⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016. Dimensjonering, omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til framtidens kommune!

Omstilling i regionen

Stavangerregionen har fortsatt betydelig høyere arbeidsledighet sammenlignet med resten av landet. En av de viktigste utfordringene har vært å bevare og skape arbeidsplasser. Stavanger kommune har sammen med andre kommuner, akademia og andre aktører vektlagt å legge til rette for omstilling i regionen.

Det ble bosatt 355 flyktninger i 2016 og dette er nesten en tredobling sammenlignet med tidligere år. Kapasiteten er utvidet både i innføringstilbudet for barn og voksne med behov for grunnskoletjenester samt i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Befolkningen i Stavanger økte med kun 85 innbyggere (0,06 %) i 2016, den svakeste veksten på mange år. Den skyldes både lavere fødselstall og netto utflytning sammenlignet med tidligere år.

I juni 2016 sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune. Gjennom høsten er det startet opp et arbeid som skal føre til etableringen av Nye Stavanger.

Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring

Satsinger på tidlig innsats og kvalitetsutvikling er videreført parallelt med dimensjonering av tjenestene i samsvar med økonomiske rammer og utviklingen i tjenestebehov. Leve HELE LIVET er kommunens strategi for å nå målet om at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Hovedinnsatsen i 2016 har vært å styrke arbeidet gjennom økt samhandling, kompetanseheving og en helhetlig tilnærming.

Levekårsløftet på Storhaug er fulgt opp med en rekke fysiske, sosiale og miljømessige tiltak. Økt involvering av bydelens lokale krefter har vært sentralt.

Stavanger kommune har en viktig rolle med å legge til rette for idrettslag og andre som ønsker å drive med fysisk aktivitet. Anlegg som Nye Gamlingen, Hetlandshallen, og skateanlegget på Vardeneset har blitt arbeidet med i 2016.

På kurs mot en klimarobust by

Klima- og miljøutfordringene vil få stor oppmerksomhet i årene framover. Høsten 2016 er det satt i gang et arbeid med å revidere kommunens klima- og miljøplan. Arbeidet inkluderer blant annet vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser. Klima- og miljøarbeidet i 2016 har blitt fulgt opp gjennom ulike prosjekter.

Bypakke Nord-Jæren er hovedstrategien for å nå målet om nullvekst i personbiltransport og klimagassutslipp. Det er arbeidet med endring av reisevaner og satsing på kollektiv transport, sykkel og gange.

Bedre økonomiske resultater enn forutsatt

De økonomiske resultatene i 2016 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 2,1 %. Regnskapsmessig årsresultat for bykassen er på kr 159 mill.

Høyere skatteinngang både nasjonalt og lokalt – spesielt i slutten av året – medførte høyere frie inntekter sammenlignet med prognoser tidligere på året. Resultatet av finanstransaksjoner ble bedre enn forventet og pensjonskostnadene ble noe lavere.

Tjenesteområdene har hatt stor oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016.

Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merkostnad på nesten kr 40 mill. Det har vært en økning i antall mottakere av sosialhjelp, både helt nye mottakere, langtidsmottakere og særlig unge under 25 år.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,2 mrd. i 2016. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

En by i utvikling og endring

Utvikling, endring og innovasjon er viktig for Stavanger. Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede økonomiske rammer er gjennomført ved dimensjonering av tjenester samt digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Kommunen har jobbet med digitalisering innenfor en rekke tjenesteområder for å gi brukerne et reelt digitalt førstevalg. Det arbeides med å utvikle løsninger som sikrer bedre helhetlig styring og gjennomføring av digitaliseringsprosjektene.

Smartbyen Stavanger er et sentralt virkemiddel i utviklingen av smarte og innovative løsninger. Det skal bidra til bedre og mer effektive tjenester, ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser samt redusere klimagassutslipp og tilrettelegge for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veikartet for Smartbyen Stavanger ble utarbeidet i siste halvdel av 2016 og angir ønsket retning for smartbyen. Teknologi, samarbeid og innbyggerinvolvering er viktige faktorer i dette arbeidet.

Stavanger er en by i endring og utvikling, samtidig skal kommunen fortsatt levere gode tjenester. Kommunen tilbyr en god skole, verdig eldreomsorg og gode sosiale tjenester til innbyggerne. Dette er mulig som følge av innsatsen til kommunens flere tusen ansatte, på tross av at den økonomiske situasjonen er krevende og kapasiteten er under press.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og virksomheter. Rådmannen takker for god innsats og et stort engasjement i 2016 og ser fram til å utvikle byen videre for Stavangers innbyggere.

 

Stavanger 31. mars 2017