⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.2.1 Årsberetning

Innledning – mangfold og ytringsfrihet

Sølvberget er en sentral møteplass for byens befolkning, en viktig integreringsarena og en stolt forsvarer av ytringsfriheten. Sølvberget tilbyr en stor bredde av aktiviteter for hele befolkningen, og spiller en sentral rolle som arena for offentlig samtale og debatt. Viktige aktører i så måte er litteraturfestivalen Kapittel og det internasjonale fribynettverket ICORN, som har base på Sølvberget.  Det siste understrekes bl.a. i følgende utdrag fra Stavanger Aftenblad 14.09.2016:

Ytringsfrihetens kår er under konstant press i stadig flere land. Demokratier er skjøre. Derfor skal vi være stolte av Icorn og av Kapittel. Stavanger-regionen er et sted på jorda der retten til å ytre seg i visshet om at man ikke vil bli utsatt for represalier, er en rettighet som ikke bare er verdt å vernes, men som er verdt å feire.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:
Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et år i balanse

Regnskapet er gjort opp i balanse. I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse, noe som også er innfridd.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på grunn av lønnsoppgjør o.a., økte leieinntekter og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter budsjettrevidering var kr 62,305 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Den kulturelle spaserstokken og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sølvberget har egen samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune som innebærer en årlig støtte på kr 1 mill. Avtalen ble reforhandlet i 2016, og følges nå opp i årlige handlingsplaner. Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2016 var kr 6,4 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak mer bruk av vikarer og ekstrahjelp enn budsjettert. Mye av dette er en følge av eksterne prosjektmidler, som fører til at ansatte må frikjøpes for å følge opp dette.

Øvrige driftsutgifter er omtrent som budsjettert. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranser om innkjøp av nytt innleveringsanlegg og leveranse av utstyr til meråpent bibliotek i Sølvbergets 2.-4. etasje. Sølvberget har besluttet å bruke kommunens leverandør for reklamebyråtjenester.

Investeringer

Korrigert investeringsbudsjett var på kr 12,730 mill. Investeringene ble finansiert ved hjelp av tidligere opptatte lån, investeringsfond som ble etablert i 2015 og bruk av disposisjonsfond. Faktisk forbruk var kr 14,803 mill fordelt på tre ulike prosjekt samt avsetninger og utgifter til KLP.

Nye Sølvberget

Nye Sølvbergets hovedleveranser i 2016 var, foruten detaljplanlegging for ny arealbruk, nytt felleskontor for alle ansatte og Meråpent. Av Nye Sølvbergets totale investeringsmidler var forbruket for året 6,7 mill.

Følgekostnader Nye Sølvberget.

Teknisk oppgradering av lokalene for ansatte og publikum er skilt ut som eget underprosjekt. Herunder ligger nytt friskluftanlegg for 2.-4. etasje i vestbygget, nye gulvbelegg, belysning m.m. Det ble brukt 4,5 mill. i 2016. Arbeidet avsluttes i 2017.

Nytt innleveringsanlegg

Nytt innleveringsanlegg med tilhørende utlånsautomater ble installert i august 2016. Det gamle anlegget var slitt og taklet ikke den nye RFID-teknologien, så det nye anlegget er mer effektivt og mindre belastende for ansatte. Leverandør var Lyngsøe Systemer i Danmark. Totale kostnader i 2016 var kr 2,8 mill, mot budsjetterte kr 3,3 mill.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2016 var på kr 3 539 046.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

–       Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen

–       Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Sølvberget har et godt HMS-system som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse.

Sølvberget hadde 70 fast ansatte fordelt på 61,4 årsverk, og 3 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2016. 32,9 % av arbeidstakerne var menn og 67,1 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2016 ansatt en ny medarbeider i fast stilling, mens en sluttet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble alle nyansettelser i 2016 godkjent av Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 4,2 % i 2016 (3,6 % i 2015). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune, men det er viktig å følge med på utviklingen, se på om økningen i sykefraværet fortsetter og eventuelt iverksette tiltak.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2016. Nytt felleskontor ble ferdigstilt på slutten av året og rundt 400 kvm ble frigjort til publikumsarealer. Med dette felleskontoret har de ansatte fått et moderne arbeidsmiljø som legger til rette for effektivisering av arbeidsprosesser i årene framover. Inneklimaet på felleskontoret er også langt bedre enn i de tidligere kontorene.

