⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.4.1 Årsberetning

Stavanger natur- og idrettsservice KF

Årsberetning for 2016 til Stavanger bystyre basert på regnskap etter kommuneloven

Modell av nye Gamlingen som åpner sommeren 2017

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt søkelys på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger. Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel.  Vei har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt, friområder og andre. Verkstedet er også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller,  idrettshaller og kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og låsing.  En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og forebyggende opplæring. I tillegg har Bad og idrett en avdeling Uteidrett som har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene.  Det er grøntområder til forskjønning av området eller baner og arenaer som er i daglig bruk.

Ekstern gruppe er nyetablert avdeling direkte underlagt økonomileder.  Avdelingen har ansvar for alle private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.  Hensikten med å etablere dette ansvarsområdet som en egen gruppe er å få større fokus på gjennomføringen, samt unngå muligheten for kryss-subsidiering.


Arbeidsleder og nestleder i Anleggsgartnergruppa

Foretakets formål og visjon er:

       GRUNNMUREN

Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

       «Vi jobber for livet»

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF, jmf. vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.  Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune.  Andre områder i kommunen, kan dersom mulig og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2016. Det ble i 2015 foretatt store driftsmessige endringer i administrasjonen som ble fulgt opp og forankret i 2016.  Ledelsen var i 2016 preget av fortsatt stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.   Grunnet benchmarkingen i Tasta bydel ble de faste inntektene til parkvedlikehold redusert ytterligere for 2016 som i 2015.  Det ble redusert ytterligere to administrative 100 % stillinger og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen.  Reduserte stillinger er gjennomført som innsparingstiltak og er godt forankret i samråd med tillitsvalgte i foretaket og hovedtillitsvalgte.  I etterkant av dette arbeidet mener ledelsen å ha lykkes godt i alle nivå takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.  Tillitsvalgte og verneombud har også spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Det ble i 2016 videreført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Det ble også iverksatt tiltak i organisasjonen der flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett er det åpnet en ny svømmehall på Kvernevik.  Også der ble det innført samdrift med arbeidsleder som skal lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad.  Organiseringen er nå utprøvd i et år og foretaket ser behov for mindre justeringer i 2017.  Evaluering og justeringsarbeidet vil fortsette basert på erfaringer fra 2016.

Vår hovedoppdragsoppdragsgiver er Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei.

Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2016 funnet frem til ytterligere innovative og gode løsninger for gjennomføring av våre tjenester:

  1. Vedlikehold og stell av friområder med metoder som ikke sliter på områdene, men som utvikler områdene frem mot mål om blomstereng
  2.  Optimalisering av beredskapsarbeidet for at foretaket og oppdragsgiver kan yte flere tjenester innenfor rammer for dette arbeidet.  Parallelt fokusere på målet som er best mulig vilkår for kommunens innbyggere når krisen oppstår.
  3. Fortsatt levere som regionens fremste entreprenør på miljøtiltak.  Fortsatt være innovative på nye tjenesteløsninger som f.eks ugressbekjempelse, organisk materiale fra avfall til ressurs og redusere bruken av fossilt drivstoff..
  4.  Levere tjenester av høy kvalitet til privatmarkedet.  2016 var året da private leveranser ble organisert under egen avdeling med det resultat at omsetningen økte 50%.  Avdelingen leverer også resultat i tråd med budsjett.  Det forventes ytterligere vekst i 2017.  Inntjening på privatmarkedet skal finansiere bedre betingelser for våre offentlige leveranser.

Kostnadsreduserende tiltak

Det har som de tre foregående år vært avgjørende for foretakets økonomi å både redusere kostnadsnivået og øke inntektene.  Tre administrative stillinger er de siste årene redusert og oppgaver er fordelt på øvrige i ledelsen.  Det er også i 2016 foretatt ytterligere justeringer på tvers av avdelinger som syntes fornuftige for å optimalisere leveransene til våre oppdragsgivere.  Dette arbeidet gir smidigere oppfølging av de ulike områder og gir klarere kommandolinjer internt og overfor bestiller.  Både ansatte og ledere har bidratt godt i dette arbeidet.

