⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

10.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1 000 kr)NoteRegnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger1 440 354 439 672 438 968 454 444  
Andre salgs- og leieinntekter1 725 825 685 389 790 751 824 101  
Overføringer med krav til motytelse  1 076 276 817 037 659 924 900 166  
Rammetilskudd  1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  
Andre statlige overføringer  264 432 258 207 139 691 149 558  
Andre overføringer  49 263 48 524 17 291 31 426  
Skatt på inntekt og formue  5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  
Eiendomsskatt  312 746 312 000 306 000 280 872  
Sum driftsinntekter  9 771 579 9 365 879 9 196 425 9 265 121  
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter2, 4 4 148 777 4 112 400 3 973 797 3 981 768  
Sosiale utgifter2, 5 1 102 250 1 140 005 1 107 643 1 075 864  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 111 746 1 034 708 1 396 752 1 004 814  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 1 906 549 1 882 355 1 832 986 1 899 309  
Overføringer6 933 448 868 495 914 756 865 274  
Avskrivninger7 341 607 307 212 316 965 489 494  
Fordelte utgifter  -107 335 -81 273 -479 604 -67 416  
Sum driftsutgifter  9 437 042 9 263 902 9 063 295 9 249 107  
       
Brutto driftsresultat  334 538 101 977 133 130 16 014  
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte8, 12 384 628 362 775 337 018 390 760  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 1 650 00 16 553  
Mottatte avdrag på utlån  14 073 14 277 1 361 1 610  
Sum eksterne finansinntekter  400 351 377 052 338 379 408 923  
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger8 256 591 265 679 259 032 269 093  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 13 267 00 32 002  
Avdrag på lån9 320 632 320 866 321 266 309 855  
Utlån  1 673 1 230 1 230 954  
Sum eksterne finansutgifter  592 162 587 775 581 528 611 905  
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -191 811 -210 723 -243 149 -202 982  
Motpost avskrivninger7 341 607 307 212 316 965 489 494  
       
Netto driftsresultat  484 334 198 466 206 946 302 526  
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18 149 678 149 678 00 
Bruk av disposisjonsfond10 49 273 35 352 027517 
Bruk av bundne fond10 67 548 62 949 4 164 81 844  
Sum bruk av avsetninger  266 499 247 979 4 164 109 361  
Overført til investeringsregnskapet10 205 874 204 092 206 110 76 998  
Avsatt til disposisjonsfond10 291 096 237 986 5 000 87 401  
Avsatt til bundne fond10 94 476 4 367 0 97 810  
Sum avsetninger  591 446 446 445 211 110 262 210  
       
Regnskapsmessig mindreforbruk18 159 387 00 149 678  
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  
Ordinært rammetilskudd 1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  
Skatt på eiendom 312 746 312 000 306 000 280 872  
Andre generelle statstilskudd 244 114 241 716 129 450 129 991  
Sum frie disponible inntekter 7 459 543 7 358 766 7 279 250 7 035 417  
      
Renteinntekter og utbytte 384 628 362 775 337 018 390 760  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 00 16 553  
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 256 591 265 679 259 032 269 093  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 00 32 002  
Avdrag på lån 320 632 320 866 321 266 309 855  
Netto finansutgifer -204 211 -223 770 -243 280 -203 638  
      
Til ubundne avsetninger 291 096 237 986 5 000 87 382  
Til bundne avsetninger 2 147 300 0 4 179  
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 149 678 149 678 00 
Bruk av ubundne avsetninger 49 273 35 352 0 27 458  
Bruk av bundne avsetninger 275 00 252  
Netto avsetninger -94 017 -53 256 -5 000 -63 850  
      
Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  
Til fordeling drift 6 955 441 6 877 648 6 824 860 6 690 931  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  
      
