⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Vedlikeholdsbehovet på kommunale bygg, utearealer, ledningsnett og pumpestasjoner er betydelig og det er jobbet systematisk med å redusere verdiforringelsen i tråd med vedtatte planer.

Stavanger kommune fikk midtveis i året ekstra vedlikeholdsmidler finansiert med regjeringens tiltak mot arbeidsledighet.

Vedlikehold av kommunale bygg

De overordnede, langsiktige målsettingene i Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder, ble vedtatt av bystyret (sak 13/6629) i september 2013. Strategien følger en fireårssyklus.

Utearealer og rehabilitering

Rådmannen har i løpet av 2016 gjennomgått vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formålsbyggene med sikte på å utarbeide oppnåelige standard- og funksjonsmål.

Fornyelse av ledningsnettet og pumpestasjoner

Fornyelse av ledningsnettet er viktig for å sikre en sikker vannforsyning og en jevn belastning av vedlikeholdsutgifter over tid. Rullering av hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp er satt i gang, og den rullerte planen vil vise hvilke ressurser som er nødvendige for å nå målet om utskiftingstakt på 1 prosent (tilsvarer 100 års levetid). Inntil videre opprettholdes drift- og investeringsnivået på dagens nivå.

Lekkasjereduksjonsarbeidet

Hovedplanen fra 2010 legger opp til en reduksjon i investeringer i slutten av planperioden. For å nå målene med å redusere det årlige vannforbruket og fornye ledningsnettet, må investeringsnivået opprettholdes. Rulleringen av planen vil vise om dette er tilstrekkelig for å nå målsetningen.