Ny teamstruktur ble innført fra august 2016, uten at det ble gjort endringer i hovedstrukturen (matrisen). Ti nye koordinatorstillinger ble utlyst internt. Formålet med de nye teamene er å bidra til bedre struktur, samt å gjøre organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer.

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, men tiltakene fra undersøkelsen i 2015 er videreført i HMS-planen for 2016.

Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i konflikthåndtering og personlig sikkerhet, bruk av ulike digitale verktøy, publisering på nettsider og produksjon/sceneteknikk. Med støtte fra fylkesbiblioteket ble det gjennomført kurs i å være digital reporter. Sølvberget hadde egen HMS-uke i mai, og det ble i løpet av året gjennomført en rekke sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2016.

4. Brukerne – stor økning i arrangement og aktiviteter

Resultatmål:

–       Arbeide langsiktig og strategisk for å videreutvikle Sølvberget som læringsarena, attraksjon og møteplass, med spesiell vekt på byens internasjonale befolkning, barn og unge.

–       Opprettholde besøks- og utlånstallet fra 2015

Formannskapet vedtok i 2015 at Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus. Den omfattende programvirksomheten og aktiviteten i 2016 viser at Sølvberget er i rivende utvikling på denne området. Det er attraktivt for ulike samarbeidspartnere å legge arrangement til Sølvberget. Et eksempel på dette er at NRK-programmet «Brenner og bøkene» la to produksjoner til Sølvberget høsten 2016.

Et annet spesielt samarbeid skjedde i forbindelse med ONS. 2500 oljerelaterte bøker fra Stavanger bibliotek ble brukt i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementets stand. Utstillingen fikk mye omtale og vant vant prisen for beste stand på oljemessen.

Besøk og utlån

Besøket er fortsatt høyt, og rimelig stabilt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 13 ganger i året, og daglig er det i underkant av 5.000 besøkende. Etter en oppgang på 11 % i 2015, gikk besøket ned med 2 % i 2016. På Madla økte besøket med 3 %, etter en målrettet satsing på barn og unge høsten 2016. 12 % av besøket var i ubetjent åpningstid.

Samlet utlån var 668 914, en nedgang på 2 %. Hovedårsaken til dette er nedgang i utlån av musikk og film, mens utlån av papirbøker økte. Spesielt gledelig er det at utlånet av barnelitteratur gikk opp med 5 %. Utlånet av e-bøker gikk opp med 14 % og utgjør nå 5,1 % av det totale utlånet (4,4 % i 2015). Utlånet av film og musikk går ned med henholdsvis 13 % og 4 %, i 2015 var nedgangen på 19 % og 18 %.   I november ble den engelske e-boktjenesten Overdrive introdusert til publikum. Dermed kan Sølvberget som første norske folkebibliotek tilby engelske e-bøker og e-lydbøker til publikum.

Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble i 2016 avholdt 919 arrangementer og 263 klassebesøk i tillegg til Kapittel-festivalen. Dette er en økning på 46 % i forhold til 2015. Mange av programmene er faste serier, som har et stadig økende publikum. Det er gjort avtale med SF Kino om bruk av kinosaler for de mest besøkte arrangementene.

Totalt besøk på arrangementene var 58 755, med et gjennomsnittsbesøk på 50 (59 i 2015).

Flere verksteder og samarbeidspartnere forklarer både noe av veksten i arrangement, og nedgangen i besøk pr. arrangement. Det var 6655 besøkende på 35 bokprater i 2016, det er et snitt på 190 besøkende per bokprat (156 i 2015).

Tiltak for å stimulere barn og unge til lesing er et prioritert område, og dette gjøres ofte i samarbeid med skoler og barnehager. Leseprosjektene «Årets bok» og «Leselyst på toårskontrollen» er godt innarbeidet. Nytt i 2016 var kampanjen «Sommerles» der 1 893 barn leste 18 123 bøker og rundt 2,3 millioner sider. 42 prosent av deltakerne var gutter.

Kapittel hadde i 2016 temaet «Vandring», og bekreftet sin sterke posisjon. Veksten i besøk fortsatte til rundt 12 500, på tross av utypisk tropevarme. Obstfelderjubiléet og nye samarbeider med blant andre Stavanger Turistforening, Norsk orgelfestival og Perkapella preget festivalen. Gjestelista var spesielt sterk, med internasjonale navn Sofi Oksanen, Saul Williams, Edouard Louis, Tommi Kinnunen, Wole Soyinka, Karl Ove Knausgård og Lydia Davis.