De samme ansatte og ledere har også siden 2014 hatt større oppmerksomhet og fokus på nye produksjonsløsninger og arbeidsmetoder for å øke inntektene tilsvarende kuttene i våre rammer.  Dette viktige arbeidet har tilført foretaket flere eksterne jobber, men også betydelig økning av leveranser til våre faste oppdragsgivere og andre virksomheter i Stavanger kommune.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2016 et år med store og små kriser.  Beredskapen ble testet både i storm, flom, høyvann og islagte veier.  Foretaket oppnådde enda bedre og tettere samarbeid med både nødetater og oppdragsgivere.  Gevinsten av det gode samarbeidet er raskere responstid, bedre utstyr og generelt tryggere by for besøkende og innbyggere i Stavanger.  Takket være lærevillige ansatte og ledere kombinert med god innsats ble krisene i 2016 håndtert med begrensede materielle ødeleggelser.  Forbedring og utvikling innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2017 og nytt og enda bedre utstyr er forhåpentligvis på god veg.

Miljøfremmende tiltak

På kort tid i 2016 økte foretaket andelen elektriske enheter fra 1 til 8.  Derav har foretaket nå 2 el-biler, 4 mindre budbiler, 1 liten lastebil og en mindre enhet på renhold som i noen områder erstatter feiebil.  Disse tiltakene viser med all tydelighet retningen foretaket har valgt å ta.  Det er ønskelig å bytte flere kjøretøy som drives av fossilt brennstoff over til el-kjøretøy og det forventes at dette arbeidet fortsetter i 2017.  Tiltaket er noe prematurt, men enhver investering vurderes opp mot tilgjengelige alternativer som kan gi en miljøgevinst.  Omfanget av denne «innkjøpsregelen» dekker alle avdelinger og nivå.  Fokuset på miljø holdes også i valg av metoder og tjenesteutførelse.  I den forbindelse startet foretaket i slutten av 2016 et prosjekt som heter «Fra avfall til ressurs».  Dette prosjektet er forventet å bidra stort i vårt foretak mht å redusere Co2 utslipp.

På tvers av kommunegrenser

Aldri før har foretaket hatt besøk av så mange kommuner i regionen.  Ledelsen i foretaket har selv vært på tur og har innledet samtaler med både Finnøy og Rennesøy i forbindelse med den kommende kommunesammenslåingen.  Årsaken til at foretaket er relativt raskt ute er å unngå at kommunene investerer hver for seg i tyngre kapitalkrevende utstyr eller kompetansekrevende ressurser.  Tiltaket skal sikre et tidlig samarbeid på tvers og felles utnyttelse av utstyr og kompetanse inntil beslutninger og formelle avtaler om sammenslåing fattes.

Flere driftsenheter fra andre kommuner har tatt kontakt med mål om å dele erfaringer i driftstekniske spørsmål eller organisatoriske spørsmål.  På den måten fordeles både gode og dårlige erfaringer. Den gjensidige kompetanseoverføringen har vist et behov for å etablere en felles arena som tar opp spørsmål på regionalt nivå.  Målet er at kommunale tjenesteytere innen våre arbeidsområder mest effektivt kan tjene innbyggerne, gjerne uavhengig av kommunegrenser.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2016. Ansattes representant var mann i 2016.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 1 kvinne og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 20 % kvinner og 80 % menn.

En kvinne og 1 mann er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil kvalifikasjon og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha – her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende elementer denne vurderingen.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn.

Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2016 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til ca 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser. Nytt av året er at det er etablert et samarbeid med IRIS da foretaket er valgt til å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å finne velfungerende metoder for å ivareta og integrere ansatte med særskilte behov. Da med hovedfokus på unge-voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med innvandrerbakgrunn.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2016. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 6 AMU-møter i 2016.

