⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seniorordningen
Stavanger kommune har siden 2004 tilbudt sine ansatte mellom 62 og 66 år senioravtale.

Stavanger kommune har siden 2004 tilbudt sine ansatte mellom 62 og 66 år senioravtale. Senioravtalen skal motivere ansatte til å fortsette i arbeidslivet etter 62 år og ikke ta ut tidligpensjon/avtalefestet pensjon (AFP) og tilrettelegge for at seniorene kan stå lengst mulig i arbeid i tråd med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Senioravtalen blir jevnlig revidert og endret, noe som kan påvirke antall inngåtte senioravtaler.

Ansatte kan avtale med sin nærmeste leder om å få benytte seg av kommunens senioravtale om utsatt pensjon og tilrettelegging. Avtalen gjelder for ett år om gangen fra fylte 62 år.

Tilretteleggingstilskuddet er på kr. 25 000,- pr. år for ansatte i 100 % stilling og blir redusert tilsvarende stillingsstørrelse.Tilskuddet kan benyttes på to ulike måter:

  • Fridager eller
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen og kompetansehevende tiltak

Per 31. desember 2016 var det 366 ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62-66 år, fordelt på 286 kvinner og 80 menn. Dette utgjør ved årsskiftet 3,9 prosent av de ansatte i kommunen, og er en nedgang fra 2015. Da utgjorde seniorene 4,8 prosent av alle ansatte.

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune en særskilt ordning for fast ansatte i minimum 50 prosent stilling i alderen 62-66 år. Senioravtalen kan ikke kombineres med delvis uttak av avtalefestet pensjon (AFP). Andelen seniorer som har inngått senioravtale var 65 prosent ved utgangen av 2016. Dette er en nedgang fra 72 prosent i 2015. Senioravtalen ble revidert med virkning fra 1. januar 2016 og en av endringene var at senioravtalen ikke lenger gjelder for undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen statlige senioravtale. Lærerne har hatt en høyere pensjonsalder enn andre i tjenesteutøvende yrker, og har slik trukket opp antallet som har inngått senioravtale i Stavanger kommune. Dette kan forklare noe av nedgangen i andelen inngåtte senioravtaler i 2016.

Tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) viser at gjennomsnittlig alder for ansatte som i 2016 valgte å gå ned i stilling eller slutte for å bli AFP- eller alderspensjonist var henholdsvis 64,6 år og 65,4 år. Dette er en nedgang fra henholdsvis 65,1 år og 66,3 år i 2015. Det blir viktig å følge utviklingen framover.

Totalt 305 personer mottok AFP fra KLP og SPK i 2016, dette er en økning i antall mottakere på 17,7 prosent fra 2015. Tabell 4.4 viser hvor mange ansatte som benyttet seg av sin pensjonsordning i 2015 og 2016, og gjennomsnittsalderen for de som helt eller delvis startet uttak av sin pensjonsytelse i 2016.

PensjonsordningAntall 2015Antall 2016Gjennomsnittsalder
KLP 2016
Gjennomsnittssnittsalder
SPK 2016
 
AFP719163,4 år63,4 år 
Alderspensjon 85-årsregelen111062,2 årkun KLP 
Alderspensjon 9013767,5 år67,1 år 
*     
*85-årsregelen gjelder for ansatte i grupper der særaldersgrensen er 65 år eller lavere. Da kan man fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil tre år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år.      
Tabell 4.4 Gjennomsnittlig startalder ved uttak av hel eller delvis pensjonsytelse 2016
Last ned tabelldata (Excel)