Sølvberget galleri hadde sitt første fulle driftsår etter gjenåpningen i september 2015. Galleriet viste fire ordinære utstillinger og en installasjon av Elin Melberg i samarbeid med Schizofrenidagene. Totalt besøk i galleriet var 32.469.

Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) startet 2016 med konferansen «Ungdom og Utenforskap», hvor Deeyah Khan deltok og hennes film Jihad: A Story of the Others ble vist. I samarbeid med de internasjonale organisasjonene har IKN bidratt til felles møteplasser og kulturtilbud. IKN hadde også ansvaret for møteserien Global morgen og Internasjonal kulturkafe. Kafeen er blitt et populært møtested med over 7000 besøkende.

Barnas Verdensdag ble for første gang arrangert om våren med over 5000 besøkende, blant dem var 150 barn og foreldre fra Forus Transittmottak. 82 internasjonale organisasjoner utgjør nå nettverket.  29 av disse er kommet til etter at IKN flyttet over fra Internasjonalt Hus i 2011

Prosjektet «Ung i Sentrum» har fortsatt sitt gode samarbeid med Stavanger Makerspace og holdt ukentlige medlemskvelder og populære kurs. Alle kursene var fullbooket og hadde besøkende i alle aldre. Prosjektet har også vært med å arrangere blant annet spillturneringer, Girl Tech Fest og Nordisk Spilldag.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2016 valgte prosjektet for første gang en sakprosabok, Erika Fatland: Sovjetistan. Det var god respons på prosjektet og forfatteren besøkte både Sølvberget og andre bibliotek i fylket.

Obstfelderjubiléet

«Herr og fru Obstfelder på hver sin klode på Nilsebu» var tittelen på en av Obstfelder-jubileets store satsinger i 2016. Den dramatiske fjellturen Sigbjørn Obstfelder og kona gjorde i 1899 ble gjenskapt i autentiske omgivelser på Nilsebu i Lyseheiene, og tok på alvor jubileets hovedtema «Vandring». 2016 har altså vært året der Sølvberget feiret Sigbjørn Obstfelders 150 år (1866-2016). Det har vært arrangement både i Stavanger og andre steder i landet, og det er gledelig å kunne se tilbake på et år med over 60 arrangement og 8000 besøkende. Publikum har fått oppdage og oppleve kjente og ukjente sider ved mennesket og kunstneren Sigbjørn Obstfelder i nye møter med hans litteratur, men også i møte med samtidslitteratur. Arrangement og prosjekt både regionalt og nasjonalt i samarbeid med bibliotek, forfattere, kunstnere og fagpersoner har bidratt til å formidle Obstfelders forfatterskap til nye generasjoner, og både publikum og samarbeidspartnere har uttrykt stor interesse og entusiasme for Obstfelders forfatterskap.

Digitale satsinger

Sølvberget er aktivt til stede i sosiale medier, og tester hele tiden ut nye metoder og kanaler. Å bruke ressurser på digitale flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet.

Sølvbergets nettsider har høyt besøk, og en økning i 2016. En undersøkelse gjort høsten 2016 viste oss hvilke tjenester på nettsidene som ble mest brukt, og det ble startet et arbeid med omlegging som følge av dette. Nye nettsider lanseres i 2017. Nord-sør-biblioteket som er en av de mest populære digitale tjenestene, hadde en nedgang i forhold til rekordåret 2015, hvor besøket gikk opp med 66 %.

Sølvberget abonnerer på digitale tjenester og databaser.  Noen kan bare brukes i biblioteket, mens andre er tilgjengelig via lånekortet «Min side» eller en app som kan lastes ned på mobile enheter.  Bruken av avistjenesten Pressreader har hatt en formidabel økning i år, det samme gjelder ordboktjenesten Ifinger (Nå Clarify). Dette skyldes i stor grad bevisst satsing på markedsføring.

Produksjon av podcaster og korte videoer var årets nye satsinger. Avspillinger av årets nysatsing podcaster var på 4295, et godt stykke bak antall youtube visninger (16 956), som gikk opp med 149 % i forhold til oppstartsåret 2015.

Det er fortsatt god vekst av følgere på sosiale medier. Facebook er den viktigste kanalen, og der var det 3762 nye følgere på facebook (2398 i 2015).

