⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Note 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Foreldrebetaling barnehager 117 094 111 592  
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 112 195 114 506  
Egenbetaling institusjoner 178 062 175 948  
Annet 33 003 52 398  
Sum totalt 440 354 454 444  
    
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Kommunale avgifter 434 718 420 425  
Leieinntekter* 161 710 273 577  
Annet 129 397 130 099  
Sum totalt 725 825 824 101  
*   
*Utskillelse av kommunale foretak, jf. note 17   
Tabell 10.9 Note 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Fastlønn 3 426 260 3 294 704  
Lønn til vikarer 211 525 236 757  
Lønn til ekstrahjelp 186 408 156 962  
Lønn vedlikehold 5 015 0 
Overtidslønn 39 336 37 711  
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 157 040 147 475  
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 92 207 77 190  
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige 30 986 30 969  
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 148 777 3 981 768  
Sosiale utgifter   
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 102 250 1 075 864  
Sum 5 251 027 5 057 632  
    
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Fastlønn 25 996 28 910  
Lønn til ekstrahjelp 1 208 1 092  
Overtidslønn 796 592  
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 231 222  
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige 32 46  
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 28 264 30 862  
Sosiale utgifter   
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 6 803 7 342  
Sum 35 067 38 204  
Tabell 10.10 Note 2 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676  
Mottatte avdrag startlån 123 566 137 615  
Mottatte avdrag på konsern lån 5 238 4 470  
Andre mottatte avdrag på utlån 18 556 29 014  
Sum 191 036 214 775  
    
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Overføringer fra staten 11 444 8 770  
Tilskudd fra Husbanken 11 880 3 482  
STUI overføringer 0 23 169  
Sum 23 324 35 421  
    
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Kjøp av driftsmidler 27 113 30 063  
Kjøp av transportmidler 2 322 3 739  
Vedlikehold byggetjenester nybygg 813 684 755 450  
Materialer til vedlikehold og nybygg 54 643 114 225  
Konsulenttjenester 144 568 63 582  
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 10 215 148 759  
Andre kjøp av varer og tjenester 55 235 8 201  
Sum 1 107 780 1 124 019  
    
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Salg av driftsmidler 652 65  
Salg av bygninger   28 948  
Salg tomter/arealer 143 995 45 010  
Sum 144 647 74 023  
Tabell 10.11 Note 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Årsverk

Årsverk Regnskap 2016Regnskap 2015 
Antall årsverk 7 615 7 405  
Antall ansatte 9 324 9 092  
Antall kvinner 7 458 7 326  
Antall menn 1 866 1 766  
Antall kvinner høyere stillinger 509 495  
Antall menn i høyere stillinger 308 306  
Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.   
    
Ansatte med 100 % ansettelse og foreldrepermisjon med 80 % lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk. Årsverk for 2015 er justert tilsvarende.   
    
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2016Regnskap 2015 
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 824 3 767  
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 180 3 186  
Antall menn i deltidsstillinger 644 581  
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.   
    
Ansatte med 100 % ansettelse og foreldrepermisjon med 80 % dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid. Tall for 2015 er justert tilsvarende.   
    
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 
Rådmann*  1 958  
Ordfører  1 506  
    
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune   
*   
* Kristine C. Hernes i perioden 01.01.2016 - 29.02.2016. Per Kristian Vareide 01.03.2016 - 31.12.2016   
    
Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 3 510 3 454  
Honorar for rådgivning 450 758  
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 748 771  
Tabell 10.12 Note 4 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av AFP-ordningen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m. 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2015 kr 77,6 mill. I 2016 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 77,6 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.16Sum 31.12.15 
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 447 193 105 391 552 584 431 273  
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -414 007 -102 622 -516 629 -472 249  
= Årets premieavvik 33 186 2 769 35 955 -40 976  
      
AKKUMULERT PREMIEAVVIK     
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 371 084 -10 918 360 166 462 990  
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift) -57 382 1 009 -56 373 -61 847  
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)* 34 987 2 769 37 756 -40 976  
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 49 165 -1 007 48 159 50 783  
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 397 854 -8 147 389 708 410 950  
*     
* Inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger kommune private, innarbeidet 2016     
      