Synergi

Det er registrert totalt 89 synergiavvik i 2016 for Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Til sammenligning ble det registrert totalt 69 avviksmeldinger for hele 2015.  Vi opplever at kombinasjon av manuelle avviksblokker og økt fokus på avviksprogrammet Synergi har gitt positive resultater og rapporteringsfrekvensen dermed er økende. Det har i 2016 vært mer fokus på oppfølging av innmeldte saker.  Dette fokuset vil fortsette i 2017.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2016 et sykefravær på 6,5 % totalt. Av dette er 1,3 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Målsetningen er < 6 %. Dette målet står fast for 2017.

Sykefravær 2016     
 1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartalHittil
20156,5 %6,9 %6,3 %5,8 %6,3 %
20166,8 %6, 0 %6,6 %6,5 % 6,5 %
Tabell 8.66 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen over viser skjematisk sykefraværet for hvert kvartal i 2016.
Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå eller redusere sykefravær. Hensikten med tilretteleggingen som blir gjort er økt tilstedeværelse/ nærvær i stillingen. I enkelte tilfeller anses det ikke som hensiktsmessig med ytterligere tilrettelegging og her har vi god dialog med den ansatte for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både den ansattes og foretakets interesser.

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på kr 92,2 mill. (57,9 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 42 mill. (26,9 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2016 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet sykelønn, svangerskapspermisjoner og NAV refusjoner osv. på kr 3,1 mill. (1,9 %). Momsrefusjon utgjør en omsetning på kr 10,3 mill. (6,5%)

Foretaket har i løpet av 2016 hatt en økt satsing og fokus på omsetning utenfor Stavanger kommune, blant annet gjennom etablering av en ekstern anleggsgartnergruppe. Dette har ført til en omsetning utenom Stavanger kommune på kr 11,4 mill. (7,2%). Dette er en økning fra 2015 hvor ekstern omsetning utgjorde ca 5,5%.

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%)

Under er tabell som viser omsetning sammenlignet med 2015:

InntektskildeOmsetning 2016 (MNOK)Andel 2016Omsetning 2015 (MNOK)Andel 2015
Stavanger kommune fast92,258 %88,662 %
Stavanger kommune variabel4226 %3323 %
Refusjoner3,12 %3,12 %
Privat omsetning11,47 %8,36 %
Finansinntekter0,20 %0,20 %
Andre inntekter (mva)10,36 %96,3 %
Total159,2100 %142,2100 %
Tabell 8.67 Omsetning
Last ned tabelldata (Excel)

Det har gjennom 2016 vært en dreining i inntekter fra fastkontrakt til ekstrabestillinger. Det har vært en liten økning i fastkontrakt, som i hovedsak er grunnet helårseffekt av to nye svømmehaller som driftes av foretaket. For parkvedlikehold har det vært en reduksjon i kontrakten grunnet konkurranseutsetting av Tasta bydel.

Ellers ser vi en kraftig økning av både ekstrabestillinger fra Stavanger kommune og fra private og andre offentlige kunder.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at det er opprettet en egen avdeling som ivaretar alle eksterne kunder. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med konkurransedyktige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet, noe som har bidratt positivt for våre leveranser. Det er et meget godt og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap.  Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i organisasjonen fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket og Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se frem mot flere år der ansvarsområdene vi har blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.

Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere sysselsetting.  Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke den ansattes rolle i foretaket og ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.  Avhengig av samfunnskonjunkturene fremover og eiers vilje til å satse på foretaket er det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Dette er mulig på grunn av fremtidig naturlig avgang fra organisasjonen, samt foretakets evne til utvikling og endring innenfor viktige ansvarsområder.

