⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stigende arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, synkende barnetall og nær nullvekst i befolkningen har satt preg på aktiviteten i Oppvekst og levekår i 2016. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med hele 17 %. For øvrig er 2016 preget av god kostnadskontroll og budsjettstyring på alle nivåer.

Oppvekst og levekår har videreført satsinger på tidlig innsats og kvalitetsutvikling parallelt med dimensjonering av tjenestene i samsvar med økonomiske rammer og utviklingen i tjenestebehov. Leve HELE LIVET er etablert som paraply for de mange omstillingstiltakene og framtidig satsing på innovasjon innen Levekår.

Barnehage

På grunn av nedgang i antall innbyggere 0-5 år og at retten til plass er utvidet til barn født i september og oktober har dimensjonering, omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå vært prioritert i arbeidet med barnehageområdet i 2016.

For å videreutvikle den faglige kvaliteten er det satset på kompetansetiltak overfor alle grupper ansatte, og en spesiell satsing på tiltak for å øke andelen barnehagelærere og fagarbeidere. Det er utarbeidet pedagogisk strategi for IKT i barnehagen.

Tilpasninger og endringer av en rekke tiltak innenfor styrket barnehagetilbud er videreført i 2016.

Skole

I 2016 startet arbeidet med å implementere nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Det er også vedtatt en ny pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020. Satsingen på videreutdanning er videreført, og flere lærere innfrir nå de nye kompetansekravene.

Tidlig innsats har vært høyt prioritert også i 2016. Lærertettheten på 1.-4. årstrinn er styrket. Stavanger har en høy andel barn som får spesialundervisning tidlig i skoleløpet sammenlignet med andre storbyer. Kommunen har deltatt aktivt i en rekke nasjonale skoleutviklings- og forskningsprosjekter som på ulike måter prøver ut og undersøker effekten av ulike pedagogiske tiltak og former for ressursinnsats.

Det har vært høy aktivitet knyttet til økt mottak av flyktninger i 2016. Kapasiteten ble utvidet både i innføringstilbudet for barn i grunnskolealder, i grunnskolen for voksne og i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Barn og unge

Arbeidet med å utvikle helhetlige, samordnede og helsefremmende tjenester for barn, unge og familier har vært en overordnet målsetting i 2016. Stavanger kommune deltar i Sjumilssteget, et program for å få kommuner til å ta i bruk barnekonvensjonen i både planlegging og kvalitetssikring av tjenester til barn og unge.

Tidlig innsats er en nøkkelfaktor i arbeidet og forutsetter samarbeid både internt og på tvers av tjenestetilbud. Ungdata og levekårsundersøkelsen legges til grunn i planleggingen av arbeidet. Prosjektet Nye muligheter i Kvernevik har som mål å styrke barn og unges muligheter i et område med levekårsutfordringer. I 2016 ble et prosjekt for å etablere ny frivillighetssentral i Kvernevik satt i gang.

Ved å utvikle beskyttende og kompenserende tiltak for risikoutsatte barn, skal prosjektet Eg vil lære! bidra til at elevene utvikler ferdigheter i tråd med sine evner og fullfører videregående opplæring. Erfaringene etter to år er oppløftende; barna følger forventet progresjon i læringsutviklingen, og ser ut til å ha profitert på den tverrfaglige oppfølgingen.

For å hindre frafall i videregående skole, inngikk Stavanger i 2016 et samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Basert på modellen fra prosjektet Glidelåsen skal utsatte elever få tett oppfølging i overgangen fra ungdomsskolen og inn i videregående opplæring.

Levekår

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp steg i 2016. Både brutto utbetaling og tallet på mottakere gikk opp sammenlignet med 2015. Utbetalingene til mottakere med forsørgeransvar økte mest, med 38 prosent. Oppgangen i sosialhjelpsutgiftene var forventet basert på ledighetsutviklingen i regionen. Som ett tiltak for å begrense sosialhjelpsutbetalingene ble det innført aktivitetsplikt for nye sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Flere anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) medførte en aktivitetsøkning i arbeidet med å bosette flyktninger. Bosettingstallet for 2016 på nær 360 personer er nesten en tredobling sammenlignet med årene før.

I 2016 supplerte hverdagsmestring hverdagsrehabilitering som en av hovedstrategiene i satsingen Leve HELE LIVET. Gjennom bruk av opplærings- og treningstiltak styrkes evnen til egenmestring hos både nye og eksisterende brukere av hjemmetjenester. Omtrent halvparten av brukerne som hadde fått opplæringstiltak i 2016, klarte seg uten hjelp fra hjemmesykepleien etter endt opplæring. I tillegg viste en evaluering at hverdagsrehabilitering har effekt på brukernes funksjonsnivå i alle aldersgrupper, samt at innsatsen resulterte i en nedgang i utgifter.

Samfunnsmedisinsk stab

Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å sikre et tilstrekkelig antall fastleger og god kvalitet på tjenestene. Som et ledd i kvalitetsarbeidet har fastleger blitt tilbudt kurspakker i kvalitetsarbeid, videre er det gjennomført introduksjonskurs for nye fastleger, fastlegevikarer og turnusleger.

Randaberg og Sola kommune trakk seg i løpet av 2016 ut av vertskommunesamarbeidet for det kommunale Øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Stokka sykehjem. Stavanger kommune har økt antall plasser tilsvarende de plassene som tidligere tilhørte Sola og Randaberg og Stavanger øyeblikkelig hjelp har nå ni plasser. Stavanger legevakt har også to øyeblikkelig hjelp-plasser som tar imot pasienter med akutt behov for observasjon.

Sykehjemslegevakten er i stabil drift ettermiddager og helger. Ordningen har ført til færre innleggelser i sykehus for sykehjemspasienter og avlaster i tillegg Stavanger legevakt for henvendelser og utrykninger til pasienter ved byens sykehjem.

Kommunefarmasøyten har i 2016 oppdatert retningslinjene for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune, gjennomført legemiddelrevisjoner i sykehjem, bofellesskap og hos hjemmesykepleien og utviklet nettkurs i tilberedning av legemidler for sykepleiere og vernepleiere.