⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.3.1 Årsberetning

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Vi er for tiden 340 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold, kjøkken og kantinedrift, drift/vedlikehold, prosjekt og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og administrasjon. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Vi leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.

2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.

6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.

7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.

8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde og kommunens bestiller på flere fagområder. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er etablert et samarbeid for å finne bedre og smartere løsninger til fordel for Stavanger kommune. Andre større bestillere er nyopprettede Stavanger bolig KF og levekår for sykehjemmene. SBD driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer mat til ni sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 også drevet kantinen i Olav kyrresgt. 23 under ledelse fra storkjøkkenet.

 Budsjett 2016Resultat 2016Regnskap-budsjettResultat 2015 
Salg238 290 593245 841 0537 550 460227 197 464 
Varekost videresalg-72 107 700-76 825 587-4 717 887-66 412 189 
Lønn-128 718 509-125 850 5752 867 934-120 320 500 
Dekningsbidrag37 464 38443 164 8915 700 50740 464 775 
Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)*-14 871 694-13 721 6171 150 077-14 969 306 
Andre driftskostnader-19 026 500-18 057 725968 775-14 979 093 
Brutto driftsresultat3 566 19011 385 5497 819 35910 516 376 
Finansinntekter600 0001 325 566725 5661 044 117 
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-2 820 239-1 465 0151 355 224-1 242 
Netto driftsresultat 1 345 95111 246 1009 900 14911 559 251 
*     
Det er bokført kr 562 000,- på internkjøp mellom avdelingene.      
* Lønn adm (drift og renhold) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik)     
** Budsjettet har kr 10 000 i finanskostnader og kr 1 345 239 til pensjonsfond samt overføring til investeringsregnskapet kr 1 465 000,-. Regnskapet viser kr 1 459 277 overført til investeringsregnskapet og kr 5 738 i fin. kostnader.     
Tabell 8.37 Økonomi og årsregnskap 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har for 2016 et regnskapsmessig mindre forbruk på nesten 11,25 millioner kroner, mens budsjettet la opp til 1,35mill.

Årets avvik på netto driftsresultat er sammensatt av flere faktorer som kom bedre ut enn budsjettert. På kostnadssiden er det gjennomført effektiviseringstiltak vedr. lønnskostnader og andre drifts- og salgskostnader. To adm. stillinger er redusert i løpet av året og forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen spiller også inn.

Pensjonsfondet per 31.12 overstiger det akkumulerte premieavviket med omtrent kr. 400 000,- og det er derfor ikke aktuelt med avsetning til pensjonsfond i 2016.

I starten av året hadde vi en negativ utvikling i forhold til budsjett. Dette skyldes flere forhold som blant annet avvik i varekost for videresalg. Dette bedret seg ved årets siste måneder og vi endte tilslutt med varekost for videresalg på 4,7 mill mer enn budsjettert.

Alle våre avdelinger har søkelys på økonomi. I 2016 viser både drift/prosjekt og renholdsavdelingen et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader. Produksjonskjøkkenet går noenlunde som budsjettert selv om vi har måttet investere i nytt utstyr (kokegryte, ca 350.000,-) og i tillegg et negativt resultat for driften av kantinen med kr. -325.000,-. Selv med disse kostnadene opprettholder vi omtrentlig samme netto driftsresultat som budsjettert.

 Drift/prosjektRenholdKjøkken/kantine
Salg128 582 50892 203 18425 055 361
Netto driftsresultat5 074 7616 349 471-178 132
Tabell 8.38 Salg og netto driftsresultat
Last ned tabelldata (Excel)

HMS/ Personal

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 6 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 39 saker. Blant disse nevnes:

Faste saker til hvert møte:

Andre viktige enkeltsaker:

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

HMS uka ble markert med sosialt tiltak hvor alle ansatte ble invitert til lunsj med grillmat utenfor vårt lager i Flintegata. Styreleder og repr. fra Stavanger Eiendom og Stavanger Bolig KF var også invitert til denne hyggelige sammenkomsten.

