⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommuneplanavdelingen har i 2016 arbeidet med følgende større planoppgaver:

 • Kommunal planstrategi for 2016-2019 er utarbeidet og vært på høring.
 • Gjennomført 2. høring av Kommunedelplan for Stavanger sentrum.
 • Koordinert kommunens deltagelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets plansatsing mot de store byene.
 • Videreført arbeidet med City Impact Districts (CID) Stavanger sentrum.
 • Deltatt og koordinert kommunes arbeid med Interkommunal kommunedelplan for Forus.
 • Deltatt i arbeidet med etablering av Byvekstavtaler, tidligere Byutviklingsavtaler.
 • Deltatt i Storbyforskningsprosjekt for evaluering av plan- og bygningslovens bestemmelser om planstrategi som instrument.
 • Utarbeidet ny levekårsundersøkelse, befolkningsframskrivining og konsekvensvurdering av alternative lokaliseringer av ny rettsbygning i Stavanger.
 • Bidratt med statistikk og analysekompetanse ved revisjon av sektorplaner i kommunen.
 • Oppdatert Stavangerstatistikken.
 • Startet forberedelse av konferanse for Nordic City Network i Stavanger mai 2017.

Høringen av Kommunedelplan for sentrum høsten 2016 utløste stort engasjement og en offentlig debatt om planforslaget. Det har kommet inn 180 merknader til planforslaget. Planforslaget ble presentert med 3D-verktøy, det ble etablert høringskontor i Søregata og gjennomført en rekke presentasjoner av planforslaget for politiske parti og ulike organisasjoner.

Forslag til kommunal planstrategi ble kunngjort høsten 2016. I løpet av kunngjøringsperioden kom det inn synspunkt fra 12 offentlige etater og organisasjoner på forslag til kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi ble lagt fram for godkjenning til Kommunalutvalget, men ble utsatt.

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus er omfattende og samarbeidet mellom de tre kommunene krever en omfattende prosess. Kommuneplanavdelingen bidrar med flere ressurser enn planlagt sammenlignet med den opprinnelige planen. Kommuneplanavdelingen koordinerer kommunens deltagelse i arbeidet.