5. Arbeidsprosessene – På vei mot «Nye Sølvberget»

Resultatmål:

–       Opprettholde Sølvbergets gode omdømme

–       Gjennomføre evaluering og utvikling av prosjekter og drive produktutvikling

–       Innplassere Kiellandsenter i Sølvberget

Sølvberget har en sterk posisjon som møteplass og attraksjon i Stavanger sentrum. Det er viktig å arbeide langsiktig for å utvikle tilbudene, slik at vi framstår som interessante og viktige for byens befolkning i mange år framover.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. To av underprosjektene er iverksatt; nytt galleri og nytt felleskontor. I tillegg er det påbegynt oppgraderinger av ventilasjon, gulvbelegg o.a. Dette arbeidet er skilt ut som eget underprosjekt. Nå gjenstår det mest omfattende delen som er ny utforming av publikumsområdene. I tillegg til å vurdere arealplanene ut fra samling og møblement er det lagt stor vekt på å ha publikumsblikk på planene. Sti-finning er viktig aspekt ved utvikling av de nye planene, hvordan finner publikum frem og hvordan kan vi sørge for at de får en bedre opplevelse av besøket enn antatt?

Første fase i ny arealbruk var å flytte Barn og unge ut av 3. etasje til ny plassering i 2. etasje. Slik fikk vi ledig areal til ansattes nye felleskontor og dermed frigitt 4. etasje samt mange små kontorer i randsonen i øvrige etasjer. Samlet vil Nye Sølvberget frigi ca. 400 m2 fra administrasjon over til publikumsarealer, en betydelig tilvekst som i stor grad har kommet barn og unge til gode. Det er nedlagt et betydelig planleggingsarbeid i 2016, både i samarbeid med egne ansatte og eksterne konsulenter. Et bærende prinsipp for planene er å synliggjøre Sølvbergets hovedpilarer; opplevelse, kunnskap og møteplass. Slik 1.etasje representerer Møteplass skal 2. etasje bygges omkring Opplevelse og i 3.-4. etasje er det Kunnskap som preger utforming og innhold.

Etter gode erfaringer med ubetjent bibliotek på Madla, vedtok styret at dette også skulle prøves ut på Sølvberget. Planlegging og installasjon av teknologi ble gjort i 2016, med åpning i begynnelsen av 2017.

Sølvberget fikk kr 1 mill fra Nasjonalbiblioteket i støtte til arenautvikling 2015-2016. Tilskuddet ble gitt til utvikling av bibliotekrommet kr 0,5 mill og til arrangement kr 0,5 mill.

Sølvberget gjennomførte sammen med de andre storbyene en brukeratferdsundersøkelse for å se hva brukerne faktisk gjør i biblioteket. Undersøkelsen avdekket viktige funn som er til stor hjelp i strategisk planlegging videre.

Sølvbergets digitale infrastruktur, Biblioteksystemet Aleph, oppdateres ikke lenger fra leverandøren. Derfor er det i samarbeid med Bergen, Trondheim og Kristiansand gjennomført et forprosjekt for å definere behov og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Konkurransen skal gjennomføres i 2017. På grunn av et gammelt system, er en del digitale tjenester rettet mot publikum litt gammeldagse. Det arbeides kontinuerlig med å finne smarte løsninger for å forenkle arbeidet. Et eksempel på dette er printerløsningen Princh som gjør at publikum kan skrive ut oppgaver, billetter, eksamensoppgaver osv fra sin egen PC, smarttelefon eller nettbrett.

6. 2017 – Kulturhuset på Sølvberget fyller 30 år

I 2016 var Obstfelderjubiléet en stor begivenhet som strakte seg over hele året. Takket være samarbeid med Nasjonalbiblioteket ble også jubileet markert nasjonalt med utstilling og arrangement.  På grunn av jubiléet, ble arbeidet med innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget noe forsinket. Dette arbeidet starter for fullt i 2017, og da er erfaringene fra Obstfelder 150 år nyttige å ta med seg videre.

I 2017 skal Nye Sølvberget fullføres, og nyrenovert 2. – 4. etasje åpnes for publikum samtidig som kulturhuset på Sølvberget fyller 30 år, 4. november 2017. Etter flere år med ombygginger og endringsprosesser ser alle ansatte fram til å invitere byens befolkning til et moderne og framtidsrettet bibliotek og kulturhus.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen, som tør å gå foran, er nyskapende og som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene som kommer. Styret retter en stor takk til Sølvbergets medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2016.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2016.