Regnskapsmessig mindreforbruk 159 387 00 149 678  
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann 8 313 9 133 9 000 6 665  
Økonomi 148 981 149 612 146 967 145 087  
Personal og organisasjon 119 009 122 531 119 307 114 539  
Kommunikasjonsavdeling 7 849 8 782 7 752 6 667  
Næring 10 544 10 687 9 203 6 695  
Kommuneadvokat 6 806 7 222 7 151 6 761  
Politisk sekretariat 10 635 11 570 11 464 10 555  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 312 137 319 537 310 844 296 969  
      
Oppvekst og levekår     
Stab Oppvekst og levekår 71 060 72 321 72 283 68 882  
Barnehage 1 084 991 1 076 693 1 076 008 1 068 946  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 76 183 73 788 63 502 68 225  
Grunnskole 1 366 134 1 378 446 1 366 987 1 357 339  
Johannes læringssenter 135 562 135 445 115 989 123 172  
Stavanger kulturskole 34 963 36 357 34 581 33 366  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 104 41 343 38 985 40 890  
Ungdom og fritid 71 319 75 975 71 929 66 942  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 68 330 71 222 67 538 65 363  
Helse- og sosialkontor 625 063 617 230 621 097 697 988  
NAV 286 854 247 281 230 344 251 576  
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 646 60 309 57 508 57 331  
Barnevernstjenesten 217 643 221 687 213 520 214 366  
Helsehuset i Stavanger 13 389 17 262 11 006 9 348  
Hjemmebaserte tjenester 479 494 476 137 461 992 435 612  
Alders- og sykehjem 837 254 843 345 822 969 779 116  
Stavanger legevakt 52 582 47 193 40 656 33 619  
Rehabiliteringsseksjonen 47 113 45 143 43 383 44 486  
Arbeidstreningsseksjonen 11 228 12 310 12 442 10 227  
Boligkontoret 2 611 2 454 00 
Flyktningseksjonen 21 402 21 079 9 215 9 995  
EMbo 12 202 13 760 9 555 14 363  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 152 522 158 857 156 995 127 923  
Tekniske hjemmetjenester 1 210 1 344 1 309 1 229  
Krisesenteret i Stavanger 11 939 12 166 11 823 11 067  
Sentrale midler levekår -136 677 -111 476 -82 329 -115 801  
Sentrale midler legetjeneste 66 133 68 823 66 866 63 931  
Sum Oppvekst og levekår 5 712 253 5 716 494 5 596 153 5 539 500  
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging 5 864 5 890 5 999 6 102  
Miljø 4 968 6 490 4 673 4 180  
Utbygging 7 098 9 837 7 215 1 073  
Stavanger Eiendom -260 700 -227 807 -276 423 -327 799  
Park og vei 147 740 148 154 141 898 134 401  
Idrett 126 742 130 365 127 473 122 747  
Vannverket 527 00 -86  
Avløpsverket -576 00 -1 246  
Renovasjon 68 140 140 152  
Plan og anlegg -294 00 -424  
Sum Bymiljø og utbygging 31 435 73 069 10 975 -60 900  
      
Kultur og byutvikling     
Stab Kultur og byutvikling 11 845 16 754 18 982 12 050  
Byggesaksavdelingen 2 441 00 3 475  
Planavdelinger 37 867 34 486 33 563 33 927  
Kulturavdelingen 155 806 156 697 153 701 152 486  
Sum Kultur og byutvikling 207 959 207 937 206 246 201 937  
      
Netto finansposter ført på tjenesteomr. 75 00 -41  
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum felles inntekter og utgifter 532 195 560 611 700 642 563 789  
      
Sum fordelt til drift 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 144 647 184 000 260 600 74 023  
Andre salgsinntekter  27 00 930  
Overføringer med krav til motytelse  55 680 47 960 6 000 9 702  
Kompensasjon for merverdiavgift  172 493 140 825 139 000 159 467  
Statlige overføringer3 23 324 33 240 21 440 35 421  
Andre overføringer  47 165 31 500 7 000 89 723  
Renteinntekter og utbytte 0000 
Sum inntekter  443 334 437 525 434 040 369 266  
       