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss gir resultatøkn.) -25 553 4 311 -21 242 -117 321  
I % av driftsinntekter   0,22 1,27  
      
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)     
Regnskap per 31.12. 6 478 969 1 088 333 7 567 302 7 410 531  
Herav estimatavvik 2016 -104 537 -350 168 -454 705 45 432  
      
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)     
Regnskap per 31.12. 7 980 907 1 580 783 9 561 690 9 217 025  
Herav estimatavvik 2016 -99 825 -156 729 -256 554 40 056  
Virkning av planendring og ny dødelighetstariff000 -107 686  
      
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 1 501 938 492 450 1 994 388 1 806 494  
      
Økonomiske forutsetninger 2016:KLPSPK   
Avkasting KLP/SPK4,604,30   
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00   
Lønnsvekst2,972,97   
G-regulering2,972,97   
Pensjonsregulering2,20    
Forholdstallet fra KMD1,001,00   
DødelighetstabellK2013FTK2013   
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)   
Tabell 10.13 Note 5 Pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Overføringer
Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Kommunalt tilskudd private barnehager 416 732 414 983  
Tilskudd private alders- og sykehjem 446 273 435 816  
Kjøp fra staten 38 022 46 706  
Kjøp fra fylkeskommuner 1 176 1 883  
Kjøp fra kommuner 71 654 79 353  
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 315 964 319 159  
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 296 559 295 368  
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) 91 529 88 695  
Overf. til andre 228 640 217 345  
Totalt 1 906 549 1 899 309  
    
Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016Regnskap 2015 
Overføring til staten 29 264 76 999  
Overføring til fylkeskommuner 891 0 
Overføring til kommuner 722 982  
Tap på krav 6 403 7 664  
Overføring til kommunale foretak (KF) 71 311 63 634  
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 874 60 086  
Økonomisk sosialhjelp 191 196 164 318  
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 165 952 143 973  
Fritak eiendomsskatt 56 155 50 802  
Andre overføringer 345 679 296 815  
Totalt 933 448 865 274  
Tabell 10.14 Note 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 705 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 172 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 123 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4 %.

Stavanger kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i handlings- og økonomiplan for samme periode. Utbetalinger tilknyttet oppreisningsordningen er bokført på KOSTRA art 470 (Erstatninger).

Note 7 Anleggsmidler

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler 
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn 
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner,
kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
 
Last ned tabelldata (Excel)
 Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5 
Anskaffelseskost 2 422 994 233 142 766 987 193 808 10 734 747 3 037 150  
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger -2 907 -232 -18 496 -329 -48 117 -117 267  
Akkumulerte ordinære avskrivninger0 -160 719 -366 019 -48 593 -2 953 017 -552 142  
Bokført verdi 01.01 2 420 087 72 191 382 472 144 886 7 733 613 2 367 741  
Tilgang i regnskapsåret 81 576 6 214 127 307 38 640 578 417 341 161  
Avgang i regnskapsåret 0000 -63 680  
Delsalg i året -249 427       
Avskrivninger i regnskapsåret0 -16 347 -52 700 -7 645 -221 281 -43 634  
Nedskrivninger /utskillelse til nye KF -45 828 0 -7 259   -400 254 -253 459  
Reverserte nedskrivninger00 000 
        
Bokført verdi 31.12 2 206 408 62 058 449 820 175 881 7 690 495 2 348 129  
 1)2)2)1)1)1) 
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg  12 420 913      
2) Utstyr, maskiner og transportmidler  511 878      
Sum ordinære avskrivinger   341 607      
Tabell 10.15 Note 7 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Renter bankinnskudd 37 023 27 113  
Renter finansforvaltning 19 175 20 899  
Forsinkelsesrenter 1 444 1 612  
Renter rentebytteavtaler 50 657 64 804  
Utbytte Lyse Energi AS 183 439 188 680  
Utbytte andre * 25 247 13 489  
Andre renteinntekter ** 67 642 74 161  
Sum 384 628 390 760  
    
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Renter innlån 133 752 139 986  
Renter rentebytteavtaler 122 370 128 520  
Andre rente- og finansutgifter 468 587  
Sum 256 590 269 093  
    
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Urealisert kurstap 2 050 31 710  
Realisert kurstap 11 217 292  
Sum 13 267 32 002  
    