Det er i 2016 utarbeidet egen beredskapsplan som finnes i eget system. I tillegg til dette er det etablert medbestemmelsesmøter med tillitsvalgt og verneombud. I renholdsavdelingen ble det i år gjennomført en helseundersøkelse.  Etter at funnene ble forelagt ledelsen har foretaket fulgte opp med kurs/forelesning ved fysioterapeut og ernæringsfysiolog med oppmerksomhet på stress, arbeidsteknikker og viktigheten av gode matvaner.

Sykefraværet

 Avdeling \ År200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 
Drift service 11,67,7788,24,94,56,4 7,75,96,4911,749,11 
Prosjekt              7,33 
Renhold 1315,61114,112,212,412,411,4 12,912,510,4112,310,13 
Kjøkken  11,83,63,55,498,48,9 14,36,758,373,637,82 
Administrasjon 3,53,66,67,97,311,11,32,4 12,92,295,032,47 
Samlet12,912,312,9911,910,59,89,39,311,9*10,658,768,5611,439,27 
*                
*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.                
Tabell 8.39 Sykefraværet
Last ned tabelldata (Excel)

Nytt av i år er at driftservice er splittet til to avdelinger. Med denne oppdelingen får vi en måling i hver avdeling og ikke samlet som tidligere. Vi får dermed jobbe mer målrettet mot hver enkel avdeling og leder.

Det er vedvarende oppmerksomhet på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2016 var satt til å være mindre enn 10 % og som vi ser av tabellen ble resultatet 9,27 %. Foretaket fremholdes som dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunens virksomheter og arbeider aktivt med tiltak for tilrettelegging og redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen.

Hendelser gjennom året

Konstituering av nytt styret i tråd med valg gjort i Bystyret 23. november 2015. Daglig leder Erik T. Hirth sluttet i foretaket 30. januar og styret konstituerte daglig leder fra 1. februar.

Styret besluttet i februar å gjennomføre en kartlegging av foretakets forbedringsmuligheter. Funnene fra kartleggingen ble forelagt styret i form av en handlingsplan. Samtlige foreslåtte forbedringstiltak ble vedtatt og er fortløpende blitt innarbeidet med blant annet kursing, månedlige nyhetsbrev til alle ansatte, omorganiseringer og ny medarbeidersamtale er utviklet. Gjennomgående i alle avdelinger gis samarbeidet med bestillere og brukere gode tilbakemeldinger.  Ansatte fremhever arbeidsmiljøet som meget bra og at de trives i jobben. Ansatte med utenlandsk bakgrunn har et særlig positivt syn på bedriften og de muligheter de er blitt gitt. Ingen signaler på nedlatende holdninger. Følelsen av å bli inkludert gjaldt for alle disse ansatte og en form for takknemlighet for å ha en god jobb.

Følgende hovedfunn ble foruten gjort i kartleggingen:

  • Potensiale for effektivisering av tjenesteleveransen drift/prosjekt
  • At ledelsen må være mer synlig, tydeligere og sette krav
  • Komme i gang med digitalisering
  • Bedre og mere informasjon
  • Mere opplæring/kurs for alle ansatte
  • Medarbeidersamtale som er rettet mot foretaket og satsningsområdene

Alle hovedfunn er igangsatt med underpunkter og prosesser med arbeidsgrupper, pilotprosjekt innen digitalisering og karlegging av bedriftens og ansattes behov for opplæring/kurs. Det er også gjennomført et lederutviklingsprogram for ledergruppen.

Foretaket har effektivisert og nedbemannet to adm. stillinger, redusert møtevirksomheten og jobber fortsatt med kartlegging og detaljer for effektivisering. Konstituert daglig leder sender ut nyhetsbrev til ansatte hver måned. Nyhetsbrevene finnes også på hjemmesiden til foretaket.

Foretaket legger vekt på trivsel og holder sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte. Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene til Stavanger kommune og er lite sammen med kollegaer i det daglige.