Utgifter      
Lønnsutgifter2, 4 28 264 11 201 11 201 30 862  
Sosiale utgifter2, 5 6 803 2 793 2 793 7 342  
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon3 1 107 780 1 285 452 1 260 773 1 124 019  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  19 881 232 0 20 016  
Overføringer  172 495 2 051 200 159 467  
Renteutgifter og omkostninger  4 00 12  
Fordelte utgifter  -173 385 -16 412 -16 412 -193 234  
Sum utgifter23 1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  
       
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån  125 410 105 000 105 000 145 983  
Utlån  273 288 263 560 216 450 255 355  
Kjøp av aksjer og andeler  30 195 29 100 19 100 15 673  
Avsatt til ubundne investeringsfond10 86 155 86 155 00 
Avsatt til bundne investeringsfond10 53 294 8 000 0 5 093  
Sum finansieringstransaksjoner  568 342 491 815 340 550 422 104  
       
Finansieringsbehov  1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  
Dekket slik:      
Bruk av lån  884 932 986 915 810 355 890 134  
Mottatte avdrag på utlån3 191 036 148 600 148 600 214 775  
Overført fra driftsbudsjettet10 205 874 204 092 206 110 76 998  
Bruk av bundne driftsfond10000 847  
Bruk av ubundne investeringsfond10000 10 050  
Bruk av bundne investeringsfond10 5 008 00 8 517  
       
Sum finansiering  1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  
       
Udekket/udisponert180000 
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
      
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  
Utlån og forskutteringer 273 288 263 560 216 450 255 355  
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 29 100 19 100 15 673  
Avdrag på lån 125 410 105 000 105 000 145 983  
Avsetninger 139 449 94 155 0 5 093  
Årets finansieringsbehov 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  
      
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 884 932 986 915 810 355 890 134  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 144 647 184 000 260 600 74 023  
Tilskudd til investeringer 70 489 64 740 28 440 125 144  
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 140 825 139 000 159 467  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 246 715 196 560 154 600 224 477  
Andre inntekter 27 00 930  
Sum ekstern finansiering 1 519 303 1 573 040 1 392 995 1 474 175  
      
Overført fra driftsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  
Bruk av avsetninger 5 008 00 19 414  
Sum finansiering 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  
      