Realisert gevinst 1 650 16 553  
Sum 1 650 16 553  
*   
* Utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 3,978 mill. Utbytte fra Forus Næringspark kr 20 mill samt Renovasjonen IKS med kr 0,5 mill.   
** I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 30 582 569.   
Tabell 10.16 Note 8 Finansinntekter og utgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2016Regnskap 2015 
Kommunens samlede lånegjeld  7 797 5287 417 364 
      
Fordelt på følgende kreditorer:     
Obligasjonslån     
Swedbank   550 000 
DNB Markets  250 000250 000 
Kommunalbanken  1 600 000800 000 
Danske bank  1 240 0001 240 000 
Sum  3 090 0002 840 000 
      
Sertifikatlån     
SEB   275 000 
Danske bank   250 0000 
DNB   270 0000 
Nordea Bank  870 000600 000 
Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)  -825  
Sum  1 389 175875 000 
      
Andre lån     
Startlån     
Husbanken startlån, flytende rente  1 580 5161 782 147 
Husbanken startlån, fast rente  279 65048 249 
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer  46 66441 924 
Investeringslån     
Husbanken investeringslån fast rente  18 66222 025 
Husbanken investeringslån flytende rente   1 3220 
Kommunalbank flytende rente  1 366 1101 524 423 
KLP fast rente  0271 584 
Ekstraord. avdrag startlån  -46 664-41 924 
Annen langsiktig gjeld  05 000 
Annen langsiktig gjeld AS  8 0929 935 
Sum  3 254 3533 663 364 
      
Konsernintern langs. gjeld     
Forpliktelse EK foretak (jf. note 11)  64 00039 000 
Sum  64 00039 000 
      
Avdrag på gjeld     
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2016Regnskap 2015Regnskap 2014 
Utgiftsført avdrag 320 866 320 632 309 855 374 042  
Beregnet minste lovlige avdrag  149 410 146 458 133 384  
Differanse  171 222 163 397 240 658  
Tabell 10.17 Note 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. Kommuneloven (KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KMD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 320, 632 mill. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør kr 149, 410 mill., eller kr 182, 090 mill. når det beregnes uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2016.

Låneopptak i kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf. vedlagte årsregnskap 2016 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med kr 39 mill. ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Denne egenkapitalen ble ytterligere styrket med kr 25 mill. i 2016. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note 9B Sikringsintrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. til 2,8 %, i tillegg har kommunen kr 5,25 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for kr 2,5 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 4,6 år, og 68 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1 % vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca. kr 10 mill.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og tertialvis.

Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Avsetninger til fond 525 021 190 304  
Bruk av avsetninger -121 830 -128 775  
Netto avsetninger 403 191 61 529  
    
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
IB 01.01105 03545 152 
Avsetninger driftsregnskapet291 09687 401 
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-49 273-27 517 
Beregnet beholdning pr 31.12346 858105 035 
Beholdning fra balanse 31.12346 858105 035 
Differanse00 
Tabell 10.18 Note 10 Alle fond. Disposisjonsfond.
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 346,86 mill., utgjør fond for integreringstilskudd kr 37 mill., og kursreguleringsfond kr 51,8 mill.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
IB 01.01 123 058 107 938  
Avsetninger driftsregnskapet 94 476 97 810  
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -67 548 -81 844  
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet  -847  
Beregnet beholdning pr 31.12 149 986 123 058  
Beholdning fra balanse 31.12 149 986 123 058  
Differanse 0-0 
Tabell 10.19 Note 10 Bundet driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 64 mill, og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 66 mill.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015
Overført fra drift- til investeringsregnskap 205 874 76 998
Tabell 10.20 Note 10 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
IB 01.01 11 850 21 900  
Avsetninger 86 155 0 
Bruk av avsetninger0 -10 050  
Beregnet beholdning pr 31.12 98 005 11 850  
Beholdning fra balanse 31.12 98 005 11 850  
Differanse 00 
UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond.
Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.
   
    
Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
IB 01.01 50 889 54 313  
Avsetninger 53 294 5 093  
Bruk av avsetninger   
Bruk av bundne investeringsfond -5 008 -8 517  
Beregnet beholdning pr 31.12 99 175 50 889  
Beholdning fra balanse 31.12 99 175 50 889  
Differanse-0 0  
Tabell 10.21 Note 10 Investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkemidler til investeringsformål kr 89 mill.