Foretaket overtok driftsansvaret for kantinen i Olav Kyrresgt. 23 fra 1. januar. Ved overtakelse gjennomførte vi effektiviseringstiltak og nedbemannet allerede før oppstart med en person. Denne personen fikk tilbud og gikk over i annet arbeid i foretaket. Kantinen rapporterer under kjøkkensjef ved vårt produksjonskjøkken på Stokka.

Det har vært et krevende år med de nye avlønningssystem med sentrale tillegg og ansiennitetsstiger både i 2015 og 2016 som gjeldende. Vårt eget lønn/vurderingssystem gjorde det enda mer krevende sammen med nye ansiennitetstiger,- og det er derfor besluttet at vårt eget system fases ut i løpet av 2018.

Foretaket har også stor tro på utvikling av vårt produksjonskjøkken og har begynt å se nærmere på en samlokalisering av foretaket. Vi har igangsatt en større satsning innen sluttilberedning av vår gode og næringsrike mat som i dag leveres til 9 av sykehjemmene i Stavanger. Foretaket vil fremme og kunne bidra inne opplæring/kursing ute ved tilberedning/serveringstedene.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 260 årsverk. Innen renhold er det en klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser og i 2016 ble det ansatt to kvinner som driftsoperatører (vaktmestre) og flere nyansatte renholdere i gruppen er menn.

I personal og regnskapsavdelingen er fordelingen 6 kvinner og 3 menn.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 42 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2016 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 40 saker til behandling. Strategimøte med styret og ledergruppen ble gjennomført 22. juni. Alle lederne presenterte sin avdeling med «rikets tilstand», muligheter, trusler og forbedringsområder.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende handlingsplan, HMS arbeidet, og satsningsområdene. Det er rapportert at kommunens valgte system for økonomiforvaltning (FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. I ledermøtene er etiske «dilemma» på den faste agendaen. Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er kjøperen. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF og Levekår ved sykehjemmene er blant de største kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi blir forespurt om å levere,-  og vi legger vekt på å gjøre tjenestene våre enda bedre enn vi gjør i dag til fordel for Stavanger kommune og Stavangers innbyggere. Det er nedsatt grupper i egen virksomhet og samarbeidsmøter både med bestillere og andre foretak for å se nærmere på krav og forventinger til en enda bedre leveranse.

Vi satser også for fremtiden på å kunne levere middag/mat til nærliggende kommuner. Noe som med stordriftsfordeler igjen vil bidra til at enhetsprisene holdes på lavest mulig nivå inn mot Stavanger kommune.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system. Et nytt system ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem. Vi har likevel valgt å gjennomføre digitaliserte arbeidsmetoder innenfor våre egne systemer/rutiner, d.v.s. fra bestilling mottas, iverksettes, utføres og rapporteres tilbake til regnskapsavdelingen. Vi har fortsatt tunge manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver.

Foretaket ligger fortsatt langt tilbake med digitalisering av driften. Både drifts- og prosjektavdelingen ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Vi har i 2016 digitalisert kvalitetskontrollene både på drift og renholdsavdelingen i form av elektroniske hjelpemidler og rapporteringer som er nettbasert. Dette vil vi fortsette med også i andre avdelinger.

Vi har i desember igangsatt et pilotprosjekt hva gjelder digitalisering av enkelte arbeiderområder. Dette ventes ferdig uttestet juni 2017. Hva som blir veien videre avhenger også kommunes valg av FDV/økonomi system.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,24 mill.

