⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tidlig innsats i barnehage og skole

Samfunnsgevinsten av tidlig innsats i helsestasjon, skole og barnehage er stor. Satsingen er videreført med flere tiltak.

Det er startet rekruttering til et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjon, og veiledningsprogrammet ICDP prøves nå ut i kommunen i samarbeid med frivillige aktører. I Stavanger er foreldre med flerkulturell bakgrunn målgruppe.

Les mer:
Familie for første gang
ICDP

Familie for første gang
Helsestasjonstjenesten i Stavanger kommune deltar, i pilotutprøvingen av Familie for første gang (Nurse-Family Partnership). Dette er et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre med mål om å forebygge omsorgssvikt og bedre barns oppvekst- og utviklingsvilkår.

ICDP – International child Development programme
Det foreldrestøttende veiledningsprogrammet ICDP prøves nå ut i kommunen i samarbeid med frivillige aktører.
Menneskeskapte katastrofer som krig, overgrep, vold eller fysisk straff som forårsaker traumer hos barn, er alle brudd på barns rettigheter. The International Child Development Programme (ICDP) er et universelt psykososialt program som anses å være et nyttig verktøy i å implementere barns rettigheter, beskytte barn fra å bli krenket, og fremme psykososial omsorg for barn i fare. ICDP er basert på ideen om at den beste måten å hjelpe sårbare barn er ved å hjelpe deres omsorgspersoner.

Stavangerbarnehagen har videreført satsingen på kvalitet ved å gjennomføre en rekke kompetansetiltak for alle yrkesgrupper. I 2016 er det er utarbeidet Pedagogisk IKT-strategi Stavangerbarnehagen der målet er å ruste barna til deltakelse i en digital hverdag.

I 2016 er det satt inn ekstra lærerressurser på 1.-4. trinn i skolen. Innsatsen er en del av en nasjonal satsing på tidlig innsats gjennom økt lærertetthet.

Stavanger har også fått statlige midler til å sette i gang et prøveprosjekt med gratis deltidsplasser i SFO for elever med minoritetsspråklig bakgrunn og eller elever i lavinntektsfamilier.

Målet for tiltakene er at alle barn skal få vokse opp i et miljø med gode relasjoner, trygghet, utvikling og læring.

Forskningsprosjektet Spesialundervisning i storby ble avsluttet høsten 2016. Rapporten viser at Stavanger ser ut til å sette inn tiltak tidligere i skoleløpet og at Stavanger har en høy andel elever med spesialundervisning sammenlignet med de andre storbyene. Fortsatt er det lite kunnskap om effekten av spesialundervisning.

Den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen viser at skolene i Stavanger oppnår jevnt over gode resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og foreldre gir uttrykk for høy grad av tilfredshet med skoletilbudet.

Bredt samarbeid for bedret folkehelse

Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 ble vedtatt av Stavanger bystyre i januar 2014. Strategiplanen er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet og er konkretisert i en egen handlingsplan som blir fulgt opp innenfor kommunens ulike tjenesteområder. Oppfølgingen av planen rapporteres i en årlig folkehelsemelding. Folkehelsemeldingen for 2016 er utsatt til 2017. Det samme gjelder det lovpålagte oversiktsarbeidet over innbyggernes helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Høsten 2014 startet arbeidet med et levekårsløft på nordøstre del av Storhaug. Det foreligger flere politiske vedtak som er fulgt opp med en rekke fysiske, sosiale og miljømessige tiltak og prosjekter. Mobilisering av bydelens egne ressurser er en forutsetning for et vellykket levekårsløft. Det er derfor etablert ulike tiltak som skal bidra til økt involvering av lokale krefter. Målsettingen er at levekårsløftet skal styrke bo- og nærmiljøet og gjøre bydelen enda mer attraktiv. Med utgangspunkt i de politiske vedtakene og prosjektplanen anses prosjektet å ha god fremdrift.

Lekeplasser, aktivitetsanlegg og plasser i Storhaug bydel er oppgradert. Oppgraderingen er finansiert med levekårsmidler, nærmiljøanleggsmidler og trafikksikkerhetsmidler.

Stavanger kommune har en viktig rolle som tilrettelegger for idrettslag og andre som ønsker å drive med idrettslig aktivitet. Fagplan idrett (2014-2029) gir føringer for arbeidet på idrettsområdet, og inneholder en handlingsplan for utbygging av anlegg og areal. Anlegg som er prioritert i denne handlingsplanen og som er blitt arbeidet med, er først og fremst utbyggingen av Nye Gamlingen, dobbel idrettshall ved Hetlandshallen, første del av skateanlegget på Vardeneset, kommunale garderober og klubbhus for Brodd FK samt rehabiliteringen av kunstgressbaner der to baner er ferdigstilt dette året.

Forebyggende innsats og rehabilitering – selvstendig, trygg og aktiv

Leve HELE LIVET er kommunens strategi for å nå målet om at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Hovedinnsatsen i 2016 har vært å styrke arbeidet gjennom økt samhandling, kompetanseheving og en helhetlig tilnærming. Tiltak som fremmer felles mål, felles kunnskap og gjensidig respekt har vært sentrale i implementeringsarbeidet.

Det har vært en økning i antall brukere som har fått tjenester med vekt på opplæring og mestring. Av de som har mottatt hverdagsmestring er det 60 % som klarer seg uten hjemmesykepleie. Samlet har antall brukere av hjemmesykepleien blitt redusert ytterligere i 2016, sammenlignet med tidligere år.

Arbeidet med Temaplan for helse- sosial- og omsorgstjenester hvor Leve HELE LIVET skal være et bærende element, startet opp høsten 2016.

Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlige behov

Visjonen i Boligsosial handlingsplan er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Kommunen deltar i Husbankens kommuneprogram, Bolig for velferd 2016-2020 sammen med Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Dette storbyprogrammet skal ha en særlig innsats overfor barnefamilier og unge mennesker. Tiltak som forventes å øke sirkulasjonen i den kommunale boligmassen prioriteres, herunder tiltak overfor husstander som vil kunne kjøpe egen bolig.

Boligkontoret ble etablert som en egen bydekkende virksomhet i 2016,og er samlokalisert med Stavanger bolig KF. De boligsosiale virkemidlene er med dette samlet på ett sted og dermed gjort mer tilgjengelige for brukerne.

Utredningsarbeidet for prosjektet Selveide boliger for mennesker med utviklingshemming har startet opp. Prosjektgruppen ledes av politikere og er supplert med representanter fra administrasjonen og organisasjonene.