Foretaket stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår.  Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både privat og internt.  Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.  Det er mulig at foretaket får økt andelen private oppdrag fra 10% til 20% og det vil i så fall bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

Det har de siste årene vært satset på innovasjon og nytenkning, noe som gjør at vi er langt fremme på miljøvennlige løsninger. Dette vil bidra til å øke porteføljen og sørge for en stabil oppdragssituasjon i fremtiden.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har i 2016 behandlet 59 saker. Styrehonorar har utgjort:

StyremedlemStyrehonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant25 752
Andre styremedlen per medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 8.68
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393 til daglig leder Kurt Idland.
Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335.

Årsregnskap 2016

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF viser et netto driftsresultat på kr 6 369 234 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 369 234.

Det er et positive avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 6 369 234,- når en sammenligner budsjettert nullresultat med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:
– Et negativt premieavvik på pensjon på ca kr 2 400 000 inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket driftsresultatet positivt.
– Økt fokus på å hente inntekter for å dekke tidligere års reduksjoner. Det har vært arbeidet systematisk mot både Stavanger kommune og eksterne kunder, noe som har gitt en kraftig økning i inntekter.
– Oppstart av to nye svømmehaller.
– Reduksjon i faste kostnader grunnet reduserte stillinger i ledelse
– Stadig fokus på driftskostnader
Grunnen til et relativt stort overskudd i forhold til vedtatte nullbudsjett er altså sammensatt, men en god og sunn drift gjennom hele året er hovedårsak til et positivt resultat i 2016. Det ble foretatt et låneopptak fra Stavanger kommune på kr 3 000 000,- i 2016 for å dekke deler av investeringskostnadene i 2016.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2016 og utvikling siden 2011:

Regnskapsår201620152014201320122011
Resultatregnskap:      
Driftsinntekter:159 281142 193146 452143 276144 716143 687
Brutto driftsresultat:-3 2643 294-1 699-620264-5 783
Netto driftsresultat:6 369-2194 4811 9093 273-2 508
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk6 36903 1631 308108-2 929
       
Balanse:      
Omløpsmidler:37 58228 56329 68831 60837 09725 120
Anleggsmidler:202 185176 048172 872152 704145 383126 749
Sum eiendeler239 767204 611202 560184 384182 480151 870
Kortsiktig gjeld:25 83120 13319 52420 24023 89720 019
Langsiktig gjeld:200 444192 025183 958163 205156 469143 551
Egenkapital:13 492-7 547-9229382 113-11 699
Sum egenkapital og gjeld239 767204 611202 560184 384182 480151 870
Tabell 8.69 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 13 492 000 pr 31. desember 2016. Dette er en forbedring på ca. kr 21 mill. sammenlignet med 2015. Denne forbedringen skyldes to ting: At bystyret i 2016 besluttet å styrke foretakets egenkapital med kr 15 mill. grunnet de store pensjonsforpliktelsene. I tillegg at foretaket gikk med et driftsmessig overskudd, også etter dekning av investeringer, som foreslås til styrking av disposisjonsfond.

Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets arbeid i 2016 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser er videreført fra 2015 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. Nye prosjekter er blitt igangsatt og gjennomført til tross for redusert kapasitet grunnet nødvendig nedbemanning.

Stabilitet, erfaring og kompetanse preger driften og er nok mye av forklaringen på oppnådde resultater gjennom hele året. Regionen og omgivelsene for øvrig er preget av uro og usikre tider for mange og det gjør de gode resultatene til foretaket enda bedre. Foretaket har vist evne til å tilpasse seg endringene i omgivelsene, men samtidig sett nye løsninger innenfor sine ansvarsområder.

Styret ønsker spesielt å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta ansattes rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige forutsetninger for å lykkes også kommende år.

Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der styret fortsatt skal bidra der vi kan.