For 2016 ble egenkapitalen i all hovedsak styrt av årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 11,24 mill. samt økning av kapital etter tilført egenkapital, med 10 mill fra kommunen og  effekten av andre føringer på kapitalkontoen. Egenkapitalen er styrket, men anses fortsatt som lav. Egenkapitalandelen er på 5,7 % og er fortsatt ikke tilfredsstillende i henhold til eierskapsmeldingen.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 11,24 mill. Det behøver for 2016 ikke gjøres avsetning til pensjonsfond, og styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:

Til disposisjonsfond: kr 11 246 099

Stavanger, 8. mars 2017

8.3.2 Årsregnskap

Årsoppgjør 2016
 
for
 
Stavanger byggdrift KF
 
Org.no. 982 759 374

Resultatregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter     
Overføringer med krav til motytelse2 271 346 818 244 669 195 252 866 300  
Andre overføringer3 1 225 270 1 080 000 158 907  
Sum driftsinntekter  272 572 088 245 749 195 253 025 207  
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter1,4 113 353 796 112 682 181 110 143 819  
Sosiale utgifter1,4 34 392 541 38 662 124 33 918 528  
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod5 91 540 146 87 931 700 78 601 210  
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen6 3 050 355 2 877 000 2 640 035  
Overføringer7 18 849 702 30 000 17 205 174  
Avskrivninger8 581 532 0 532 632  
Sum driftsutgifter  261 768 071 242 183 005 243 041 399  
Brutto driftsresultat  10 804 017 3 566 190 9 983 809  
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte11 1 325 566 600 000 1 044 054  
Sum eksterne finansinntekter  1 325 566 600 000 1 044 054  
Finansutgifter     
Renteutgifter12 5 738 10 000 1 242  
Sum eksterne finansutgifter  5 738 10 000 1 242  
Resultat eksterne finanstransaksjoner  1 319 828 590 000 1 042 812  
Motpost avskrivninger8 581 532 0 532 632  
Netto driftsresultat  12 705 376 4 156 190 11 559 253  
Interne finansieringstransaksjoner     
Bruk av tidligere års mindreforbruk  11 559 253 00 
Bruk av disposisjonsfond 000 
Sum bruk av avsetninger  11 559 253 00 
Overført til investeringsregnskapet  1 459 277 1 465 000 0 
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,19 11 559 253 1 345 239 0 
Sum avsetninger  13 018 530 2 810 239 0 
Regnskapsmessig mindreforbruk  11 246 099 1 345 951 11 559 253  
Tabell 8.40 Resultatregnskap 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

  R-2016B-2016R-2015 
Investeringer     
Investeringer i anleggsmidler8 767 494 769 000 188 121  
Kjøp av aksjer og andeler9 848 282 850 000 666 339  
Avdrag på lån     
Avsetninger     
Årets finansieringsbehov  1 615 776 1 619 000 854 460  
Finansiert slik     
Inntekter fra salg av anleggsmidler8 3 000 0 26 111  
Sum ekstern finansiering  3 000 0 26 111  
Kompensasjon for merverdiavgift  153 499 154 000 37 624  
Overført fra driftsdelen  1 459 277 1 465 000 0 
Bruk av avsetninger 00790725 
Sum finansiering  1 615 776 1 619 000 854 460  
Udekket/udisponert 000 
Tabell 8.41 Investeringsregnskap 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse  31.12.201631.12.2015 
Eiendeler    
Anleggsmidler    
Utstyr, maskiner og transportmidler8 2 623 076 2 437 113  
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen25 30 000 000 20 000 000  
Egenkapitalinnskudd KLP9 7 233 246 6 384 964  
Pensjonsmidler10 286 119 434 264 681 915  
Sum anleggsmidler  325 975 756 293 503 992  
Omløpsmidler    
Kundefordringer13 32 335 569 21 453 686  
Andre kortsiktige fordringer14 12 339 573 8 771 445  
Premieavvik10 20 826 581 18 812 272  
Kasse, bankkonto skattetrekk15 44 407 875 38 346 040  
Sum omløpsmidler  109 909 597 87 383 444  
Sum eiendeler  435 885 353 380 887 436  
Egenkapital og gjeld    
Egenkapital    
Disposisjonsfond18 32 283 880 20 724 627  
Avsetning pensjon/premieavvik19 21 230 265 21 230 265  
Ubundne investeringsfond20 1 267 436 1 267 436  
Regnskapsmessig mindreforbruk21 11 246 099 11 559 253  
Regnskapsmessig merforbruk    
Kapitalkonto22 -41 044 965 -43 548 794  
Sum egenkapital  24 982 715 11 232 787  
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser  357 023 279 328 109 497  
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser10 9 997 442 8 943 289  
Sum langsiktig gjeld  367 020 721 337 052 786  
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld16 13 643 421 7 654 364  
Annen kortsiktig gjeld17 30 238 496 24 947 499  
Sum kortsiktig gjeld  43 881 917 32 601 863  
Sum egenkapital og gjeld  435 885 353 380 887 436  
Tabell 8.42 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