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjettOpprinnelig budsjett 
Avsetninger disposisjonsfond291 096237 9865 000 
Regnskapsskjema 1A291 096   
Regnskapsskjema 1B0   
     
Bruk av avsetninger disposisjonsfond49 27335 352  
Regnskapsskjema 1A49 273   
Regnskapsskjema 1B0   
     
Overføringer205 874   
Regnskapsskjema 1A205 874   
Regnskapsskjema 1B0   
     
Avsetninger bundne driftsfond94 476   
Regnskapsskjema 1A2 147   
Regnskapsskjema 1B92 329   
     
Bruk bundne driftsfond67 548   
Regnskapsskjema 1A275   
Regnskapsskjema 1B67 273   
Tabell 10.22 Note 10 Fordeling mellom skjema 1A 1B
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Startlån1 657 2821 601 381 
Avsatt til tap på framtidige utlån-21 784-16 784 
Sum utlån startlån1 635 4971 584 597 
    
Viking Fotball ASA2 5503 050 
Ansvarlig lånekapital Lyse960 8721 004 548 
Rogaland Rideklubb2 2672 480 
Tou Scene500700 
SKP3447 
Varmestuens venner833881 
Museum Stavanger AS5 2205 732 
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700 
Oilers Invest AS63 61165 680 
Base Property AS28 0000 
Vesterlen Krets av NSF9600 
Sum andre utlån1 066 5461 084 817 
    
Sum utlån2 702 0432 669 414 
    
Natur og Idrettsservice KF13 20011 950 
Sølvberget KF14 58517 305 
Stavanger Bolig KF*693 742  
Stavanger Utvikling KF*113 673  
Konserninterne langs. fordr.835 20029 255 
    
Avsatt på bundne investeringsfond9 6139 559 
*   
* KF etablert 1.juli 2016 - se note 17   
Tabell 10.23 Note 11 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Aksjer og andeler

Aksjer AksjekapitalSK'andel av
aksjekapital
SK'andel
aksjer
Bokført verdiMottatt utbytte 
       
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683-183 439 
Rogaland Teater AS1082825,50 %28  
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800  
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 118-3 978 
Måltidets Hus AS703121,71 %10  
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40  
Glad Mat AS10844,00 %5  
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298  
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104  
Blue Planet AS1 950502,56 %50  
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490  
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400-20 000 
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560  
Museum Stavanger AS1005050,00 %55  
Ryfast AS70020028,57 %200  
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978  
Attende AS1 53278551,22 %785  
Stavanger Forum AS1 9501 28766,00 %9 997  
Bysykkelen AS4 0001 00025,00 %2 000  
Sum1 052 582456 147 485 601-207 417 
       
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt
utbytte/overf.
 
Stavangerregionen Havn IKS 080,69 %   
IVAR IKS  039,95 %   
Rogaland brann og redning IKS5 0002 59549,30 %2 595  
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,95 %1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 %7 997-500 
Stavanger Konserthus IKS1008989,00 %89  
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02 %384  
Multihallen og Storhallen IKS600 62,40 %374  
Opera Rogaland IKS80040050,00 %400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035,00 %210  
Biblioteksentralen AL 0 1  
Samvirkelaget Flørli   650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0 186 280  
Andeler i borettslag 0 0  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4 20  
Sum11 7004 960 200 278-500 
Sum aksjer og andeler1 064 282461 107 685 880-207 917 
Tabell 10.24 Note 12 Aksjer og andeler. Beløp i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)3 2181 807 
Sentrale styringsorganer241 777194 228 
Stavanger Eiendom19 73225 133 
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom26 01928 694 
Oppvekst18 74123 442 
Levekår126 717252 426 
Kultur og byutvikling4 9304 879 
Mva-kompensasjon168 465151 173 
Sykepenger/svangerskap 28 73830 559 
Kortsiktige fordringer lønn190228 
Feilkonto 9999-620 
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer-18 000-16 000 
Sum kortsiktige fordringer*620 466696 569 
Konserninterne fordringer34 465  
Herav:   
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor*16 656  
Forfalte terminer utlån konserninterne17 809  
Tabell 10.25 Note 13 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

jf. note 16.