8.4.2 Årsregnskap

Årsoppgjør 2016

for

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF
Org.nr.: 988194492

Driftsregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter:     
Andre salgs- og leieinnteketer 11 608 21711 445 0008 022 845 
Overføringer med krav til motytelse2147 563 142126 551 620133 942 664 
Overføringer uten krav til motytelse3109 7640227 958 
Sum driftsinntekter 159 281 124137 996 620142 193 467 
Driftsutgifter:     
Lønnsutgifter1,469 296 68167 705 00065 486 015 
Sosiale utgifter1,421 355 89223 937 00021 776 828 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.546 569 61841 232 62040 071 370 
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 496 9473 115 0003 979 110 
Overføringer710 444 239207 0009 304 473 
Avskrivninger84 853 57404 870 221 
Sum utgifter 156 016 950136 196 620145 488 017 
Brutto driftsresultat: 3 264 1741 800 000-3 294 550 
Finansposter:     
Renteinntekter og utbytte10190 456200 000206 543 
Sum eksterne finansinntekter 190 456200 000206 543 
Renteutgifter og låneomkostninger11188 969550 000251 580 
Avdrag på lån111 750 0001 450 0001 750 000 
Sum eksterne finansutgifter 1 938 9692 000 0002 001 580 
Resultat eksterne finanstransaksjoner: -1 748 514-1 800 000-1 795 037 
Motpost avskrivninger84 853 57404 870 221 
Netto driftsresultat: 6 369 2340-219 365 
Interne finasieringstransaksjoner:     
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 4 481 925 
Bruk av disposisjonsfond   0 
Sum bruk avsetninger 004 481 925 
Overført til investeringsregnskapet  0  
Dekning av tidligere års merforbruk  0  
Avsatt til disposisjonsfond 004 262 560 
Sum avsetninger 004 262 560 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6 369 23400 
Tabell 8.70 Driftsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2016

 NoterR-2016B-2016R-2015 
Investeringer:     
Kjøp av driftsmidler86 800 2134 635 6641 800 812 
Kjøp av aksjer og andeler 00345 096 
Dekning av tidligere års regn.merforbruk 425 059364 3361 318 437 
Årets finansieringsbehov 7 225 2725 000 0003 464 344 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 3 000 0003 000 000  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 750 345 000 
Sum ekstern finansiering 3 018 7503 000 000345 000 
Kompensasjon for merverdiavgift 241 158 2431 000 000892 227 
Overført fra driftsdelen  1 000 000  
Bruk av disposisjonsfond   2 832 747 
Sum finansiering: 4 176 9935 000 0004 069 974 
Udekket/udisponert 3 048 2790-605 630 
Tabell 8.71 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr 1 098 234 er ikke 25 % av kjøpte driftsmidler,
Dette skyldet at det ikke er 25 % mva på alt som blir kjøpt, eks. bruktbiler og EL-biler

Balanse

Balanse Note31.12.201631.12.2015 
Anleggsmidler    
Utstyr, maskiner og transportmidler823 691 37721 744 738 
Fordring Stavanger kommune 29 000 00014 000 000 
Egenkapitalinnskudd KLP82 832 4002 407 341 
Pensjonsmidler9146 662 221137 896 712 
Sum anleggsmidler 202 185 998176 048 791 
Omløpsmidler    
Kundefordringer1214 234 52210 531 016 
Andre kortsiktige fordringer134 983 8855 169 411 
Premieavvik98 860 0257 455 039 
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk149 504 0095 407 813 
Sum omløpsmidler 37 582 44228 563 279 
Sum eiendeler 239 768 439204 612 070 
Egenkapital    
Disposisjonsfond186 429 8146 429 814 
Ubundne investeringsfond  0 
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)196 369 2340 
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)1900 
Kapitalkonto203 741 966-13 976 894 
Udekket inv. regnskapet -3 048 279  
Sum egenkapital 13 492 735-7 547 080 
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser9182 229 102174 863 384 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser95 014 9305 212 301 
Langsiktig gjeld1713 200 00011 950 000 
Sum langsiktig gjeld 200 444 032192 025 685 
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld1510 559 3045 503 412 
Annen kortsiktig gjeld1615 272 35814 630 046 
Sum kortsiktig gjeld 25 831 66220 133 467 
Sum egenkapital og gjeld 239 768 439204 612 070 
Memoria konti    
Ubrukte lånemidler 00 
Motkonto til memoriakonti 00 
  00 
Tabell 8.72 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

8.4.3 Noter

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 1. januar 2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24. august 2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2016

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser mv.

