⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede behov og nye økonomiske rammer har preget organisasjonen i 2016. Tilpasningen er gjennomført ved omorganisering, justering av innhold og dimensjonering av tjenester, digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Endringene har hatt god økonomisk effekt. For å styrke organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring, innovasjon og langsiktig omstilling er det iverksatt flere tiltak i egen organisasjon og i samspill med andre. Det har vært høy oppmerksomhet på sykefravær, og flere av de store virksomhetsområdene har redusert sykefraværet sitt.

Organisasjonen har i 2016 vært preget av konjunktursvingninger med konsekvensene det har gitt for arbeidsmarkedet og demografiske endringer. Dette har påvirket organisering og bemanning i barnehagene. Flyktningsituasjonen krevde økt kapasitet og rask etablering av tjenestetilbud. Inntak av lærlinger er økt. På flere områder har rekrutteringssituasjonen for kommunen bedret seg som følge av situasjonen i arbeidsmarkedet.

Det har vært like mange stillingsutlysninger i 2016 som i 2015, og det har vært en liten nedgang i antall søkere til ledige stillinger.

Stavanger kommune hadde i 2016 et samlet sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en minimal nedgang fra 7,8 prosent i 2015 og nedgangen har vært i langtidsfraværet¹.  Sykefraværet er fremdeles høyt, og høyere enn måltallet på 6 prosent for kommunen samlet. Sykehjemmene og barnehagene har hatt stor nedgang i sykefraværet.

Andelen ansatte i aldersgruppen 62-66 er redusert sammenliknet med 2015, og det har også vært en nedgang i inngåtte senioravtaler. Målet med senioravtalene er å motivere og tilrettelegge for at ansatte skal stå lengst mulig i arbeid. Andelen ansatte som går ned i stilling eller slutter for å bli AFP- eller alderspensjonist fortsetter å øke, og gjennomsnittsalderen fortsetter å synke.

1) Korttidsfravær er egenmeldt og legemeldt fravær fra 1-16 dager, innenfor arbeidsgiverperioden. Langtidsfravær er fravær fra 17. dag.