⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Personal og organisasjon 2012201320142015*2016
Kommunenivå     
Ansatte inkl. foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 8 993 9 530 9 498 9 694 9 927
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 405 7 760 7 773 7 889 8 142
Ansatte ekskludert foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 633 8 948 8 930 9 092 9 324
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 015 7 259 7 284 7 389 7 615
Andel kvinnelige ansatte 81 %81 %81 %81 %80 %
Sykefravær7 %7 %7 %8 %8 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)64,3 år65,8 år64,9 år65,1 år64,6 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,7 år65,6 år66,3 år65,4 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)**79 %68 %70 %72 %65 %
Antall AFP per 31.12. 274 231 255 259 305
*     
*I 2015 er lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.      
**Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.     
Tabell 9.35 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Likestilling og kjønn

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2016 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,7 prosent i 2016, en økning fra 81,3 prosent i 2015. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling, selv om denne andelen er synkende. 65 prosent av menn innehar 100 prosent stilling i 2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2015, som igjen var lavere enn i 2014. 57 prosent av kvinnene har 100 prosent stilling i 2016, og dette er en økning på 1,8 prosentpoeng siden 2015. Figur 4.4 viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Figur 9.1 Fordeling av stillingsstørrelse på kjønn 2016

Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde

I 2016 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er en nedgang fra 81 prosent i 2015. Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet Oppvekst og levekår, selv om andelen menn har økt med 1 prosentpoeng fra 2015 hos Oppvekst og levekår. Barnehageområdet skiller seg ut med høyest andel kvinner, og denne andelen har vært uforandret de siste årene. Hjemmebaserte tjenester og sykehjem har også en høy andel kvinner, selv om sykehjem (sammen med grunnskole) har økt andelen menn med 1 prosentpoeng fra 2015. Kommunalstyret for administrasjon vedtok i desember 2016 at Stavanger kommune skal delta i det nasjonale prosjektet Menn i helse. Bymiljø og utbygging har økt kvinneandelen de siste årene, slik at kjønnsfordelingen der er noe jevnere. Kultur og byutvikling har den jevneste kjønnsfordelingen, og har økt andelen menn med 2 prosentpoeng fra 2015. Tabell 4.3 viser kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde i 2016 sammen med endring i andel menn i 2015.

Tjeneste-/virksomhetsområde 2016Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2015 
Stavanger kommune samlet80201 
Personal og organisasjon72282 
Økonomi59410 
Bymiljø og utbygging3565-1 
Kultur og byutvikling54462 
Lærlinger8515* 
Oppvekst og levekår82181 
Utvalgte virksomhetsområder    
Barnehage9550 
Grunnskole77231 
Barn og unge7723* 
Bofellesskap 7327** 
Hjemmebaserte tjenester 8911** 
Levekår bydekkende7228* 
Sykehjem87131 
*    
* ikke tall i 2015    
** Bofellesskapene er skilt ut fra hjemmebaserte tjenester i nye virksomheter    
Tabell 9.36 Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde per 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling og stillingsgrupper

Tabell 9.37 viser en økning i andelen menn, både i stillinger uten særskilt krav til utdanning (gruppe 1) og i stillinger som virksomhetsleder, fagsjef og direktør (gruppe 6). Stillingsgruppen med jevnest kjønnsfordeling er akademikere (gruppe 7), selv om andelen menn har sunket med 1 prosentpoeng fra 2015.

NrStillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn fra 2015
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning75253
2Fagarbeiderstillinger85150
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning83170
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning81190
5Mellomleder7426-2
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder75253
7Akademikere6634-1
9Lærling/Student82181
Tabell 9.37 Kjønnsfordeling og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Tabell 9.38 viser at de stillingsgruppene hvor kvinners lønn utgjør minst av menns lønn er blant direktører, fagsjefer og virksomhetsledere (gruppe 6) og akademikere (gruppe 7). Blant begge gruppene har kvinners lønn i prosent av menns lønn gått ned med 1 prosentpoeng fra 2015. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir tydelig når det gis individuell lønn (gruppe 5-7), mens stillingsgruppene som følger lokale eller sentrale minstelønninger i større grad har likelønn (gruppe 1-4 og 9).

 Stillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)Gjennomsnittslønn
kvinner 2016
Gjennomsnittssnittslønn
menn 2016
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2016
Endring fra 2015 
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning 375 710 360 189 104 -2  
2Fagarbeiderstillinger 437 757 432 701 101 2  
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning 508 021 530 261 96 2  
4Stillinger med krav om høyskole utdanning
med ytterligere spesialutdanning
569 268 585 985 97 -2  
5Mellomleder 622 558 658 173 95 0  
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder 758 230 849 306 89 -1  
7Akadmikere 673 242 772 082 87 -1  
9Lærling/Student 327 687 324 921 101 -0  
Tabell 9.38 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold per tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene i tabell 9.39 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er lavest i Personal og organisasjon med 86 prosent, og denne lønnsforskjellen har økt med 1 prosentpoeng fra 2015. Hos Bymiljø og utbygging er det motsatt, der er kvinners lønn i prosent av menns lønn 112 prosent, og denne forskjellen har økt med 8 prosentpoeng fra 2015. Kultur og byutvikling har hatt en stor endring fra 2015, hvor kvinners lønn i prosent av menns lønn har økt med 6 prosentpoeng, og i 2016 er 100 prosent av menns lønn.

Innenfor Oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare lønnsforskjellene her.

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGjennomsnittslønn
kvinner
Gjennomsnittlønn
menn
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2016
Endring fra 2015 
Totalsum Stavanger kommune 490 317 517 975 95 0  
Personal og organisasjon 538 857 625 833 86 -1  
Økonomi 521 054 541 073 96 -1  
Bymiljø og utbygging 631 068 562 526 112 8  
Kultur og byutvikling 616 358 613 869 100 6  
Oppvekst og levekår 488 667 506 888 96 -2  
Utvalgte virksomhetsområder     
Barnehage 438 122 386 352 113 1  
Grunnskole 562 827 557 308 101 2  
Barn og unge* 505 666 504 873 100   
Bofellesskap* 414 438 387 265 107   
Hjemmebaserte tjenester 420 342 388 857 108 -1  
Levekår bydekkende* 448 492 430 250 104   
Sykehjem 421 195 397 804 106 6  
*     
* Har ikke tall for 2015      
Tabell 9.39 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Servicetorget

 20122013201420152016
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 122 276 126 261 109 885 96 365 84 480
Svarprosent sentralbordet 89 %88 %82 %84 %89 %
Svar telefoni innen 30 sek 65 %65 %68 %74 %80 %
Svar telefoni innen 60 sek 83 %82 %85 %88 %91 %
Publikumsoppmøte ved skranke (ARG 12, EGV 10, OK 19 og OK 23)     18 285
Brukte digital eløsninger     2 175
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 13 032 12 495 12 260 11 707 10 256
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 564 1 030 943 2 350 550
Situasjonskart og nabolister** 1 701 1 638 1 465 1 329 457
Besvarte Facebookspørsmål:  16 34 102 262
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 335 236 255 188 244
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 174 139 111 117 113
Geminimelding behandlet av Servicetorget*** 1 624 1 359 736 818 762
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 2 916 3 192 4 346 5 146 6 293
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 15 070 8 378 5 580 5 588 3 145
Salg av bioposer 41 380 39 774 42 133 36 862 43 120
Salg av søppelsekker 81 589 85 376 42 133 72 894 74 693
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 110 550 153 435 115 059 134 031 126 300
*     
* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360 i 2016     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart i 2016     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 9.40 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)