. fra 2015 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2016 var på kr 451 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,28 mrd. Dette innebærer en økning fra 2015 på henholdsvis kr 26 mill. og kr 447 mill. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økte inntekter, mindreforbruk, reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i kortsiktig gjeld. Ved etableringen av Stavanger utvikling KF ble det overdratt bankinnskudd på kr 10 mill.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2016 på totalt kr 8,4 mrd., som er kr 139 mill. (1,7 %) høyere enn ved utgangen av 2015. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 347 mill., bundne driftsfond kr 150 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 98 mill. og kr 99 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 159,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2016.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2016 på kr 7,6 mrd., noe som utgjør en reduksjon på kr 274 mill. fra 2015. Reduksjonen er blant annet et resultat av at fast eiendom og andeler er overdratt til Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2016 økt med netto kr 403,2 mill. Investeringsfondene er økt med kr 134,4 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 26,9 mill. og kr 241,8 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.105 035123 05811 85050 889290 832
Avsetninger291 09694 47686 15553 294525 021
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-49 273-67 54800-116 821
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet000-5 008-5 008
Utgående balanse 31.12.346 858149 98698 00599 175694 024
Tabell 3.23 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2016 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 3,5 % av driftsinntektene i 2016 mot 1,1 % i 2015. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Per 31.12.2016 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som sikringsfond til kommunens finansforvaltning, kr 39,35 mill. til integrerings- og asylantfond, og kr 239,2 mill. til udisponert disposisjonsfond. I tillegg har vekstfondet en saldo på kr 16,5 mill. per nyttår.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 39,2 mill. i 2017 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +/- 3 % i 2016. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 307,7 mill.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2016 utgjør bundne driftsfond kr 150,0 mill., herav selvkostfond på om lag kr  mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 98,0 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler, jf. økning ved behandling av 2.tertial 2016 (Bystyresak 142/16).

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2016 på kr 17,4 mrd. Dette er en økning på kr 725 mill. (4,4 %) fra 2015. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 345 mill. og kr 380 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2016 var kr 2,0 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld økte med kr 73 mill. fra 2015 til 2016.

Det gjenstod kr 290 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2016. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.