 2016201520142013
Antall årsverk tre siste år:144147,98145150
Tabell 8.73
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393,80 til daglig leder Kurt Idland.
Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335,35
Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480. Ingebjørg Folgerø kr 35 376. Charlotte Hansen Søyland kr 35 376
Arnt Heiki Steinbakk kr 35 376, Anette Bull kr 2 948 og Kari Nessa Nordtun kr 2 948.
Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr 25 752. Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000, og Liv-Kristin Ims kr 16 000.

Det er utbetalt kr 132 950 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Overføringer med krav til motytelse

 R-2016R-2015 
Salg til Stavanger kommune133 380 054120 644 375 
Salg til kommunale foretak878 8561 118 264 
Overføring fra Stavanger kommune10 278 4199 080 727 
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 318 1572 020 466 
Tilretteleggingstilskudd fra NAV00 
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV707 6551 078 831 
 147 563 142133 942 664 
Tabell 8.74
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 – Overføringer uten krav til motytelse

OverføringR-2016R-2015
Refusjon seniortiltak109 764227 958
Refusjon lønnsoppgjør00
Sum overføringer uten krav til motytelse109 764227 958
Tabell 8.75
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 – Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2016R-2015 
Lønn ansatte69 296 68165 486 015 
Sosiale utgifter:   
Arbeidsgiveravgift10 987 79710 479 069 
Pensjonskostnader10 404 32911 304 925 
Forsikringer-36 234-7 165 
Sum21 355 89221 776 828 
Sum lønnsutgifter90 652 57387 262 843 
Tabell 8.76
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

KostnadsartR-2016R-2015 
Kontorkostnader3 508 7483 273 858 
Annonser/reklame/representasjon34 675132 034 
Kurs/reiser392 954401 555 
Transportutgifter6 759 7086 316 216 
Energi401 316384 785 
Husleie/avgifter867 354926 346 
Møbler/inventar/utstyr1 474 302305 221 
Vedlikehold/materialkjøp26 364 01420 942 620 
Eksternt renhold1 793 4361 792 357 
Konsulenttjenester4 973 1115 596 378 
 46 569 61840 071 369 
Tabell 8.77
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

 R-2016R-2015 
Kjøp fra kommunen1 312 1071 096 933 
Husleie 1 733 4201 756 837 
Kjøp fra foretak242 929320 720 
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker164 055223 746 
Regnskapshonorar Stavanger kommune176 080804 620 
 3 628 5924 202 856 
Tabell 8.78
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 – Overføringer

 R-2015R-2016 
Momskompensasjon10 338 4199 080 727 
Overføring til Stavanger kommune00 
Overføring til andre1 7640 
Tap på krav00 
Erstatning00 
 10 340 1839 080 727 
Tabell 8.79
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

  BilerAnleggsmaskinerInventar, utstyr, maskinerBiler, lang nedskrivningTotalt 
Anskaffelseskostnad 1/1 22 450 47532 032 20610 655 9571 261 58566 400 223 
Tilgang 954 0004 237 8751 023 338585 0006 800 213 
Avgang     0 
Akk. avskrivninger 31/12 -19 746 908-22 563 839-6 815 655-382 638-49 509 040 
Bokført verdi 31/12 3 657 56713 706 2424 863 6401 463 94723 691 397 
Årets avskrivning 1 134 1842 626 432831 665261 312  
Avskrivningssats 10 %10 %10 %20 %  
Tabell 8.80
Last ned tabelldata (Excel)
 R-2016R-2015 
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 407 3412 062 245 
Tabell 8.80-1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 – Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr 3,7 mill. til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 2,5 mill. eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420162015
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,60 %4,65 %
Tabell 8.81
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostn spesifisertR-2016R-2015 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening9 264 8269 866 205 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse7 146 0026 862 115 
Brutto pensjonskostnad16 410 82816 728 320 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-6 337 378-6 081 394 
Netto pensjonskostnader 10 073 45010 646 926 
Adm.kostnader590 897627 661 
Sum amortisert premieavvik940 6241 151 823 
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)11 604 97012 426 410 
    