8.2.2 Årsoppgjør

Årsoppgjør 2016

for

Sølvberget KF

Org.nr: 982766184

Driftsregnskap 2016

Driftsregnskap 2016     
DriftsinntekterNoterR-2016B-2016R-2015 
Andre salgs- og leieinntekter23 512 7463 002 0003 842 396 
Overføringer med krav til motytelse35 831 4576 531 0004 812 070 
Overføringer uten krav til motytelse478 088 40575 341 00074 281 749 
Sum driftsinntekter 87 432 60884 874 00082 936 215 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter637 039 57136 145 00035 814 160 
Sosiale utgifter611 529 49610 606 00010 685 936 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.624 768 36224 485 00021 953 057 
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 046 3356 742 0007 024 696 
Overføringer 83 539 7863 117 0002 914 784 
Avskrivninger101 608 9782 300 0001 398 159 
Sum driftsutgifter 85 532 52883 395 00079 790 792 
Brutto driftsresultat 1 900 0801 479 0003 145 423 
Finansposter     
Renteinntekter og utbytte 409 906200 000438 055 
Andre finansinntekter 25 191025 800 
Sum eksterne finansinntekter 435 097200 000463 855 
Renteutgifter og låneomkostninger 298 636240 000348 708 
Andre finansutgifter 30 689042 259 
Avdrag på lån102 720 0002 720 0002 720 000 
Sum eksterne finansutgifter 3 049 3252 960 0003 110 967 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -2 614 228-2 760 000-2 647 112 
Motpost avskrivninger101 608 9782 300 0001 398 159 
Netto driftsresultat 894 8301 019 0001 896 470 
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr201 386 5391 386 539114 375 
Bruk av bundne fond183 878 6052 302 8058 382 369 
Sum bruk av avsetninger 5 265 1443 689 3448 496 744 
Overført til investeringsregnskapet 004 600 000 
Avsetninger til disposisjonfond172 703 8492 106 344114 375 
Avsetninger til bundne fond183 456 1252 602 0004 292 300 
Sum avsetninger 6 159 9744 708 3449 006 675 
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk20001 386 539 
Tabell 8.13
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

Investeringsregnskap 2016     
InvesteringerNoterR-2016B-2016R-2015 
Lønnskostnader5,9,10702 049615 000715 945 
Sosiale utgifter5,9,10175 2240181 664 
Investeringer i varige driftsmidler1013 028 45212 115 0001 808 905 
Utlån 00112 042 
KLP egenkapitalinnskudd 182 1560137 080 
Avsetninger19715 75602 750 605 
Årets finansieringsbehov 14 803 63612 730 0005 706 240 
Mottatte avdrag på utlån 442 408442 40992 408 
Kompensasjon for merverdiavgift 2 530 3720301 790 
Bruk av lån fra Stavanger kommune215 973 9076 830 6420 
Andre inntekter 1 000 000600 000600 000 
Sum ekstern finansiering 9 946 6877 873 051994 198 
Bruk av disposisjonsfond172 106 3442 106 344112 042 
Overføring fra driftsregnskapet 004 600 000 
Bruk av ubundne investeringsfond192 750 6052 750 6050 
Sum finansiering 14 803 63612 730 0005 706 240 
Tabell 8.14
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse    
EiendelerNoter31.12.201631.12.2015 
Faste eiendommer og anlegg1023 303 57714 324 488 
Utstyr, maskiner og transportmidler108 353 2955 035 638 
Utlån112 727 2253 169 634 
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen 5 000 0005 000 000 
Egenkapitalinnskudd KLP91 603 8931 447 759 
Pensjonsmidler963 606 77559 532 687 
Sum anleggsmidler 104 594 76588 510 205 
Kundefordringer127 040 0969 323 966 
Andre kortsiktige fordringer133 116 3802 191 913 
Premieavvik94 129 7635 261 807 
Kasse og bankinnskudd149 914 57912 627 618 
Sum omløpsmidler2124 200 81729 405 305 
Sum eiendeler 128 795 582117 915 510 
     
Egenkapital og gjeldNoter31.12.201631.12.2015 
Disposisjonsfond173 539 0462 941 541 
Bundne driftsfond183 456 1253 878 605 
Ubundne investeringsfond19715 7562 750 605 
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 2001 386 539 
Kapitalkonto2210 101 7973 135 481 
Sum egenkapital 17 812 72514 092 771 
Stavanger kommune1014 585 00017 305 000 
Pensjonsforpliktelser978 587 67772 944 572 
Aga av netto pensjonsforpliktelser92 112 3071 891 076 
Sum langsiktig gjeld 95 284 98492 140 648 
Leverandørgjeld167 564 9954 081 570 
Annen kortsiktig gjeld158 132 8787 600 522 
Sum kortsiktig gjeld2115 697 87311 682 092 
Sum egenkapital og gjeld 128 795 582117 915 510 
Memoria    
Ubrukte lånemidler 792 0166 765 923 
Tabell 8.15
Last ned tabelldata (Excel)

8.2.3 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune.

Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av
25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:
– All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts-
regnskapet eller investeringsregnskapet.
– Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de
interne finansieringstransaksjonene.
– Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for
vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
– For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
– I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for
regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
– Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det
gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
– Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser m.v.

   
Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2016R-2015
Gjennomsnittlig antall årsverk:6964
Tabell 8.16
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på kr 872 132.
Samlet styregodtgjørelse er kr 291 435. Herav kr 139 081 til styreleder.
Det er i 2016 kostnadsført kr 91 281 i revisjonshonorar.
Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

   
Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2016R-2015
Avgiftsfritt salg av tjenester0479 200
Diverse avgiftsfrie inntekter1 101 9021 066 781
Husleieinntekter avgiftspliktig1 934 7041 489 081
Andre leieinntekter197 750530 920
Avgiftspliktige inntekter278 389276 414
Andre salgs og leieinntekter3 512 7463 842 396
Tabell 8.17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 – Overføring med krav til motytelse

   
Overføring med krav til motytelseR-2016R-2015
Momskompensasjon2 949 5362 531 367
Refusjon sykepenger og svangerskap1 092 257600 200
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV63 020147 540
Refusjon fra fylkeskommunen091 889
Erstatning tapte dokumenter275 560428 757
Refusjon andre751 205450 184
Refusjon fra kino699 879562 133
 5 831 4574 812 070
Tabell 8.18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 – Overføringer uten krav til motytelse

   
Overføringer uten krav til motytelseR-2016R-2015
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak  
Overføring fra Stavanger kommune65 900 43663 609 641
Tilskudd fra andre kommuner25 00040 000
 65 925 43663 649 641
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.  
Spesifikasjon overføringer fra andre  
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 550 5004 003 667
Overføring fra fylkeskommunen1 547 3041 190 000
Tilskudd fra andre7 065 1655 438 441
 12 162 96910 632 108
Sum overføringer uten krav til motytelse78 088 40574 281 749
Tabell 8.19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 – Spesifikasjon av lønnsutgifter

   
Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2016R-2015
Lønn ansatte36 164 80034 884 056
Lønn ansatte (investering)702 049715 945
Lønn andre874 771930 103
Sum lønnsutgifter37 741 61936 530 104
Arbeidsgiveravgift5 833 2335 681 673
Arbeidsgiveravgift (investering)107 943110 423
Pensjonskostnader5 696 2635 004 262
Pensjonskostnader (investering)67 28171 241
Sum sosiale utgifter11 704 72010 867 600
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter49 446 33947 397 704
Herav:  
Lønnsutgifter i driftsregnskapet37 039 57135 814 160
Sosiale utgifter i driftsregnskap11 529 49610 685 936
Lønnsutgifter i investeringsregnskapet702 049715 945
Sosiale utgifter i investeringsregnskapet175 224181 664
Tabell 8.20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 – Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

   
Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015
Kontorkostnader2 999 6452 966 669
Annonser / reklame / representasjon1 519 4052 257 250
Kurs / reiser375 593376 720
Div. transport1 632 4421 668 510
Energi1 176 2461 190 428
Forsikring98 811108 622
Husleie/avgifter1 383 9391 331 718
Møbler / inventar / utstyr1 414 772986 703
Bøker/media4 232 3554 396 539
Vedlikehold / service1 404 9831 076 040
Renhold / vakttjenester3 018 9452 894 713
Arrangementsrelaterte honorarer2 601 6001 058 639
Konsulenttjenester2 093 8521 000 763
Regnskapshonorar815 771639 744
Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon24 768 36221 953 057
Tabell 8.21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 – Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

   
Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015
Kjøp fra IKS100 847117 315
Kjøp fra kommunen127 67679 343
Kjøp av renholdstjenester109 940351 983
Kjøp av vaktmestertjenester766 826958 104
Husleie5 618 4475 483 092
IT-utstyr322 59934 859
Tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon7 046 3357 024 696
Tabell 8.22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 – Spesifikasjon av overføringer

   
Spesifikasjon av overføringerR-2016R-2015
Mva på vederlag 2 949 5362 531 367
Endring avsetning tap på krav-100 0000
Tap på krav113 332103 770
Andre tilskudd og erstatninger576 918279 647
Overføringer3 539 7862 914 784
Tabell 8.23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 – Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget.
Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.
De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.
Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 304 583.
Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 612 824 til reguleringspremie.
Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