Note 14 Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markedsverdi 2016Bokført verdi 2016Årets resultatførte
verdiendring
 
Aksjefond68 87167 1671 704 
Grunnfondsbevis8 4856 1402 344 
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner205 853230 477-24 624 
Industriobligasjoner/sertifikater134 541133 897644 
Bankobligasjoner og bankinnskudd114 753114 598155 
- Herav bankinnskudd-81 588-81 5880 
Andre verdipapir 16160 
Kursregulering pr 01.01 -17 72717 727 
Urealisert tap pr 31.12* -2 0502 050 
Sum450 931450 9310 
Tabell 10.26 Note 14 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på kr 1,65 mill. er resultatført i 2016. Urealisert tap på kr 2,05 mill. og realisert tap på kr 11,22 mill.- totalt kr 13,27 mill.- er tapsført i 2016. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.16 på kr 51,8 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29. oktober 2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på kr 0,9 mill., disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Note 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2016Regnskap 2015 
IB   39 841 39 841  
UB  39 841 39 841  
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2016 av følgende poster:    
 År   
Utbetalte feriepenger1993 98 967   
Varebeholdning2001 6 472   
Kompensasjon for mva2001 -13 989   
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912   
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521   
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841   
Tabell 10.27 Note 15 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Konsernintern kortsiktig fordring    
Stavanger Parkeringsselskap KF155104 
Sølvberget KF3 0461 535 
Stavanger Byggdrift KF514385 
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF1 337460 
Stavanger Bolig KF17 7800 
Stavanger Utvikling KF11 6330 
Sum konserninterne kortsiktige fordringer*34 4652 484 
    
Konsernintern langsiktig fordring    
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF13 20011 950 
Sølvberget KF14 58517 305 
Stavanger Bolig KF***693 7420 
Stavanger Utvikling KF***113 6730 
Sum konserninterne langsiktige fordringer835 20029 255 
    
Sum konserinterne fordringer869 66531 739 
    
Konsernintern kortsiktig gjeld    
Stavanger Parkeringsselskap KF 189185 
Sølvberget KF5 9395 346 
Stavanger Byggdrift KF15 72821 610 
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF13 2189 083 
Stavanger Bolig KF9 7840 
Stavanger Utvikling KF5580 
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**45 41636 224 
Øvrig kortsiktig gjeld 1 640 8741 576 943 
Sum kortsiktig gjeld 1 686 2901 613 167 
    
Konsernintern langsiktig gjeld   
Sølvberget KF5 0005 000 
Stavanger Byggdrift KF30 00020 000 
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 00014 000 
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 00039 000 
    
Sum konsernintern gjeld 109 41675 224 
*   
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kondereskontro. Jf. note 13.   
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro   
*** KF etabelert 01.07.2016 - se note 17   
Tabell 10.28 Note 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt til KF

Eiendeler, gjeld og egenkapital
overdratt til KF (beløp i 1.000 kr)
Stavanger kommune Stavanger
utvikling KF
Stavanger
bolig KF
Stavanger
byggdrift KF
Stavanger Natur- og
idrettservice KF
 
Faste eiendommer og anlegg-921 406365 464555 942   
Konsernintern langsiktig fordring775 000-75 000-700 000   
Aksjer og Andeler-311 162206310 956   
Pensjonsmidler-17 0457 9699 076   
       
Bankinnskudd-10 00010 0000   
Sum eiendeler -484 613308 639175 974   
       
Kapitalkonto-486 580297 298164 28210 00015 000 
       
Pensjonsforpliktelser-23 03311 34111 692   
Konserintern langsiktig gjeld 25 000  -10 000-15 000 
Sum EK og Gjeld-484 613308 639175 97400 
Tabell 10.29 Note 17 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt til KF
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF ble etablert 01.juli 16. Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital danner åpningsbalansen i de nye foretakene, og er basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen er gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettservice KF fikk styrket egenkapitalen gjennom en konsernintern langsiktig fordring på Stavanger kommune. I Stavanger kommunes regnskap er dette en langsiktig konsernintern gjeld som er ført mot kapitalkonto i 2016.