8.3.3 Noter

 Stavanger byggdrift  KF

Stavanger byggdrift er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved
opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av
25. september 1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

Det opplyses for ordens skyld at foretaket ikke budsjetterer med refunderbar merverdiavgift som hhv.
utgifts- og inntektspost. Hhv. inntekt og utgift kommer derfor inn under Overføringer med krav til motytelse,
jfr. note 2, og Overføringer, jfr. note 7. Disse summerer forutsetningsvis til 0.

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2016R-2015R-2014
Antall årsverk: 260253254
Tabell 8.43 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 923 779 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 411 .

Total styregodtgjørelse er kr 281 581 herav kr 67 605 til styreleder.
Det er for 2016 utgiftsført kr 109 136 i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2016R-2015 
Salg til kommunen 234 713 877 217 290 162  
Salg til foretak 3 557 291 2 967 002  
Kompensasjon for merverdiavgift 18 849 702 17 164 203  
Eksterne overføringer 6 942 517 8 416 308  
Tilretteleggingstilskudd fra NAV 129 769 24 322  
Andre salgs- og leieinntekter 7 153 661 7 004 303  
  271 346 818 252 866 300  
    
Herav nærstående parter 257 120 871 237 421 367  
Tabell 8.44 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2016R-2015 
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen 225 270 158 907  
Overføriing kantinetilskudd 1 000 000 0 
  1 225 270 158 907  
    
Herav nærstående parter 1 225 270 158 907  
Tabell 8.45 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2016R-2015 
Lønn ansatte 113 353 796 110 143 819  
Sosiale utgifter:   
Arbeidsgiveravgift 17 409 328 16 796 227  
Pensjonskostnader 16 637 664 16 723 205  
Forsikringer 345 549 399 096  
Sum 34 392 541 33 918 528  
    
Sum lønnskostnader 147 746 336 144 062 347  
Tabell 8.46 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2016R-2015 
Kontorkostnader 2 177 357 2 114 267  
Annonser/reklame/representasjon 27 776 36 797  
Kurs/reiser 377 240 349 397  
Transportutgifter 5 983 815 4 935 191  
Husleie/avgifter 1 482 139 1 191 390  
Møbler/inventar/utstyr 793 781 794 983  
Vedlikehold/materialkjøp 64 729 791 54 478 744  
Konsulenttjenester 828 492 558 829  
Matvarer/varm mat 15 139 755 14 141 612  
  91 540 146 78 601 210  
Tabell 8.47 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteproduksjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2016R-2015 
Kjøp fra kommunen 1 445 392 1 204 168  
Kjøp fra foretak 139 488 204 394  
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 110 687 98 858  
Regnskapstjenester 1 354 788 1 132 616  
  3 050 355 2 640 035  
Tabell 8.48 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer 

Overføringer R-2016R-2015 
Momskompensasjon 18 849 702 17 164 203  
Tap på krav0 40 971  
Overføring til kommunen (480)00 
  18 849 702 17 205 174  
Tabell 8.49 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort.
Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at
foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2016R-2015 
Bokført verdi 01/01 2 437 113 2 781 624  
Tilgang 767 494 188 121  
Avskrivning 2016 -581 532 -532 632  
Bokført verdi 31/12 2 623 076 2 437 113  
    