Udekket/udisponert0000 
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
3711001Flytting av datasentre28428409 963 
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon02 0002 0000 
3711003Inventar/utstyr byarkivet51351400 
3711004Utstyr It-avdelingen28228200 
31121501Basestasjoner sykehjem000-71 
31121502It-løsning ungdomskoler000386 
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinn skolene00033 
391450141Nytt sak/arkivsystem3742002 7006 471 
Oppvekst og levekår      
3722001It i undervisning / utskifting2 8942 89303 366 
3722002It i barnehager3953960456 
3722003Utstyr oppvekst72272200 
3733001Utstyr gjelder hele levekår1 16861400 
3733003Biler1 6031 5001 5001 971 
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler tekniske hjemmetjenester04 5004 5000 
31142002Utstyr johannes voksenopplæring-418003 991 
391244868Lokalmedisinsk senter68300443 
391433000Storhaug områdeløft004 0000 
Bymiljø og utbygging      
203Bjergstedvisjonen3200124 
207Stavanger forum, områdeutvikling2500029 445 
208Stavanger forum, energisentral5 8317 00009 393 
209Jåttavågen 2190005 983 
212Lervig reguleringsplan 221810 0000082 
214Hafrsfjord eiendomsutvikling38002 167 
216Ryfast24700491 
1000Kjøp/salg eiend.081 85072 0000 
109Husabø1 544008 363 
112Søra bråde00094 
115Jåttåvågen-området4 3910015 160 
128Urban sjøfront1 158004 062 
135Friområde/veier bolig86800582 
1351Folkebadet427005 70020 
136Friområde/veier næring201000 
140Madla / Revheim199001 658 
146Nytorget92001 041 
150Torfæusgate (holme egenes)329003 503 
198Diverse bolig relaterte prosjekter41900996 
199Diverse næringsrelaterte prosjekter48 924001 741 
4000Kjøp boliger vanskeligstilte7 6484 80010 00010 062 
4021Bhg inventar og utstyr3871 0001 000244 
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret000383 
4112Stavanger forum ny ishall99200354 
4222Kristianslyst rehabilitering00012 283 
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging7000010 337 
4224Lenden skole ombygg johannes7521 400024 284 
4300Byggeprosjekter stavanger eiendom1 7501 5001 500920 
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh1 2121 50038 900449 
4334Oddahagen 13 8 nye leiligheter1 8022 350030 211 
4336Søra bråde bofellesskap000156 
4337Lervik sykehjem211 357195 000150 40096 801 
4700Utbedring adm. bygg6 9506 0001 000821 
4703Inventar/utstyr/uteanlegg1 9192 0002 0004 393 
4705Uforutsett rehab bhg7 0814 8002 0006 848 
4706Uforutsett rehab. skoler13 14010 5002 5006 509 
4710Rehab. Eldre boliger-17301 0001 464 
4711Rehab. inst./bofel. m.v.3 5352 5002 0002 518 
4712Rehab. idrettshaller0500500612 
4785Austbø skole000747 
4807Legionella nytt217003 648 
4814Kløverenga barnehage62660005 401 
4819Tou tilstandsanalyse17 03133 20030 40011 549 
4821Kuppelhallen rehabillitering01 900071 
4822Buøy skole000265 
4833Skeiehagen bhg0001 106 
4836Lassahagen bofellesskap3 9594 200012 940 
4844Svømmehall Kvernevik20 33325 00025 00070 592 
4845Svømmehall Hundvåg1 3443 700032 048 
4850Utstillingshall803005 664 
4852Emmaus barnehage sør28 63430 35023 85013 549 
4853Tastahallen-14900540 
4870Reparasjon orgel domkirken22120005 084 
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem212 00005 410 
631092Separering000105 
7081Kunstnerisk utsmykking060000 
8900Prosjektkostnader til fordeling83200658 
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark1 31100473 
3716005Kjøp av nye søppelspann1 8612 4002 4001 464 
3716036Miljøstasjoner595050199 
3716072Nedgravde containere3 1822 2002 2002 266 
3726004Byomforming6472 0007 0002 771 
3726005Reperasjonslag5756006000 
3726021Vannmålere - off ledninger1521 1001 100292 
3726024Ringledninger-forsterkninger1 2362 4002 4003 444 
3726026Vannledninger-utbyggingsområder2 6265 0005 0004 005 
3726027Fornyelse -renovering29 29822 00022 00022 756 
3726028Lekkasjelytting00092 
3726029Desinfeksjon etc.567600600110 
3726031Lekkasjereduksjon642001 178 
3726048Straktiltak3 3992 0004 500847 
3726049Biler vann30816100 
3736001Spylebil0003 571 
3736011Byomforming4 3945 00001 769 
3736028Kloakkrammeplan4 2593 0003 0001 672 
3736029Separering11 25811 00011 00016 035 
3736030Fornyelse og renovering43 41733 00033 00021 131 
3736048Strakstiltak2 9872 5000573 
3736082Nedbørsmålere6330030080 
3765003Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg9921 0006 100676 
3765014Rehabilitering idrettsanlegg3 3223 0886 0001 913 
3765021Rehabilitering parkanlegg508506700605 
3765023Prosjekt friområde12 3909 97010 00015 551 
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000 
3766010Sykkel002 5000 
3766013Nye veianlegg002 1000 
3766014Trafikksikkerhet65265415 3002 472 
3766015Gatelys5 2284 80010 0007 314 
3766017Miljø og gatetun003 5000 
3766019Asfaltering4 9855 0005 0004 997 
3766020Utstyr park og vei000419 
3766021Tellere i friområder000431 
3766052Rehabilitering001 5000 
3766062Sentrum006 0000 
3766910Utearealer skoler008 0000 
3788003Kjøp av tomt til kommunale utb.behov - Storhaug øst2540 00040 0000 
3806001El-biler utbygging15916200 
3826001Ryfast vannverket5 0005 0005 0000 
3836001Ryfast/pumpest. avløpsverket5 0005 0005 0000 
3844001Energitiltak kommunale bygg22 40526 90019 0009 068 
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1910 03013 00013 0001 548 
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømmehall rehabilitering11 9559 00050 0002 295 
3844004Kongsgata 47/49, rehabilitering82210 00010 0000 
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking6 5656 0005 0000 
3844007Madlamark skole, nybygg6092 0005 0000 
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom1 6983 0003 0000 
3844013Tastaveden skole rehabilitering6372 0002 0000 
3844015Hundvåg skole - rehabilitering1 1363 0003 0000 
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabil5151 0002 0000 
3844018Ytre tasta barnehage avd. Eskeland002 0000 
3844021Selveide boliger i bofellesskap1155002 00036 
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede001 5000 
3844024Hetlandshallen dobbelhall1 17110 00010 0000 
3844026Stavanger svømmehall, rehabilitering005 0000 
3844027Krematoriet, skifte tak2 8032 6000125 
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering7772 0002 0000 
3844029Rehabilitering, vålandstårnet1 3591 3003 0005 400 
3844031Fredrikke quamsvei, utbedring8233 0005 0000 
3844033El-biler stavanger eiendom47647600 
3844034Krisesenter for menn371 70002 257 
3844035Nylund skole, utbygging311 50048 0000 
3844036Lunde skole innvendig ombygging1 8871 0007 0000 
3844038Lassahagen rehabilitering / ombygging2982 0006 0000 
3844040Oppgradering av signalanlegg i sykehjem2 2172 0002 0000 
3844041Lås på medisinrom/vaktrom9971 0001 0000 
3844044Energitiltak i kommunale bygg3 1457 4007 4000 
