⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prinsipper  for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap er en kosolidering av av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat, samt den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital – det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeilse seg i balansen. Det er på denne bakgrunn at konsernregnskapet blir satt
opp  ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for de ulike selskap.

Økonomiske oversikterStavanger
kommune
Stavanger
byggdrift KF
Stavanger
Natur og idrettsservice KF
Sølvberget KFStavanger
bolig KF
Stavanger
Parkeringsselskap KF
Stavanger
Utvikling KF
Sum
elimineringer
Sum Konsern 
Økonomisk oversikt - drift          
Driftsinntekter          
Brukerbetalinger 440 354 ------- 440 354  
Andre salgs- og leieinntekter 725 825 7 154 11 608 3 513 121 143 94 135 18 505 -1 360 980 523  
Overføringer med krav til motytelse (780) 1 076 276 264 193 147 563 5 831 7 612 876 659 -401 434 1 101 576  
Rammetilskudd 1 844 101 ------- 1 844 101  
Andre statlige overføringer 264 432 -- 3 551 ---- 267 983  
Andre overføringer (880) 49 263 1 225 110 74 538 4 000 76 - -76 843 52 369  
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 ------- 5 058 582  
Eiendomsskatt 312 746 ------- 312 746  
Andre direkte og indirekte skatter--------- 
Sum driftsinntekter 9 771 579 272 572 159 281 87 433 132 755 95 087 19 164 - 10 058 235  
 --------- 
Driftsutgifter--------- 
Lønnsutgifter 4 148 777 113 526 69 354 37 305 5 377 16 747 2 886 - 4 393 973  
Sosiale utgifter 1 102 250 34 393 21 356 11 529 847 5 288 1 038 - 1 176 702  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 111 746 91 368 46 512 24 502 42 693 29 207 -1 611 -1 360 1 343 059  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) 1 906 549 3 050 3 497 7 046 43 008 3 628 9 063 -384 709 1 591 132  
Overføringer (480) 933 448 18 850 10 444 3 540 10 085 1 210 - -76 843 900 734  
Avskrivninger 341 607 582 4 854 1 609 10 290 13 028 -- 371 969  
Fordelte utgifter -107 335 --- -144 --- -107 480  
Sum driftsutgifter 9 437 042 261 768 156 017 85 533 112 157 69 109 11 376 - 9 670 089  
Brutto driftsresultat 334 538 10 804 3 264 1 900 20 598 25 978 7 788 - 388 146  
 --------- 
Finansinntekter--------- 
Renteinntekter og utbytte 384 628 1 326 190 435 22 2 452 3 -2 583 386 473  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 ------- 1 650  
Mottatte avdrag på utlån 14 073 ------ -12 917 1 157  
Sum eksterne finansinntekter 400 351 1 326 190 435 22 2 452 3 - 389 280  
Finansutgifter--------- 
Renteutgifter og låneomkostninger 256 591 6 189 329 406 5 402 1 550 -2 583 261 889  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 ------- 13 267  
Avdrag på lån 320 632 - 1 750 2 720 11 758 10 820 1 250 -17 478 331 452  
Utlån 1 673 ------- 1 673  
Sum eksterne finansutgifter 592 162 6 1 939 3 049 12 165 16 222 2 800 - 643 237  
Resultat eksterne finanstransaksjoner -191 811 1 320 -1 749 -2 614 -12 143 -13 770 -2 796 - -253 958  
 --------- 
Motpost avskrivninger 341 607 582 4 854 1 609 10 290 13 028 -- 371 969  
Netto driftsresultat 484 334 12 705 6 369 895 18 745 25 236 4 992 - 506 157  
 --------- 
Interne finanstransaksjoner--------- 
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 149 678 11 559 - 1 387 ---- 162 623  
Bruk av disposisjonsfond 49 273 ------- 49 273  
Bruk av bundne fond 67 548 -- 3 879 ---- 71 427  
Sum bruk av avsetninger 266 499 11 559 - 5 265 ---- 283 323  
 --------- 
Overført til investeringsregnskapet 205 874 1 459 ------ 207 333  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk--------- 