Avskrivningssats10 %10 % 
Tabell 8.50 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2016R-2015 
I.B. 6 384 964 5 718 625  
Egenkapitaltilskudd KLP. 848 282 666 339  
U.B. 7 233 246 6 384 964  
Tabell 8.51 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen
er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.
Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften har selskapet i 2016 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 7 366 768, og til AFP med kr 1 547 646. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Årets pensjonskostnader spesifisertR-2016R-2015 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 558 568 13 802 259  
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -12 428 268 -11 723 429  
Netto pensjonskostnad 15 099 566 14 937 658  
Adm.kostnader 1 090 063 1 154 601  
Sum amortisert premieavvik 2 513 186 2 629 491  
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 18 702 815 18 721 750  
   
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik   
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2016 286 119 434 264 681 915  
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016 357 023 279 328 109 497  
Netto pensjonsforpliktelser (før aga) 70 903 845 63 427 582  
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 9 997 442 8 943 289  
    
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.15 16 487 532 19 931 160  
Årets premieavvik 4 278 575 -814 137  
Sum amortisert premieavvik -2 513 186 -2 629 491  
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.16 18 252 921 16 487 532  
Arbeidsgiveravgift av premieavvik 2 573 660 2 324 739  
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift 20 826 581 18 812 271  
    
Økonomiske forutsetninger 2016R-2016R-2015 
Diskonteringsrente4,00 %4,00 % 
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 % 
Forventet G regulering2,97 %2,97 % 
Forventet avkastning4,60 %4,65 % 
Tabell 8.52 Note 10 a)
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2016R-2015 
Faktisk forpliktelse 01.01.2016 341 850 718 313 888 459  
Estimert forpliktelse 01.01.2016 -328 109 497 -310 954 147  
Årets estimatavvik forpliktelse 13 741 221 2 934 312  
    
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2016 266 668 298 251 275 014  
Estimert pensjonsmidler 01.01.2016 -264 681 915 -245 768 048  
Årets estimatavvik pensjonsmidler 1 986 383 5 506 966  
Tabell 8.53 Note 10 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved ny
beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for
pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik
for pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og
fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 835 839.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2016R-2015 
Renter av bankinnskudd 1 325 566 1 044 054  
Tabell 8.54 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2016R-2015
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 5 738 1 242
Tabell 8.55 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2016R-2015 
Kundefordringer Stavanger kommune 15 350 645 20 298 860  
Kundefordringer foretak 16 122 790 563 024  
Eksterne kundefordringer 1 111 635 839 277  
Avsetning tap -250 000 -250 000  
Kundefordringer for mye utbetalt lønn 500 2 525  
  32 335 570 21 453 686  
    
Herav nærstående parter: 31 473 435 20 861 884  
Tabell 8.56 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2016R-2015 
Depositum Felleskjøpet 147 265 144 803  
Fordring lønn 215 3 284  
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon 514 473 901 403  
Til gode mva komp 6 termin 4 633 673 5 199 395  
Anordning inntekter 7 043 947 2 522 561  
  12 339 573 8 771 445  
Spesifikasjon anordning inntekter:   
Inntekter Stavanger kommune 7 286 390 3 146 246  
Inntekter foretak 1 605 7 466  
Inntekter private kunder 3 424 115 346  
Nettoeffekt manuelle anordninger -247 472 -746 497  
  7 043 947 2 522 561  
Tabell 8.57 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr 31. desember 2016 utgjør kr 3 848 112.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2016R-2015 
Leverandørgjeld nærstående parter:   
Leverandørgjeld Stavanger kommune 508 165 131 888  
Leverandørgjeld foretak 1 600 44 198  
Sum 509 765 176 086  
    
Ekstern leverandørgjeld: 13 133 656 7 478 278  
    
Sum leverandørgjeld 13 643 421 7 654 364  
Tabell 8.58 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2016R-2015 
Avsatte feriepenger 12 120 918 11 814 491  
Skyldig arbeidsgiveravgift 3 751 913 2 870 194  
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1 709 049 1 665 844  
Skyldig skattetrekk 3 848 112 3 684 925  
Diverse kortsiktig gjeld 7 871 4 976  
Mva 152 401 120 426  
Sum anordninger 8 488 233 4 626 643  
Tilfeldig kortsiktig gjeld 160 000 160 000  
  30 238 496 24 947 499  
    