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2016R-2015 
Pensjonsmidler pr. 31.12.2016146 662 221137 896 712 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2016182 229 102174 863 384 
Netto pensjonsforpliktelser35 566 88136 966 672 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse5 014 9305 212 301 
    
Akkumulert premieaavvik pr.1.16 533 7759 163 998 
Årets premieavvik2 171 988-1 478 398 
Sum amortisert premieavvik940 6241 151 823 
Akkumulert premieavvik pr. 31.127 765 1396 533 777 
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik1 094 885921 263 
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.128 860 0247 455 040 
    
Spesifikasjon av estimatavvikR-2016R-2015 
Faktisk forpliktelse172 952 194165 238 289 
Estimert forpliktelse-174 863 384-165 471 645 
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.-1 911 190-233 356 
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.1 911 190233 356 
Amortisert avvik i år1 911 190233 356 
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200 
Estimerte pensjonsmidler137 896 712131 520 427 
Faktiske pensjonsmidler-135 213 325-129 750 015 
Estimatavvik midler IB 1.1.2 683 3871 770 412 
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00 
Amortisert avvik i år-2 683 387-1 770 412 
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200 
Tabell 8.82
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011.
Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er per 31. desember 2016 kr 2 832 400.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 998 465.

Note 10 – Finansinntekter

FinansinntekterR-2016R-2015
Renter av bankinnskudd190 456206 543
Tabell 8.83
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 – Finansutgifter

FinansutgifterR-2016R-2015 
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter188 969251 580 
Avdrag på lån1 750 0001 750 000 
 1 938 9692 001 580 
Tabell 8.84
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 – Kundefordringer

KundefordringerR-2016R-2015 
Kundefordringer Stavanger Kommune10 121 8788 401 544 
Kundefordringer foretak301 268296 408 
Kundefordringer IKS17 580118 172 
Eksterne kundefordringer914 8921 949 923 
Avsetning tap på utestående fordringer-242 036-242 036 
 11 113 58210 524 011 
Herav nærstående parter10 423 1468 697 952 
Tabell 8.85
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 – Andre kortsiktige fordringer

 R-2016R-2015 
Fordring lønn50 63894 094 
Refusjon sykepenger/svangersk.653 857508 364 
Til gode mvakomp 6. Termin2 768 3153 080 060 
Til gode forskuddsbetalte utgifter368 789428 206 
Anordning inntekter1 142 2561 058 687 
 4 983 8555 169 412 
Spesifikasjon anordning inntekter:   
Inntekter Stavanger kommune85 672227 415 
Forskuddsbetalt utgifter245 944696 855 
 331 616924 270 
    
Tabell 8.86
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 – Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr 2 707 473 avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr 2 707 473 skyldig skattetrekk per 31. desember 2016.

Note 15 – Leverandørgjeld

 R-2016R-2015 
Leverandørgjeld Stavanger kommune1 343 287430 135 
Leverandørgjeld foretak3 18814 742 
Leverandørgjeld IKS6 622988 
Ekstern leverandørgjeld9 206 2075 057 547 
Leverandørgjeld utland00 
Sum10 559 3045 503 412 
Herav nærstående parter1 346 475444 877 
Tabell 8.87
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

