⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2016 totalt 9 324 ansatte fordelt på 7 615 årsverk. Det inkluderer ansatte med fast lønn (fast ansatte og vikarer), ansatte i lønnet permisjon (304 personer), lærlinger (143 personer) og hovedtillitsvalgte (HTV). I tillegg kommer ansatte som går på timelønn (ekstrahjelp og ringevikarer). I 2016 har det vært en økning i antall ansatte med 3,6 prosent, mens økningen i årsverk tilsvarer 3,1 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2016 var på 81,7 prosent, og dette tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Figur 4.1 viser utvikling i antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt fra 2011-2016.

Figur 4.1 Bemanningsutvikling 2011-2016 (eksklusiv foretakene)

Tabell 4.1 viser utviklingen i antall ansatte og årsverk i stillingsgruppene; fast ansatte, vikarer/midlertidig ansatte og lærlinger. Tabellen viser også hvor mange ansatte og årsverk som var i lønnet permisjon ved årsslutt.

Ansatte på fast lønn per 31.desemberAntall 2015Årsverk 2015Antall 2016Årsverk 2016 
Fast ansatte 8 035 6 529 8 241 6 634  
Vikarer/midlertidige ansatte 1 231 736 1 267 839  
Lærlinger 125 124 143 142  
Sum Stavanger kommune* 9 092 7 389 9 651 7 615  
Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon** 306 253 304 274  
*     
*Total sum av antall ansatte er ikke det samme som summen av faste/vikarer/midlertidige og lærlinger. Dette skyldes at en ansatt kan ha både 50 prosent fast stilling og 50 prosent stilling som vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger, både som fast og vikar/midlertidig, men kun én gang i summen.     
** Tallene fra 2015 er ikke helt sammenlignbare med tallene for 2016 grunnet en annen utregningsmetode, men det gir en indikasjon på omfanget.     
Tabell 4.1 Antall ansatte i 2015 og 2015 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det har vært overtallige medarbeidere innenfor levekår, skole og barnehage i løpet av 2016. Turnover og opprettelse av nye tjenestetilbud gjorde at overtallige kunne bli innplassert i andre stillinger. Samlet sett har oppvekst og levekår har hatt en økning på 222 årsverk fra 31. desember 2015 til 31. desember 2016. Dette tilsvarer en økning på 3,4 prosent. Det har i hovedsak vært en økning i årsverk for å bosette, gi helsetjenester og undervisning til flyktninger. Som tabell 4.2 viser, er det oppvekst bydekkende (inkl. Johannes Læringssenter), EMbo, levekår bydekkende (inkl. flyktningseksjonen), legetjenesten og akuttjenesten som står for størstedelen av økningen i årsverk innenfor dette tjenesteområdet. Statlige midler for å styrke 1.-4. klasse, i tillegg til økte elevtall i enkelte bydeler, har ført til at grunnskolen har en økning i årsverk med 1,4 prosent når man sammenlikner med 2015.

Oppvekst og levekårservice har hatt en stor prosentvis reduksjon i antallet årsverk. Dette er skyldes en omorganisering hvor boligkontoret ble opprettet som en ny virksomhet under levekår bydekkende.

Det har vært ansettelsesstopp for alle stillinger som ikke er knyttet direkte til tjenesteproduksjon i virksomhetene. Bymiljø og utbygging har hatt en reduksjon i antall årsverk grunnet opprettelsen av to nye kommunale foretak, Stavanger Utvikling KF og Stavanger Bolig KF. Kultur og byutvikling reduserte antall årsverk i 2015 for å tilpasse seg reduserte rammer, og har hatt et stabilt antall årsverk i 2016.

Tjeneste-/virksomhetsområdeÅrsverk
31.12.15
Årsverk
31.12.2016
Endring i årsverk
2015 - 2016
Endring i
prosentpoeng
 
Stavanger kommune samlet 7 389 7 615 226 3,1 
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016) 143 161 18 12,6 
Rådmann med staber 31 33 2 6,5 
Økonomi 171 168 -3 -1,6 
Personal og organisasjon 103 103 00,0 
Bymiljø og utbygging 223 210 -13 -5,8 
Kultur og byutvikling 100 100 00,0 
Oppvekst og levekår 6 618 6 840 222 3,4 
Kommunale barnehager* 1 239 1 249 10 0,8 
Barnehage bydekkende 142 148 6 4,2 
Grunnskoler** 1 913 1 939 26 1,4 
Oppvekst bydekkende 335 375 40 11,9 
Barnevern 124 131 7 5,9 
EMBO 69 110 41 60,3 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 85 89 4 4,5 
Ungdom og fritid 85 88 3 3,7 
Bofellesskap***  569 569   
Hjemmebaserte tjenester *** 1 141 567 -574 -50,3 
Sykehjem 656 651 -5 -0,8 
Levekår bydekkende 476 554 78 16,5 
Helse og sosial kontor 111 106 -5 -4,5 
NAV kontor 93 100 7 7,4 
Legetjeneste og akuttjeneste 53 70 17 30,9 
Oppvekst og levekårsservice 22 17 -5 -22,0 
Stab Oppvekst og levekår 75 78 3 3,8 
*     
*Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.     
**Lenden skole og ressurssenter er inkludert i grunnskolen. Johannes Læringssenter, PPT og Kulturskolen ligger under Oppvekst bydekkende.     
***Bofellesskapene ble skilt ut i egne virksomheter 01.januar 2017.     
Tabell 4.2 Årsverk per tjeneste/virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom innleie fra vikarbyråer, overtid og ekstratimer fra ansatte i reduserte stillinger og ringevikarer. Det er derfor interessant å se utviklingen i årsverk i sammenheng med utvikling i bruk av innleie fra vikarbyrå, overtid og timebasert arbeidskraft. I 2016 er innleie redusert med 28 prosent sammenliknet med 2015. Dette er en trend som fortsetter fra 2014. Fra 2014 til 2015 ble bruk av innleie redusert med 19 prosent. Nedgangen fra 2014 tilsvarer i størrelsesorden 40-50 årsverk. Hjemmebaserte tjenester og skoleområdet har den største prosentvise nedgangen i bruk av innleie. Figur 4.2 viser utviklingen i bruk av vikarbyråer for de ulike virksomhetsområdene for 2014-2016.

Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå 2014-2016. Tall i kr.

Figur 4.3 viser at bruken av timelønnede årsverk er noe høyere i 2016 enn i 2015 for månedene frem til mai, mens bruken av timelønnede årsverk resten av året er lavere enn i 2015. Det er en økning i bruk av timelønnede årsverk i juli og august på grunn av ferieavvikling, men totalt for 2016 er det en nedgang i bruk av timelønnede årsverk sammenliknet med 2015. Dette skyldes at flere virksomheter i 2016 ansatte ferievikarer midlertidig på fastlønn istedenfor på timelønn. Totalt har det vært en prosentvis nedgang i bruk av timelønnede årsverk på 4 prosent fra 2015 til 2016.

Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkl. overtid