Spesifikasjon anordning utgifter.   
Anordning utgifter Stavanger kommune 5 530 234 245  
Anordning utgifter kommunale foretak 5 000 0 
Anordning utgifter eksterne leverandører 7 360 893 3 251 009  
Anordning lønn 1 116 810 1 141 389  
  8 488 233 4 626 643  
Tabell 8.59 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2016R-2015 
IB 20 724 627 21 390 965  
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer0 -666 339  
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)00 
Avsetning 11 559 253 0 
U.B 32 283 880 20 724 626  
Tabell 8.60 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2016R-2015 
IB 21 230 265 21 230 265  
Bruk av pensjon/premieavvik00 
Avsetning 00 
UB 21 230 265 21 230 265  
Tabell 8.61 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2016R-2015 
I.B 1 267 436 1 391 823  
Avsetning til investeringsfond   
Bruk av ubundne investeringsfond0 -124 386  
  1 267 435 1 267 437  
Tabell 8.62 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2016R-2015 
Årets mindreforbruk 11 246 099 11 559 253  
Totalt mindreforbruk til disponering 11 246 099 11 559 253  
Tabell 8.63 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2016R-2015 
Debet   
IB 45 985 907 48 658 714  
Nåverdi årets pensj.opptjening 13 558 568 13 802 259  
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  
Amortisert estimatavvik - forpliktelse   
Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  
Amortisert estimatavvik 13 741 221 2 934 312  
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 9 997 442 8 943 289  
Regnskapsmessig avskr. 581 532 532 632  
Salg 2016   
UB   
Sum debet 110 189 209 100 170 083  
    
Kredit   
IB 2 437 113 2 781 624  
Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 12 428 268 11 723 429  
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 19 378 141 14 123 521  
Egenkapitaltilskudd 31.12.16 848 282 666 339  
Amortisert estimatavvik 1 986 383 5 506 966  
Anskaffet 2016 767 494 188 121  
Tilbakeført arb.giv.avgift 8 943 289 9 191 240  
Styrking egenkapita 10 000 000   
UB 41 044 965 43 548 794  
Sum kredit 110 189 209 100 170 083  
Tabell 8.64 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2016R-2015Endring 
Balanseregnskapet:    
Omløpsmidler 109 909 597 87 383 444 22 526 153  
Kortsiktig gjeld 43 881 917 32 601 863 -11 280 054  
Arbeidskapital 66 027 680 54 781 581 11 246 099  
     
Anskaffelse av midler:    
Drifts- og investeringsregnskapet:    
Inntekter driftsdel 272 572 088    
Inntekter investeringsdel 156 499    
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 325 566    
Sum anskaffelse av midler 274 054 153 0 274 054 153  
     
Anvendelse av midler:    
Utgifter driftsdel 261 186 539    
Utgifter investeringsdel 767 494    
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 854 020    
Sum anvendelse av midler 262 808 053 0 262 808 054  
     
Anskaffelse - anvendelse av midler   11 246 099  
Tabell 8.65 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31. desember 2016 viste imidlertid en totalverdi på kr 912 533 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70 % av salgsverdi. Tilsvarende tall per 31. desember 2015 var kr 699 509.

Note 25 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:
På grunn av endret amortiseringstid for estimat avvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31. desember 2011.
For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 mill. som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012. Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

I 2016 ble egenkapitalen ytterligere styrket med kr 10 mill., jfr. bystyrets sak 95/16.

8.3.4 Revisors beretning

 

 

Til Kommunestyret i Stavanger kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF som viser et netto driftsresultat på kr 12 705 376 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 246 099. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets årsrapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

I tillegg:

  • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
  • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.
  • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
  • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.