⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Flere store byggeprosjekter er fullført i 2016. Nye Tasta skatepark, Kvernevik svømmehall, Eiganes skole og Emmaus barnehage ble åpnet og arbeidet med Lervig sykehjem og Gamlingen pågår for fullt. Triangulum-prosjektet bidrar med å tilrettelegge for Smartbyen Stavanger. Veikart for Smartbyen er utarbeidet og Stavanger er kommunen i Norge med flest åpne data.

Bymiljø og utbygging leverer tjenester til alle innbyggere, hver dag, hele året. Også i 2016 er det levert tjenester med høy grad av brukertilfredshet. I 2016 er det håndtert i underkant av 11 000 avvik gjennom meldingssystemet Varsle Om Feil (VOF). Manglende tømming av spann og hull i vegbanen har flest meldinger. Varslingssystemet fungerer godt slik at de fleste avvik blir raskt håndtert. VOF utvikles videre, og i 2016 ble Stavanger kommune tildelt en pris av Rogaland fylkeskommune for å legge til rette for varsling om manglende universell utforming på uterom og bygninger.

Bymiljø og utbygginger gjennomfører store deler av kommunens investeringsprogram. I løpet av 2016 er blant annet nye Tasta skatepark, Kvernevik svømmehall, Eiganes skole, Emmaus barnehage, mens arbeidet med Lervig sykehjem og Gamlingen pågår for fullt.

Tilrettelegging for økt vekst har vært et prioritert satsingsområde i Stavanger over flere år. I 2016 har dette fortsatt vært prioritert, men samtidig har det vært viktig å få klarlagt at prioritering av økt kapasitet må gjennomføres til riktig tid. Det har vært dels krevende for en rekke pågående skole- og barnehageprosjekter i løpet av 2016.

Det legges til rette for organisert og uorganisert bruk av alle friområder, turveger og idrettsanlegg. Kommunen bidrar til å skape gode opplevelser i byenes uterom, både til daglig og til fest.

Det leveres gode tjenester innen vann, avløp og renovasjon. I 2016 ble lag 1 % av det kommunale ledningsnettet rehabilitert.

Det er avgitt en omfattende rapportering av resultater knyttet til klima og miljøarbeid i 2016. Dette viser at vi man lykkes på en rekke områder, men at det fortsatt gjenstår et omfattende arbeid dersom vedtatte klimamål skal nås. Arbeidet med revisjon av kommunens klima- og miljøplan pågår for fullt. Bystyret vedtok i 2016 at det skal innføres piggdekkavgift for at mål om bedre byluft skal kunne oppnås.

Verdibevaring er et viktig satsingsområde. I en rekke store prosjekter er tatt viktige beslutninger som innebærer valg av materialer med lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, men med noe høyere investeringskostnad. Dette gjelder skolens bygninger, asfaltdekker på veger eller av valg av materialer på ledningsnettet. I 2016 har en rekke bygg som ikke skal nyttes av kommunen blitt solgt. Tiltakspakken har bidratt til å få i gang en rekke små og store tiltak. Samtidig har en lykkes med å få ut en rekke konkurranser i markedet, som har bidratt til å opprettholde aktiviteten.

Etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF var den største organisatoriske endringen i 2016. Det er etablert rutiner og en klar rollefordeling for å lykkes med den organisatoriske endringen. Arbeidsmarkedssituasjonen i regionen har trolig medvirket til at det i 2016 har vært enklere å rekruttere nye medarbeidere sammenlignet med tidligere år.