⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sykkelprosjektet

Kommunens sykkelsatsing, Stavanger på sykkel, ble videreført i 2016. Revidert strategi for gjennomføring av sykkelsatsingen blir ferdigstilt og legges fram for politisk behandling våren 2017. Av konkrete utbyggingsprosjekter kan nevnes gjennomføringen av pilotprosjektet sykkelprioritering i Møllegata, bygging av separat sykkelsti forbi Vaulen badeplass og utbygging av sykkelvei på Åsen del av Sørmarkruta, bedring av sykkelparkering ved enkelte skoler, etablering av sykkelvognskur ved en barnehage.

Konkurranseutsetting av grønt vedlikehold

Konkurranseutsetting av grønt vedlikehold er gjennomført for Tasta bydel, der de grønne vedlikeholdstjenestene i 2016 er blitt levert av et privat firma. Dette skal evalueres og sammenlignes i kvalitet og pris med tjenestene til det kommunale foretaket Stavanger Natur- og Idrettsservice. Erfaringene fra konkurranseutsettingen er hittil gode. Det har imidlertid vært helt nødvendig å bruke ekstra ressurser fra parkseksjonens stab på oppfølgingen.

Økende nedbørsmengder og –intensitet

Park og vei samt Vann og avløp er, med i flere samarbeid både internt og eksternt for å øke kompetanse og gjennomføringsevne innen klimatilpassing, overvannshåndtering og flomveier med hensyn på veiarealer og friarealer. Park og vei er Stavangers hovedkontakt i UNALab, et EU-finansiert Horizon2020, Nature Based Solutions-prosjekt, som blant annet handler om håndtering av overvann kombinert med smarte løsninger og styrking av byens grønnstruktur.

Grønn plan

I 2016 er revidering Grønn plan vedtatt som del av kommunens planstrategi. Prosjektmandat og organisering av arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt. Selve planarbeidet starter i 2017 og skal avsluttes i 2018.

Ny avfallsstrategi for sentrum og friområder

Kommunalstyret for miljø og utbygging sendte i 2016 et forslag om ny avfallsstrategi for nabolekeplasser og friområder tilbake for ny bearbeiding. Ny avfallsstrategi for sentrum og uteområder er ikke ferdig utarbeidet innen årets utgang. Det etablert en forsøksordning på Torget med avfallskasser med innebygget komprimator og digital varsling ved behov for tømming.

Levekårsløftet – Storhaug bydel

En rekke tilretteleggingstiltak er gjennomført i Storhaug bydel, finansiert av levekårsmidler og ordinære midler til nærmiljøanlegg og gatetiltak. Blant dette er opprusting av og lekeskulptur på Storhaugmarka rehabilitering av balløkke Sandnesgata og trimpark i Emmaus. Oppstart av miljøgater, Østre del av verket er også prioritert på bakgrunn av levekårsundersøkelsen.

Vedlikeholdsetterslepet

Det er gjennomført en ny analyse av vedlikeholdsetterslepet for uteområdene ved barnehager og sykehjem. Denne gangen er det kun tatt med tiltak som opprettholder de eksisterende funksjonene. Kostnaden for rehabilitering av barnehagenes uteområder er denne gangen beregnet til ca. kr 37 mill. mot tidligere ca. kr 124 mill.

Giftfri vegetasjonskontroll

Stavanger har i løpet av året gått over til giftfri vegetasjonskontroll på alle kommunale utearealer. Mer ressurskrevende metoder har ført til en del utfordringer i vedlikeholdet både av gater, plasser, friområder, lekeplasser og andre friområder, og det er arbeidet med å utvikle kapasitet og logistikk, sammen med informasjon for å få allmenn aksept for et større innslag av det folk vil oppfatte som ugress.

Revidering av normer og bestemmelser for bruk av byens uterom

Det er arbeidet videre med å utvikle et nytt reglementet for bruk av byens uterom gjennom hele året. Forslag til slikt reglement vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av 2017.

Broer og kaier

Det er i løpet av året klargjort en del behov og tatt politiske beslutninger om disponering av kaier og broer i Stavanger. Blant er det besluttet at Ryfylke Friluftsråd får overta den daglige driften av flere av disse kaiene. Det er også etablert faste avtaler om nødvendig faglig inspeksjon av broer og kaier i henhold til gjeldende regelverk.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill. av en budsjettramme på kr 147,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,7. Dette er tilnærmet lik budsjettbalanse.