Note 18A Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr) Budsjett 2016Regnskap 2016Regnskap 2015 
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0149 6780 
Årets disponering av mindreforbruk0-149 6780 
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0159 387149 678 
Totalt mindreforbruk til disponering0159 387149 678 
Tabell 10.30 Note 18A Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18B Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig udekket investering (beløp i kr 1.000 kr) Budsjett 2016Regnskap 2016Regnskap 2015 
Årets avsetning til inndekking000 
Nytt udekket i regnskapsåret000 
Totalt udekket til inndekking000 
Tabell 10.31 Note 18B Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12

Garanti gitt tilGarantibeløp
(i 1 000 kr)
Garantien utløper: 
IVAR IKS 39,95%* 1 106 133 2017,22,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,39,40,41,46 
Stavanger Konserthus IKS 680 799 2035 
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2 083 2025 
Stavangerregionen havn IKS 81 014 2021-2035 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 34 518 2038 
Stiftelsen Øyane sykehjem 529 2019 
Stiftelsen Blidensol sykehjem 310 2018 
Borettslaget Gauselparken 20 230 2033 
Borettslaget Krosshaug I 9 530 2035 
Borettslaget Ramsvik 9 634 2033 
Borettslaget Ramsvik 9 878 2033 
Forus Utvikling AS 44 000 2031 
Private barnehager/andelsbarnehager 19 883 2020 / 2030 
Ryfast AS 573 000 2039 og 2040 
Vikinghallen AS 79 468 2039 
Stiftelsen Stavanger ishall 56 400 2040 
Forus Flerbrukshaller AS 20 925 2021 
Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 454 2017 og utover 
Sum garantier 2 754 787   
*   
*oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.   
Tabell 10.32 Note 19 Garantier gitt av kommunen
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeidRegnskap 2016Regnskap 2015 
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)   
Overf.fra Stavanger kommune1 7381 682 
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 5601 498 
Sum andre inntekter6 2047 429 
Sum inntekter 9 50110 609 
Benyttet til dekning av utgifter -9 983-10 457 
Netto resultat-482152 
Netto avsetning (bruk)-563-135 
Resultat8117 
    
IUA (§27-samarbeid)   
Overf.fra Stavanger kommune703649 
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 2411 068 
Sum andre inntekter759885 
Sum inntekter 2 7042 602 
Benyttet til dekning av utgifter 1 9941 797 
Netto resultat710805 
Netto avsetning710805 
Resultat00 
*   
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.   
    
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)   
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 7372 574 
Andre ref./inntekter 1 4401 578 
Sum inntekter 4 1764 152 
Benyttet til dekning av utgifter 4 1764 152 
Netto resultat00 
Netto avsetning00 
Resultat00 
    
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)   
Overf. fra samarbeidende kommuner 556553 
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune93403 
Andre ref./inntekter 1 4611 659 
Sum inntekter 2 1102 615 
Benyttet til dekning av utgifter 2 1102 615 
Netto resultat00 
Netto avsetning00 
Resultat00 
    
Legevakten (vertskommunesamarbeid)   
Overf. fra samarbeidende kommuner 9 23110 253 
Sum inntekter 9 23110 253 
Benyttet til dekning av utgifter 00 
Netto driftresultat00 
Netto avsetning00 
Resultat00 
    
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)   
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 2731 454 
Andre ref./inntekter 629332 
Sum inntekter 2 9021 786 
Benyttet til dekning av utgifter 2 4871 786 
Netto driftresultat4150 
Netto avsetning00 
Resultat00 
    
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)   
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 5731 994 
Sum inntekter2 5731 994 
Tabell 10.33 Note 20 Interkommunalt samarbeid. Beløp i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Selvkostområder

Selvkostområder 2016   Balansen 2016    
 InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets dekningsgrad
i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings-
gradsfond
Deknings-gradsfond
pr. 31.12 **)
 
Renovasjon 145 003 144 479 -524 100 % 524 258 15 818  
Vann 108 617 107 714 -903 101 % 903 378 23 296  
Avløp 206 270 184 528 -21 742 112 % 21 742 529 42 806  
Byggesak 19 767 21 949 2 183 90 % -2 183 -76 0 
*        
* Årets dekninsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.        
Tabell 10.34 Note 21 Selvkostområder
Last ned tabelldata (Excel)

I 2016 viser selvkostregnskapet for byggesak et merforbruk på kr 2,183 mill. som er dekket over kommunens driftsregnskap 2016. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for byggesak utgjør kr 5,653 mill.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et merforbruk på kr 2,675 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et merforbruk på kr 0,390 mill.

