⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hensikten med brukerundersøkelsene er å styrke dialogen mellom innbyggere og kommunen. Undersøkelsene gir viktig informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Tabell 9.1 viser hvilke brukerundersøkelser som ble gjennomført i 2016 og hvilke som har endret gjennomføringstidspunkt.

Brukerundersøkelser 2016    
Gjennomførte undersøkelser    
Oppvekst og levekårBymiljø og utbyggingPersonal og organisasjonAndre 
Skole 7 og 10 trinn (elev) IdrettServicetorget Internbruker 
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Destinasjonsparker   
SFO 2.trinn (foresatte) Nabolagsparker   
Barnehage (foresatte)    
Stavanger legevakt     
Bofellesskap for mennesker
med utviklingshemming
    
Aktivitetssenter psykisk helse    
Bofellesskap psykisk helse     
Hjemmesykepleie    
Ungdomsundersøkelsen    
Undersøkelser med endret
gjennomføringstidspunkt
    
Oppvekst og levekårsserviceRenovasjon Medarbeiderundersøkelsen   
 VA-tjenester   
Tabell 9.1 Brukerundersøkelser 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse)

Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2016 blant foresatte med barn på 3., 6., og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Stavanger er den eneste av storbyene som gjennomfører årlig foreldreundersøkelse. Ved gjennomføringen høsten 2016 besvarte 2 950 foresatte undersøkelsen (61 % av de inviterte). Foresatte opplever at deres barn trives og har lærere som gir elevene god støtte. Tilbakemeldingen viser også at det jevnt over er en god kultur for tilbakemelding og dialog mellom hjem og skole.

SFO 2.trinn (foresatte)

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2016 blant foresatte på 2.trinn. Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse er benyttet som et utgangspunkt. Svarprosenten totalt var på 59 %, mens på skolenivå varierte resultatene fra 13 – 97 %. Resultatene er jevnt over gode og gir et hovedbilde at foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på de tre målte indeksene for SFO (trivsel, personalet og aktivitetstilbud), Informasjon og samarbeid og Måltid.

Barnehage (foresatte)

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i november 2016 i regi av Utdanningsdirektoratet. Både kommunale og private barnehager var med i utvalget og svarprosent har økt fra 62 % i 2015 til 74,6 % i 2016. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at de foresatte er fornøyde med tilbudet og tilfredshet ble målt til 4,5 på en skala fra 1-5. Dette er samme resultat som fjorårets måling.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet, Happy or not. I 2016 har 6504 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator på spørsmålet Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt rapport ukentlig og per måned, denne legges frem for personalet på legevakten.

For 2016 har 71 % gitt Stavanger legevakt et grønt smilefjes.


Figur 9.1 Stavanger legevakt 2016

Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming

Rundt årsskiftet 2015/2016 ble pårørende spurt om sin vurdering av bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming. Svarprosenten ble 64 %. Resultatene viser en generelt god helhetsvurdering av bofellesskapene med score på 74 av 100 poeng. Resultatene er gode på faktorer som trivsel, tilrettelegging av aktiviteter, respektfull behandling og trygghet knyttet til behovstilpasset hjelp. Resultatene ble lagt fram i sak til Kommunalstyret for levekår 4.oktober 2016 (sak 89/16).

Aktivitetssenter innen psykisk helse

For tredje gang ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved aktivitetssentrene innen psykisk helse. Også her var brukerne gjennomgående svært fornøyde. Undersøkelsen ble gjennomført postalt med en svarprosent på 38 prosent. Samlet vurdering var 81 av 100 poeng, like over kommunens målsetting om brukertilfredshet på 80 poeng. Det er variasjon i brukertilfredsheten mellom aktivitetssentrene. Resultatene ble lagt fram i sak 100/16 til Kommunalstyret for levekår 13.desember 2016.

Bofellesskap innen psykisk helse

På senhøsten svarte beboerne i bofelleskap innen psykisk helse på spørsmål om blant annet trivsel, aktiviteter og opplevelsen av å få hjelp etter behov. Undersøkelsen fikk 111 svar som utgjør en svarprosent på 68 %. Beboerne gir gode tilbakemeldinger, og skårene på indikatornivå ligger rundt 80 poeng eller høyere.

Hjemmesykepleie

I november/desember 2016 ble brukere som mottar hjemmesykepleie bedt om å vurdere blant annet innhold og kvalitet på tjenesten, pålitelighet og hvordan de ansatte utførte jobben. Totalt ble det mottatt 774 svar på brukerundersøkelsen blant de 1885 som ble tilsendt spørreskjemaet. Dette utgjør en svarprosent på 41 %. Resultater viser i stor grad gode tilbakemeldinger fra brukerne, med en helhetlig vurdering på 83 av 100 poeng.

Ungdomsundersøkelsen (Hør på meg)

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 8. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunen står for den praktiske gjennomføringen.

Ungdomsundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, sist gang i 2013. Den viste som tidligere undersøkelser en positiv utvikling i unges levekår. De fleste meldte at de var fornøyde med livet sitt, har et godt forhold til sine foreldre og venner de trives sammen med.

9 av 10 ungdomsskoleelever sier de har en fortrolig venn. 75 prosent er fornøyd med lokalområdet sitt og 93 prosent av de videregående elevene sier de trives på skolen. Resultatene er presentert på nettsiden hørpåmeg.no

Idrett

Formålet med undersøkelsen var å få tilbakemelding på tilfredshet med idrettsanlegg og kontakt med idrettsadministrasjonen. Undersøkelsen ble gjennomføres høsten 2016 som en web-undersøkelse. Undersøkelsen ble sendt til et utvalg ledere av idrettslag i Stavanger kommune. Det kom inn 68 svar som gav en svarprosent på 43 %. Målkravene for de ulike spørsmålene er 70 poeng. Resultatene viser at brukerne ikke opplever idrettsanlegg og kontakt med idrettsadministrasjonen som tilfredsstillende. Helhetlig vurdering av anleggstilbudet får en score på 43 poeng. Resultatene ble lagt fram for Kommunalstyret for Idrett 14.desember 2016 (Sak 106/16).

Destinasjonsparker og Nabolagsparker

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune. Den ble gjennomført som en web-undersøkelse. Metoden er endret fra tidligere hvor brukerne ble intervjuet ute i parkene. Sammenlagt tilfredshet for nabolagsparker er 97,6 % og for destinasjonsparker 80 %.

Servicetorget – test av servicenivå

Egentesting av servicenivået på Servicetorget er foretatt 13 ganger siden slutten av 2012. Servicetorget opplever at testene har hatt en skjerpende effekt, og lagt grunnlag for forbedringsarbeid spesielt overfor e-post behandling. Det siste året er det oppfølging av e-poster som videresendes som stadig viser seg å være utfordrende. Selve egentestingen anses å ha utspilt sin rolle og videreføres ikke.

Internbruker

Det ble i juni 2016 gjennomført en internbrukerundersøkelse vedrørende støttetjenester blant alle virksomhetsledere, fagsjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves. Totalt ble mottatt 131 svar som utgjør en svarprosent på 69 %. Formålet med undersøkelsen var å måle virksomhetenes tilfredshet med de interne tjenestene i Stavanger kommune når det gjelder møte med enheten, innhold i leveransen samt en helhetlig vurdering av tjenesten som leveres. Figur 9.1 viser score for de tre indikatorene for alle målte enheter.

Figur 9.2 Indikatorer internbrukerundersøkelsen

Flere av enhetene har en framgang siden forrige undersøkelse i 2014. Det er imidlertid fortsatt en del som ikke når ønsket måloppnåelse. Enhetene har utarbeidet tiltak og plan for oppfølging resultatene – enten for å opprettholde de gode resultatene eller for å øke den helhetlige tilfredsheten med tjenesten de leverer.

Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram til Kommunalstyret for administrasjon 29. november 2016 (Sak 74/16)

Undersøkelser med endret gjennomføringstidspunkt

Medarbeiderundersøkelsen

Kommunalstyret for administrasjon ble i juni 2015 orientert om at tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen i 2016 var til vurdering og ble planlagt gjennomført høsten 2016. For å følge årshjulet for kommunens plan- og strategiprosess, med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i februar-mars gjennomføres undersøkelsen i januar 2017, med oppfølging av resultatene i februar-mars 2017.

Oppvekst og levekårsservice

Grunnet omorganisering av avdelingen ble det vurdert at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre en brukerundersøkelse på dette området i 2016. De tjenestene som har vært mest rettet mot publikum har gått over til en ny virksomhet (Boligkontoret).

Renovasjon

Brukerundersøkelsen Spørreundersøkelse om kildesortering gjennomføres av IVAR på vegne av medlemskommunene. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 via telefonintervju, og resultatene forelå i mars 2015. I forbindelse med gjennomgang av forrige undersøkelse konkludert IVAR IKS og medlemskommunene at en årlig gjennomføring av undersøkelsen ikke er hensiktsmessig. Neste undersøkelse vil derfor bli gjennomført i 2017.

VA-tjenester

Undersøkelsen som ble gjort i november 2015 viste gode resultater. I 2016 (for året 2015) oppnådde vannverket en score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat. Avløpsverket oppnådde en score på 3,2, som også betegnes som et bra resultat. Resultatet er det samme som foregående år. Resultatene ble lagt fram i sak for Kommunalstyret for miljø og utbygging (11/16). Tidligere undersøkelser viser relativt liten årlig variasjon, og det foreslås derfor å gjennomføre undersøkelsen hvert annet år – det vil si at neste undersøkelse gjennomføres i 2017.id