 R-2016R-2015 
Avsatte feriepenger7 550 6226 918 689 
Skyldig arbeidsgiveravgift2 450 2511 930 358 
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger1 064 637975 535 
Skyldig skattetrekk2 502 9352 360 221 
Skyldig påleggstrekk016 474 
Mva385 179391 061 
Velferdskasse228 051185 171 
Forsikringstrekk24 2090 
Sum anordninger1 025 0521 893 633 
 15 230 93614 671 141 
Spesifikasjon anordning utgifter:   
Anordning utgifter Stavanger kommune0472 167 
Anordning renter lån Stavanger kommune4 6552 388 
Anordning utgifter eksterne leverandører539 326381 578 
Anordning lønn727 0151 037 501 
 1 270 9961 893 633 
Tabell 8.88
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 – Langsiktig gjeld

 R-2016R-2015 
Gjeld til Stavanger kommune 1/113 700 00015 450 000 
Avdrag på lån-1 750 000-1 750 000 
Nytt låneopptak3 000 0000 
Lånesaldo / UB 31.1214 950 00013 700 000 
Tabell 8.89
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 – Disposisjonsfond

 R-2016R-2015 
I.B6 429 8145 000 001 
Bruk av disposisjonsfond0-2 832 747 
Avsetning04 262 560 
U.B6 429 8146 429 814 
Herav avsetning til pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001 
Tabell 8.90
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 – Regnskapsmessig mindreforbruk

 R-2016R-2015 
Årets mindreforbruk6 058 551  
Årets merforbruk 0 
Totalt mindreforbruk til disponering6 058 5510 
Tabell 8.91
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 – Kapitalkonto

 R-2016R-2015 
Debet   
IB37 721 63236 376 095 
Nåverdi årets pensj.opptjening9 264 8269 866 205 
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse7 146 0026 862 115 
Utbetalte pensjoner7 133 9207 103 225 
Amortisert estimatavvik2 683 3871 770 412 
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse5 014 9305 212 301 
Bruk av lån3 000 0000 
Regnskapsmessig avskr.4 853 574487 221 
Anleggsmidler nedskrevet / solgt0475 565 
Amortisert estimatavvik00 
Sum debet76 818 27168 153 139 
Kredit   
IB21 744 73925 289 713 
Utbetalte pensjoner7 133 9207 103 225 
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.5 212 3014 787 122 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 337 3786 081 394 
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader12 245 4389 168 528 
Amortisert estimatavvik1 911 190233 356 
Egenkapitalinnskudd425 059345 096 
Tilgang - anlegg6 500 2131 800 812 
Avdrag lån1 750 0001 750 000 
Styrking egenkapital15 000 0000 
UB-1 441 9669 086 382 
Sum kredit76 818 27165 645 628 
Tabell 8.92
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 – Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge.
Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 22 – Endring i arbeidskapital

 12/31/201612/31/2015Endring
Balanseregnskapet:   
Omløpsmidler37 582 44128 563 2809 019 161
Kortsiktig gjeld25 831 67220 133 4665 698 206
Arbeidskapital11 750 7698 429 8143 320 955
Drifts- og investerignsregnskapet:   
Inntekter driftsregnskap159 281 124  
Inntekter investeringsregnskap4 176 993  
Bruk av lån   
Renteinntekter190 456  
Sum anskaffelse av midler163 648 572 163 648 572
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsregnskap156 016 950  
Utgifter investeringsregnskap7 225 272  
Avskrivninger-4 853 574  
Renteutgifter188 969  
Avdrag på lån1 750 000  
Sum anvendelse av midler160 327 617 160 327 617
Endring i ubrukte lånemidler   
Anskaffelse - anvendelse midler  3 320 955
Tabell 8.93
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 – Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet.
Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2016 er: kr 1 158 242,50
Hovedsakelig kjøp av EL-biler og bruktbiler som er uten MVA.

8.4.4 Revisors beretning

Til Stavanger bystyre
UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF FOR 2016

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Natur- og Idrettsservice KF som viser et netto drifts-resultat på kr 6 369 234 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 369 233. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Natur- og Idrettsservice KF per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i sam-svar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregn-skapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvri-ge etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbe-vis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaten-de inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informa-sjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kom-munal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinforma-sjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at bud-sjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-beretningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og for-skrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.