3844048Strømmålere utskifting02 0002 0000 
3844049Tasta barnehage1631001 0000 
3844050Tastavarden bhg.10405 0000 
3844051Ytre tasta barnehage, avd. Vardenes8 09310 0005 0000 
3844052Boligtilbud demente05001 0000 
3844053Boliger for eldre, selges til beboere005 0000 
3844054Søra bråde dobbelhall005 0000 
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm301 0000 
3844056Friluftspavliong, Gausel001 0000 
3844057Kannik skole, utvidelse1 3633 0003 0000 
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra staten18 22918 23000 
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus60260000 
3844064Vålandstårnets venner1623 00000 
3846001El-biler renovasjon og miljø15916100 
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt2 1271 210053 
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt4 9314 50001 971 
3865026Treningspark på emmaus2 6141200194 
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv4 91010 00010 0000 
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord20 30221 50021 500206 
3866003Konserthuset2600211 
3866004Turvei Hundvåg-ryfast97100379 
3866005Hillevåg torg00014 
3866006Tivolifjellet321 50004 
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering7 0628 0004 0000 
3866008Økt opparbeidelse av friområder1 2062 0004 0000 
3866009Ekstra rehab utearealer skoler30430000 
3866010Ekstra rehab utearealer bhg1 3741 40000 
3866011Hillevåg torg5035 00000 
3866012Kvernevik ring3 58312 00000 
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter2 1834000121 
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt2 2502 50000 
3866015Gatelys byggeprosjekt9752 00000 
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt2 4132 30001 971 
3866018Rehab sykkelruter10 422002 377 
3866020Opprustning av historiske hager3933 00000 
3866021Lekeplass på Våland1 0261 00000 
3866022Opprustning av skolevei40050000 
3866023Opprustning av området rundt vålandstårnet2783 00000 
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt1 7501 30002 196 
3866062Sentrum, byggeprosjekt60500827 
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt8 7298 00002 058 
3876001El-biler plan & anlegg016100 
3882001Brannstasjon26001 075 
3882006Konjunkturrabatt0-3 950-67 2450 
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre0026 0000 
3888006Prosjekt utfylling-bruk av rogfast-/ryfastmasse503 5005 0000 
3896001El-biler idrett15916100 
3915763Sanering avløp8000 
39137109Husabøryggen 2013000530 
39137150Holmeegenes,poa 2013000173 
39138218Diverse forprosjekter utbygging3 73200156 
301244862Teknisk utstyr driftssentral71001 392 
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer-130095 
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg00014 
301344714Hinna skole, reparasjon av tak60000-442 
301426029Desinfeksjoner etc.00016 
301426030Service / kartlag00016 
301495014Rehabilitering idrettsanlegg000200 
391244000Kjøp boliger vanskeligst2 57617 00031 7001 309 
391244868Lokalmedisinsk senter002 0000 
391244874Holmeegenes rehab1 18540003 211 
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem832 00002 325 
391244883Eiganes skole - planlegging123 356130 80063 10077 509 
391265003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggep78001 384 
391266010Sykkel, byggeprosjekt73650000 
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt1121 700075 
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt221006 723 
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt923002 
391266091Kulvert over motorveien82 07330 000108 30022 000 
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt37001 679 
391276320Kloakkrammeplan 201200015 
391276340Sanering avløp poa 2012150011 
391344872Prestebolig Hafrsfjord menighet0003 549 
391344885Stokkatunet barnehage1 958900038 365 
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.000449 
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist16004 840 
391344888Nytt krisesenter000650 
391344896Kortlesere sykehjem000-434 
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging00080 
391365003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggep9 6422 05002 363 
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro2200184 
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), by4201 000019 
391366010Sykkel, byggeprosjekt2 2557000308 
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt87080001 042 
391366015Gatelys, byggeprosjekt2 25700837 
391366018Sykkelstrategi-15618 80022 2004 560 
391366019Flaskehalsutbedring0024 0000 
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy005 0000 
391366062Sentrum, byggeprosjekt2 2392 5000921 
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt0001 253 
391382170Atlanteren000131 
391444800Storhaug skole sfo bygg9621 00008 815 
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole4 3684 900025 138 
391444803Bjørn Farmannsgate 25 bofellsskap puh5 16723 80023 8002 565 
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring000418 
391444805Hetlandshallen utvendig tak8 3579 20003 648 
391444808Vålandsbassengene7 7967 2004 000-51 
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak000488 
391444812Teinå skole, innvendig ombygging0001 015 
391444813Tastarustå skole innvendig000814 
391444814Storhaug bydel ny barneskole000155 
391444817Domkirken restaurering0001 059 
391444819Nye gamlingen62 47465 00065 00016 079 
391444820Dansesaler musikkskole00013 173 
391444821Domkirken 202511 52215 00020 0001 868 
391465003Friområder2 1001 5500383 
391465014Disposisjonsplaner266000 
391465024Omlegging skolegårder96004 641 
391465025Tasta skatepark19 56523 30018 0002 173 
391465026Levekårsløft Storhaug4543 60503 058 
391465027Tasta skatepark del 25193 00000 
391466014Diverse veier5 99033 00003 047 
391466015Diverse7 4873 20001 373 
391466017Kannik etappe 31 6451 60004 510 
391466018Consul Sigvald Bergensensvei4 106004 485 
391466052Hundvåg ring7500249 
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)26 25026 20017 400121 875 
Kultur og byutvikling      
4747Jåtten øst bhg878002 
4791Ishallen barnehage00014 
5017Kunstinnkjøp000138 
7081Kunstnerisk utsmykking1 737002 214 
3770001Utstyr geodata000521 
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv kb2 5922 59100 
3870001El-biler stab kb31731800 
Felles inntekter og utgifter      
9990Generell finansiering1 355001 726 
9992Mva - justeringsrett/plikt352000 
378001Digitalisering av kart for gravlund6006006000 
378002Maskiner iua (kjøp av traktor)0001 059 
378003Ikt-midler folkevalgte2351880324 
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart0009 643 
4800002Hinna park, infrastruktur-3550068 178 
4800003Tou næringspark, infrastuktur00013 421 
4800004Jm norge as-54008 321 
       