   
Økonomiske forutsetningerR-2016R-2015
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,60 %4,65 %
   
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2016R-2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening5 133 9734 454 389
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse3 058 5152 847 728
Brutto pensjonskostnad8 192 4887 302 117
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 725 128-2 594 609
Netto pensjonskostnader5 467 3604 707 508
Administrasjonskostnader296 031316 179
Sum amortisert premieavvik671 692705 226
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)6 435 0835 728 913
   
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnetR-2016R-2015
Pensjonsmidler 31.12.63 606 77559 532 687
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.78 587 67772 944 572
Netto pensjonsforpliktelser14 980 90213 411 885
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse2 112 3071 891 076
   
Akkumulert premieavvik 01.01.4 611 5755 551 539
Årets premieavvik-320 459-234 736
Sum amortisert premieavvik671 692705 227
Akkumulert premieavvik 31.12.3 619 4244 611 576
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik510 339650 232
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.4 129 7635 261 807
   
Spesifikasjon av estimatavvikR-2016R-2015
Faktisk forpliktelse72 262 62767 835 149
Estimert forpliktelse-72 944 572-69 566 630
Estimatavvik forpliktelse 01.01.-681 945-1 731 481
Faktiske pensjonsmidler59 532 68754 658 000
Estimerte pensjonsmidler-57 602 184-56 380 698
Estimatavvik midler 01.01.1 930 503-1 722 698
   
Tabell 8.24
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er kr 1 603 893 pr. 31.12.16.
Årets premie er redusert med kr 590 629 ved overføring fra premiefond.

Note 10 – Spesifikasjon av varige driftsmidler

   
Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2016R-2015
Anskaffelse 01.01.25 450 25122 963 295
Tilgang i år13 905 7242 706 514
Avgang239 691219 558
Anskaffelse 31.12.39 116 28425 450 251
Akkumulert avskrivning7 459 4126 090 125
Bokført verdi 31.12.31 656 87219 360 126
Årets avskrivninger1 608 9781 398 159
Avskrivningssats2%-20%2%-20%
   
Lån fra Stavanger kommune 01.01.17 305 00020 025 000
Betalt avdrag lån-2 720 000-2 720 000
Sum langsiktig lån14 585 00017 305 000
Tabell 8.25
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 – Spesifikasjon av utlån

   
Spesifikasjon av utlånR-2016R-2015
Utlån til Renaa 31.12.2 727 2253 169 634
Tabell 8.26
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 – Spesifikasjon av kundefordringer

   
Spesifikasjon av kundefordringerR-2016R-2015
Kundefordringer Kulturhuset6 691 5879 014 208
Kundefordringer Biblioteket488 509549 758
Delkrederavsetning-140 000-240 000
Sum utestående kundefordringer7 040 0969 323 966
Herav nærstående parter  
Stavanger Kommune5 888 5717 331 865
Tabell 8.27
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 140 000. Tap på krav i år er kr 113 332, og kr 3 374 har blitt innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 – Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

   
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2016R-2015
Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune1 534 319835 181
Periodiserte inntekter fra andre1 286 1441 024 199
Forskudd lønn14 80021 800
Netto lønn0-817
Fordring refusjon sykepenger86 11780 588
Avsatte feriepenger40 67072 350
Forfalte avdrag utlån133 704133 704
Forfalte renter utlån20 62524 908
Andre kortsiktige fordringer3 116 3802 191 913
Tabell 8.28
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 – Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 602 152 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.
Skyldig skattetrekk er kr 1 602 152.

Note 15 – Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

   
Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2016R-2015
Periodiserte kostnader 280 636368 285
Periodisert lønn357 930146 281
Merverdiavgift114 824120 843
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 367 2623 069 639
Avsatte feriepenger4 010 5803 895 475
Salderingstrekk1 6460
Kortsiktig gjeld8 132 8787 600 523
Tabell 8.29
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld

   
Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2016R-2015
Stavanger kommune3 045 7031 535 170
Kommunale foretak88 682102 771
Private leverandører4 430 6102 443 629
Leverandørgjeld7 564 9954 081 570
Tabell 8.30
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 – Spesifikasjon av disposisjonsfond

   
Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2016R-2015
Disposisjonsfond 01.01.2 941 5412 939 208
Bruk av disposisjonsfond (investering)2 106 344112 042
Avsatt til disposisjonfond2 703 849114 375
Disposisjonsfond 31.12.3 539 0462 941 541
Tabell 8.31
Last ned tabelldata (Excel)

Differanse mellom budsjettert og regnskapsmessig avsetning til disposisjonsfond, skyldes ubenyttet refusjon av kapitalkostnader fra Stavanger kommune på kr 786 272 som ikke er budsjettert.
Kr 188 767 av dette er ikke avsatt til disposisjonsfond, som følge av at merforbruk må dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond.

