⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som samler inn, registrerer og publiserer styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2014, 2015 og foreløpige tall for 2016 (tall per 15. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni 2017.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Barnehage

Figur 3.19 Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

I Stavanger kommune koster det kr 48 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er samme nivå som snittet i ASSS. Økningen fra 2015 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har aktiviteten i kommunale barnehager i Stavanger kommune gått ned. Omstillingen som følge av nedgang i aktivitet i barnehage tar tid.

Barnehagene har på den annen side ikke kunne gjennomført de nødvendige omstillingstiltakene like raskt og følgelig viser resultatet noe merforbruk i 2016.

Grunnskole

Figur 3.20 Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 75 506 per innbygger fra 6 til 15 år i 2016, en nedgang på 1,4 % sammenlignet med 2015.

Dette er rett under gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. De siste tre foregående årene har Stavanger kommune ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen i 2016 skyldes reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2016.

Barnevern

Figur 3.21 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 8 295 i 2016. Dette er en økning sammenlignet med 2015 på 3,7%. Endringen skyldes i hovedsak økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Kommunehelsetjeneste

Figur 3.22 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 276 kr per innbygger i 2016. Dette er en økning fra 2015 på 8,5 %. Endringen skyldes i hovedsak økte utgifter ved Stavanger legevakt. Netto driftsutgifter omfatter forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose, behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Figur 3.23 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste i Stavanger utgjør kr 2 129 per innbygger fra 22-66 år i 2016, dette er en økning på 16,3% sammenlignet med 2015. Økningen skyldes i hovedsak økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Veksten i økonomisk sosialhjelp har sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet i regionen.

Pleie og omsorg

Figur 3.24 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune utgjør 28,6 % av samlede netto driftsutgifter i 2016. Dette er en marginal reduksjon sammenlignet med 2015, da andelen lå på 28,7 %. Andelen er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, der andelen utgjør 29 % av totale netto driftsutgifter. Utviklingen de senere årene skyldes dempet kostnadsvekst i kommunens virksomheter.

Figur 3.25 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)

Samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorg knyttet til institusjon (f253+261) og hjemmeboende (f254) er på hhv. 48 % til institusjon og 47 % til hjemmeboende (f254). Sammenlignet med ASSS-kommunene bruker Stavanger fortsatt en høyere andel til institusjonsplasser. Samtidig er andelen av netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) gradvis økt fra 43 % i 2013 til 47 % nå i 2016. Dette er i samsvar med etablering av nye kommunale og private botiltak, i tillegg til fortsatt satsing på utviklingen av leve HELE LIVET.

Kultur

Figur 3.26 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 326 per innbygger i 2016. Dette er en nedgang på 1,6 % i forhold til 2015, men fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det var en liten nedgang i driftstilskuddet til kommunale foretak, interkommunale selskap, til lag og organisasjoner, samt private institusjoner. Tilskuddet til Sølvberget KF ble redusert med 1,6 % (kr 1 mill.), og tilskuddet til større idrettsarrangement ble redusert med kr 1 mill. i 2016.

Administrasjon og styring

Figur 3.27 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 608 per innbygger i 2016. Dette er 5,6 % over gjennomsnittet for ASSS kommunene og 3,6 % høyere sammenlignet med 2015. Tallgrunnlaget er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Eiendomsforvaltning

Figur 3.28 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 5 039 per innbygger i 2016. Dette er 1,3 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene, og en marginal økning jamfør 2015. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF). Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).