I 2016 viser selvkostregnskapet for feiing et merforbruk på kr 0,474 mill. som er dekket over kommunens driftsregnskap 2016. Akkumulert merforbruk for selvkostområdet for feiing utgjør kr 3,786 mill.

Note 22 Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av merverdiavgiftkompensasjonsloven i 2004 krevd kompensasjon av merverdiavgift for sosiale boliger jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særskilt tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jf. kompensasjonsforskriften § 7.

Denne vurderingen bestrides av Skatt vest som har foretatt en foreløpig vurdering, og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særskilt tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune har tatt Skatt vest sitt krav til etterretning, men fremholder fortsatt krav om merverdiavgifts­kompensasjon selv om Skattedirektoratet ikke har funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets vedtak.

Stavanger konserthus IKS

I Skattekontorets vedtak av 22.02.2017 er Stavanger konserthus blitt innvilget kr 155,6 mill. i kompensasjon og kr 42,4 mill. i fradrag. Ingen kompensasjon eller fradrag utgjør kr 58,8 mill.

Total mva beløp for Stavanger konserthus er kr 256,9 mill.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

En ny avtale om justeringsrett er inngått i 2016. GKRS har gitt en anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. Det er varslet endringer i denne uttalelsen i 2017 da det ikke lenger er anbefalt å føre plikt til utbetaling av justeringsbeløp til utbyggere som et langsiktig lån. Den nye avtalen inngått i 2016 er derfor regnskapsført som en inntekt i investeringsregnskapet og utbetalingen til utbygger som en utgift i driftsregnskapet. Nettoeffekten av denne avtalen utgjør en merinntekt på kr 17 600 i 2016.

Note 23 Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående /planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2016Justert
budsjett 2016
Kostnad
tidligere år
 
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1929 70010 03013 0001 548 
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømmehall. rehabilitering195 00011 9559 0002 295 
3844007Madlamark skole, nybygg150 0006092 0000 
3844013Tastaveden skole rehabilitering146 0006372 0000 
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabilitering - funksjonsendring30 8005151 0000 
3844028Bekkefaret Kirke, Rehabilitering30 0007772 0000 
3844044Energitiltak i kommunale bygg21 9003 1457 4000 
3844050Tastavarden bhg.47 00010400 
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse45 0008 09310 0000 
3844059Sunde og kvernevik bydelshus2 6006026000 
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh52 0005 16723 8002 758 
391444819Nye gamlingen120 00062 47465 00023 174 
391444821Domkirken 2025305 00011 52215 0003 039 
391465027Tasta skatepark del 215 0005193 0000 
4333Haugåsveien 26/28 15 nye Leiligheter90 0001 2121 500578 
4337Lervik sykehjem470 000211 357195 000103 532 
4819Nye tou97 50017 03133 20062 274 
Sum 1 847 500345 747383 500199 199 
Sum øvrige prosjekter   816 095901 817  
Sum utgifter i investeringer  1 161 8431 285 317  
*      
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.      
Tabell 10.35 Note 23 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)    
  01.01Balanse (kapital) 7 895 422  
     
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:  
     
Salg av fast eiendom og anlegg 313 107 Aktivering av fast eiendom og anlegg 1 039 794  
Nedskrivninger fast eiendom 699 540 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 133 522  
Nedskrivning maskiner og utstyr 7 259 Annet 983  
Avskriving av fast eiendom og anlegg 272 560 Kjøp av aksjer og andeler 30 195  
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 69 047 Utlån formidlings/startlån 180 226  
Nedskrivninger aksjer og andeler 303 446 Utlån egne midler 868 060  
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 124 273 Avdrag på eksterne lån 446 041  
Avdrag mottatt på andre utlån 80 386    
Avskrevet utlån 5 052    
Bruk av midler fra eksterne lån 884 932    
Forpliktelse foretak 25 000    
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) 187 893    
     
31.12 Balanse (Kapital) 7 621 748    
Tabell 10.36 Note 24 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15. mars 2017