Sum investeringer i anleggsmidler 1 161 8431 285 3171 258 5551 148 483 
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B Investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2016Regnskap 2015 
EIENDELER    
Anleggsmidler 24 723 21824 179 299 
Faste eiendommer og anlegg7, 1712 420 91312 666 304 
Utstyr, maskiner og transportmidler7511 879454 663 
Utlån112 702 0432 669 414 
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16, 17835 20029 255 
Aksjer og andeler12, 17685 881949 131 
Pensjonsmidler5, 177 567 3027 410 531 
Omløpsmidler 2 757 6072 364 347 
Kortsiktige fordringer13620 466696 569 
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 1617 8090 
Premieavvik5389 708410 950 
Aksjer og andeler14998978 
Obligasjoner14450 931425 161 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 277 695830 689 
SUM EIENDELER 27 480 82526 543 647 
     
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 8 435 3178 296 091 
Disposisjonsfond10346 858105 035 
Bundne driftsfond10149 986123 058 
Ubundne investeringsfond1098 00511 850 
Bundne investeringsfond1099 17550 889 
Regnskapsmessig mindreforbruk18159 387149 678 
Kapitalkonto17, 247 621 7487 895 422 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841 
Langsiktig gjeld 17 359 21716 634 389 
Pensjonsforpliktelser5, 179 561 6909 217 025 
Ihendehaverobligasjonslån93 090 0002 840 000 
Sertifikatlån91 389 175875 000 
Andre lån93 254 3533 663 364 
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16, 1764 00039 000 
Kortsiktig gjeld 1 686 2901 613 167 
Annen kortsiktig gjeld161 686 2901 613 167 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 480 82526 543 647 
     
