⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Miljø, klima, byutvikling og transport

Klima- og miljøplanen er et viktig utgangspunkt for alle planer og prosjekter som gjennomføres i Stavanger. Høsten 2016 er det satt i gang et arbeid med å revidere kommunens klima- og miljøplan. Internasjonale og nasjonale føringer, samt vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser, er viktig i dette arbeidet.

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse av klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås, er tatt med i forslaget til ny planstrategi. Analysen skal danne grunnlag for utarbeiding av en klimatilpasningsstrategi. En klimatilpasningsstrategi er en forutsetning for utarbeiding av kommunens første klimatilpasningsplan.

Deltakelse i prosjekt for å håndtere klimaendringer

Stavanger kommune har deltatt i flere prosjekter som skal bidra til å håndtere konsekvenser av klimaendringer. Prosjektet Robuste og bærekraftige lokalsamfunn skal optimalisere blågrønne løsninger for helhetlig og bærekraftig lokal overvannsdisponering. Prosjektet Mulighetsstudie av overvannshåndtering i Sørmarka friområde skal gi kompetanse om flom- og overvannsproblematikk. EU-prosjektet ANYWHERE tester ut modeller og praksis knyttet til varsling av ekstremvær. Høsten 2016 ble det også gjennomført et konsulentoppdrag som utarbeidet en klimasikringsanalyse for Tromsø og Stavanger kommune. Analysen skal bidra til kost/nyttevurdering av fremtidige klimautfordringer.

Sykkelsatsing

Det er utarbeidet en regional sykkelstrategi som legges til grunn for arbeidet med kommunens sykkelstrategi.

Transport

Stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren ble lagt fram i desember. Målet er null vekst i personbiltransporten og god framkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel, gange og næringstransport. Dette er lagt til grunn i forhandlingene om en byvekstavtale for regionen, som har startet opp.

Det er gjennomført et snarveiprosjekt i Hillevåg, hvor en har sett på ulike metoder for å kartlegge snarveier i et område.

Grøntstruktur, turveier og boligbygging

I 2016 har kommunen arbeidet med gjennomføring av planer for friområdene langs Gauselvågen og Byfjorden. Masse fra Ryfast-utbyggingen skal bidra til fremtidige parker og grøntområder i Jåttåvågen Nord og Lervig.

Stavanger kommune bidrar til utbytting av boliger gjennom områderegulering og tilrettelegging av overordnet teknisk infrastruktur. Boligbyggingen var lav i 2016 som et resultat av et svakt boligmarked og høy arbeidsledighet i regionen.

Frikjøp av parkering
Formålet med ordningen…

Formålet med ordningen er å styre utviklingen av parkering i et område slik at parkeringsanleggene blir rett lokalisert og riktig dimensjonert i forhold til behovet for parkering og trafikkforhold. Offentlige parkeringsanlegg utnyttes bedre enn enkelte private parkeringsanlegg, på grunn av sambruk ved at offentlige parkeringsanlegg er tilgjengelig for en bred kundebase i lengre perioder. Behovet for parkeringsplasser blir dermed lavere.

Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk

Som følge av at kommuneplanen for 2014-2029 har strengere parkeringsbestemmelser enn tidligere, begrenses kravet til antall parkeringsplasser i nye planer. Kommuneplanen for Stavanger gir utbyggere mulighet til å betale et fastsatt beløp til kommunen i stedet for å etablere parkeringsplasser på egen grunn for nye bygninger i Stavanger sentrum. Bystyret fastsetter størrelsen på dette beløpet, som også kalles frikjøpsbeløpet. Satsen for frikjøp av parkering ble i sak 126/16 til bystyret i september 2016 økt. Imidlertid er satsen ennå så lav at det vil være attraktivt for utbyggere å kjøpe seg fri fra å etablere egne parkeringsplasser. Frikjøpsmidlene skal etter hvert som det er behov brukes av Stavanger parkering til etablering av nye parkeringsplasser.

Utvidet satsing på endring i reisevaner og mobilitetsplanlegging

Prosjektet HjemJobbHjem , som er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, er etablert. Alle bedrifter som ligger i Storbyområdet kan søke om å ta del i HjemJobbHjem -avtalen, som blant annet innebærer tilbud om månedskort for buss og tog til rabattert pris. Stavanger kommune deltar i HjemJobbHjem-avtalen.

Felles infrastruktur for vannbåren varme

Lyse Neo AS søkte i 2016 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om sammenslåing av eksisterende konsesjonsområder for fjernvarme på Sandnes/Forus og Urban Sjøfront i Stavanger. Sammenslåing og etablering av en ca. 9 km lang overføringsledning medfører at gassbasert fjernvarme i Stavanger (Urban Sjøfront) kan erstattes med avfallsbasert fjernvarme fra Forus.

Energitiltak

Gjennom et omstillingsprosjekt for energisparing overvåkes 46 kommunale eiendommer. I henhold til prosjektplanen var målsettingen for 2016 en reduksjon på 22 prosent, sammenlignet med 2010. I 2016 var resultatet 23,7 prosent reduksjon i reelt forbruk.

Stavanger kommune sitt delprosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn, Triangulum «City goes zero – switching to renewables” omfatter rehabilitering av energisentralen for de tre administrasjonsbyggene, med energikilder som skal oppnå minst 75 prosent CO2 reduksjon. Prosjektet skal ferdigstilles i mai 2017.