Avsatt til disposisjonsfond 291 096 11 559 - 2 704 17 100 --- 322 459  
Avsatt til bundne fond 94 476 -- 3 456 1 645 --- 99 577  
Sum avsetninger 591 446 13 019 - 6 160 18 745 --- 629 369  
 --------- 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 159 387 11 246 6 369 -0 -0 25 236 4 992 - 160 111  
 --------- 
 --------- 
Oversikt - balanse--------- 
EIENDELER--------- 
Anleggsmidler 24 723 218 325 976 202 186 104 595 950 044 292 037 206 - 26 074 271  
Faste eiendommer og anlegg 12 420 913 -- 23 304 628 961 280 236 - 375 209 13 728 623  
Utstyr, maskiner og transportmidler 511 879 2 623 23 691 8 353 - 11 072 -- 557 619  
Utlån 2 702 043 -- 2 727 ---- 2 704 771  
Konserninterne langsiktige fordringer 835 200 30 000 29 000 5 000 --- -899 200 - 
Aksjer og andeler 685 881 7 233 2 832 1 604 310 956 728 206 - 1 009 440  
Pensjonsmidler 7 567 302 286 119 146 662 63 607 10 128 --- 8 073 819  
Omløpsmidler 2 757 607 109 910 37 582 24 201 76 754 92 728 440 476 - 3 016 391  
Kortsiktige fordringer 620 466 44 675 19 218 10 156 28 531 1 503 377 981 -437 310 665 220  
Konterninterne kortsiktige fordringer 17 809 ------ -17 809 - 
Premieavvik 389 708 20 827 8 860 4 130 167 --- 423 691  
Aksjer og andeler 998 ------- 998  
Sertifikater--------- 
Obligasjoner 450 931 ------- 450 931  
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 277 695 44 408 9 504 9 915 48 056 91 225 62 495 - 1 475 550  
SUM EIENDELER 27 480 825 435 885 239 768 128 796 1 026 798 384 765 440 682 - 29 090 662  
 --------- 
EGENKAPITAL OG GJELD--------- 
Egenkapital 8 435 317 24 983 13 493 17 813 198 784 204 190 302 290 - 9 196 870  
Herav:--------- 
Disposisjonsfond 346 858 53 514 6 430 3 539 17 100 170 162 297 298 - 894 901  
Bundne driftsfond 149 986 -- 3 456 1 645 8 792 -- 163 880  
Ubundne investeringsfond 98 005 1 267 - 716 ---- 99 988  
Bundne investeringsfond 99 175 ------- 99 175  
Regnskapsmessig mindreforbruk 159 387 11 246 6 369 -- 25 236 4 992 - 207 231  
Regnskapsmessig merforbruk--------- 
Udisponert i inv.regnskap--------- 
Udekket i inv.regnskap-- -3 048 - -63 688 --- -66 736  
Kapitalkonto 7 621 748 -41 045 3 742 10 102 243 727 --- 7 838 273  
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift--------- 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -39 841 ------- -39 841  
Langsiktig gjeld 17 359 217 367 021 200 444 95 285 706 318 168 055 116 948 - 18 114 087  
Pensjonsforpliktelser 9 561 690 367 021 187 244 80 700 12 576 3 804 3 265 - 10 216 300  
Ihendehaverobligasjonslån 3 090 000 ------- 3 090 000  
Sertifikatlån 1 389 175 ------- 1 389 175  
Andre lån 3 254 353 ---- 164 250 -- 3 418 603  
Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 - 13 200 14 585 693 742 - 113 683 -899 200 9  
Kortsiktig gjeld 1 686 290 43 882 25 832 15 698 121 696 14 728 20 194 - 1 780 663  
Annen kortsiktig gjeld 1 686 290 43 882 25 832 15 698 121 696 14 728 20 194 -79 910 1 780 663  
Derivater--------- 
Konsernintern kortsiktig gjeld--------- 
Premieavvik--------- 
Korrigering for prinsipp som påvirker EK----- -2 207 1 250 - -957  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 480 825 435 885 239 768 128 796 1 026 798 384 765 440 682 - 29 090 662  
MEMORIAKONTI--------- 
Memoriakonto 322 888 ------- 322 888  
Herav:--------- 
Ubrukte lånemidler 289 853 -- 792 ---- 290 645  
Ubrukte konserninterne lånemidler-------- 5 500  
Andre memoriakonti 33 035 ------- 33 035  
Motkonto for memoriakontiene -322 888 -- -792 ---- -329 180  
Tabell 10.37 Konsern 2016. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)