Note 18 – Spesifikasjon av bundne driftsfond

   
Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2016R-2015
Friby032 884
Fengselsbiblioteket226 362145 729
ICORN Emergency Fund0211 312
ICORN Reserve Fund354 625712 886
Kiellandsenter / Litteraturhuset2 270 0631 483 035
Kulturbanken0719 805
DUS045 284
Kapittel50 0000
Ung i Sentrum196 568221 772
Nye Sølvberget0129 500
Voksenarrangement0160 955
Global Morgen015 443
Dingseklubben95 3470
NBBK263 1600
Bundne driftsfond3 456 1253 878 605
Tabell 8.32
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 – Spesifikasjon av ubundne driftsfond

   
Spesifikasjon av ubundne investeringsfondR-2016R-2015
Ubundet investeringsfond 01.01.2 750 6050
Bruk av ubundet investeringsfond-2 750 6050
Avsatt til ubundet investeringsfond715 7562 750 605
Ubundet investeringsfond 31.12.715 7562 750 605
Tabell 8.33
Last ned tabelldata (Excel)

Av det som er avsatt er kr 400 000 øremerket tilskudd til Nytt Biblioteksystem fra Nasjonalbiblioteket.
Resterende midler er øremerket tilskudd til Wayfinding fra Nasjonalbiblioteket.

Note 20 – Spesifikasjon av regnskapsmessige mindre-/merforbruk

   
Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2016R-2015
Tidligere opparbeidet mindreforbruk1 386 539114 375
Disponert tidligere års mindreforbruk-1 386 539-114 375
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk01 386 539
Tabell 8.34
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 – Endring i arbeidskapital

    
Endring i arbeidskapitalR-2016R-2015Endring
Balanseregnskapet   
Omløpsmidler24 200 81729 405 305-5 204 488
Kortsiktig gjeld-15 697 873-11 682 092-4 015 781
Arbeidskapital8 502 94417 723 213-9 220 270
Drifts- og invest.regnskapet   
Inntekter driftsregnskap87 432 608  
Inntekter investeringsregnskap3 530 372  
Eksterne finanstransaksjoner6 851 412  
Anskaffelse av midler97 814 392 97 814 392
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsregnskapet83 923 550  
Investeringer anlegg13 905 724  
Eksterne finanstransaksjoner3 231 481  
Anvendelse av midler101 060 755 101 060 755
Anskaffelse - anvendelse av midler -3 246 363 -3 246 363
Ubrukte lånemidler792 0166 765 923-5 973 907
Sum anskaffelse og anvendelse av midler  -9 220 270
Tabell 8.35
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 – Spesifikasjon av kapitalkonto

   
Spesifikasjon av kapitalkontoR-2016R-2015
Debet  
IB kapitalkonto0791 774
Bruk av lån5 973 9070
Nåverdi årets pensjonsopptjening5 133 9734 454 389
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser3 058 5152 847 728
Amortisert estimatavvik1 930 5030
Utbetalte pensjoner1 867 4382 192 694
Arbeidsgiveravgift2 112 3071 891 076
Avdrag utlån442 40892 408
Avskrivninger1 608 9781 398 159
Sum debetposter22 128 03013 668 229
Kredit  
IB kapitalkonto3 135 4810
Anskaffelser13 905 7242 706 514
Utlån0112 042
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 891 0761 859 216
Utbetalte pensjoner1 867 4382 192 694
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 725 1282 594 609
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader5 146 9014 472 772
Amortiserte estimatavvik681 9458 783
Egenkapitalinnskudd156 134137 080
Betalt avdrag lån2 720 0002 720 000
UB kapitalkonto10 101 7973 135 481
Sum kreditposter22 128 03013 668 229
Tabell 8.36
Last ned tabelldata (Excel)

8.2.4 Revisors beretning

Til Stavanger bystyre

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR SØLVBERGET KF FOR 2016

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF som viser et netto driftsresultat på kr 894 830 og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desem-ber 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret av-sluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige an-vendte regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregn-skapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvri-ge etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbe-vis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets årsrapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaten-de inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informa-sjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rap-portere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kom-munal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinforma-sjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-beretningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og for-skrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.