⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Pensjonsberegningene for 2016 ble foretatt før 2015-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene.  Endringer i flere beregningsforutsetninger for 2015 medførte betydelige svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører. Endelig avregning av premiereserver grunnet endringer i uføreforpliktelsene er først i mai 2016 framkommet til den enkelte kommune gjennom kontoføringen fra KLP. Deler har gått til å redusere tidligere nivå på garantert rente og dermed til økt premiereserve, deler har gått til økte premiefond til kundene og en del har gått til å styrke KLP sine egne fonderinger av pensjonsordningene. Tidspunkt for økt premiereserve har hatt betydning for rentegarantien som har blitt noe høyere enn tidligere budsjettert. Lavere lønnsvekst har gitt betydelig lavere reguleringspremie enn opprinnelig forutsatt. Nye vilkår for «småstillinger» er innlemmet i 2016 for både sykepleierordningen og pedagogisk personell tilknyttet SPK.

Resultatet er en netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med budsjett i størrelsesorden kr 19 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 629,7 mill. er i 2016 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 77,5 mill. kroner betalt av premiefond (note 5 pensjon). Pensjonspremiene er 12,3 % høyere enn i 2015. I 2016 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være kr 37,8 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles positivt premieavvik er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 56,4 mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet netto kostnadsføring av premieavvik i 2016 er kr 21,15 mill. Til sammenligning ga ordningen i 2015 en kostnadsføring på kr 117,3 mill.

Premieavvik

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år.

Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt.

Regelverket er de senere årene endret i forhold til antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år. Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste årene, så også i 2016. 2015 var et unntaksår. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften.

Per 31. desember 2016 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse kr 389,7 mill. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 10 årene. Figur 3.16 viser utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto resultateffekt av denne amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik. I tillegg viser figuren akkumulert premieavvik for Stavanger kommune siden ordningen ble innført og fram til 2016. Stavanger kommune sitt frie disposisjonsfond dekker en del av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunesektoren er tilnærmet uendret fra nivået i 2015 på kr 29,0 mrd.

Figur 3.16 Utvikling av premieavvik 2002-2016 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med negativt fortegn for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader.

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har økt til kr 17,6 mill. fra kr 15,3 mill. i 2015. Uttaket på AFP utgjør 305 personer per 31.12.2016 mot 259 året før.

Stavanger Bystyre behandlet valg av pensjonskasseløsning for Stavanger kommune i sak 167/16. Hovedbudskapet er at kommunen er positiv til å etablere egen kommunal pensjonskasse for bykassen og kommunale foretak for medlemmer i fellesordningen i KLP, men viderefører dagens pensjonskasseløsning i KLP inntil videre. En ny vurdering og beslutning avventes inntil nye kommunestrukturer og regelverk rundt Solvens II er nærmere avklart.