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 322 888406 712 
Ubrukte lånemidler 289 853373 580 
Andre memoriakonti 33 03533 132 
Motkonto til memoriakontiene -322 888-406 712 
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.8 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel 9 771 579 9 265 121  
Inntekter investeringsdel 443 334 369 266  
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 476 319 1 513 832  
Sum anskaffelse av midler 11 691 233 11 148 219  
    
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel 9 095 435 8 759 613  
Utgifter investeringsdel 1 161 838 1 148 471  
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 021 059 1 028 928  
Sum anvendelse av midler 11 278 332 10 937 012  
    
Anskaffelse - anvendelse av midler 412 901 211 207  
    
Endring i ubrukte lånemidler -83 727 73 770  
Endring/korrigering arbeidskapital * -9 038 477  
Endring i arbeidskapital 320 136 285 454  
*   
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. opprettelse av nye kommunale foretak og korrigering utlån.   
    
Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Omløpsmidler   
Endring betalingsmidler 447 005 435 209  
Endring obligasjoner 25 770 2 799  
Endring kortsiktige fordringer -58 294 22 086  
Premieavvik -21 243 -117 321  
Endring aksjer og andeler 20 10  
Endring omløpsmidler 393 259 342 783  
    
Kortsiktig gjeld   
Endring annen kortsiktig gjeld -73 124 -57 329  
    
Endring arbeidskapital 320 136 285 454  
Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.9 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager
Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger
På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14.

Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

  • Barnehager
  • Kommunale boliger
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31. desember 2016.

Finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.desember 2016. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån
Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31. desember 2016

Aksjer og andeler
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene.

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)
  • Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.