⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hovedoversikt drift (beløp i 1 000 kr)NoteRegnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger1 440 354 439 672 438 968 454 444  
Andre salgs- og leieinntekter1 725 825 685 389 790 751 824 101  
Overføringer med krav til motytelse  1 076 276 817 037 659 924 900 166  
Rammetilskudd  1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  
Andre statlige overføringer  264 432 258 207 139 691 149 558  
Andre overføringer  49 263 48 524 17 291 31 426  
Skatt på inntekt og formue  5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  
Eiendomsskatt  312 746 312 000 306 000 280 872  
Sum driftsinntekter  9 771 579 9 365 879 9 196 425 9 265 121  
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter2, 4 4 148 777 4 112 400 3 973 797 3 981 768  
Sosiale utgifter2, 5 1 102 250 1 140 005 1 107 643 1 075 864  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 111 746 1 034 708 1 396 752 1 004 814  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 1 906 549 1 882 355 1 832 986 1 899 309  
Overføringer6 933 448 868 495 914 756 865 274  
Avskrivninger7 341 607 307 212 316 965 489 494  
Fordelte utgifter  -107 335 -81 273 -479 604 -67 416  
Sum driftsutgifter  9 437 042 9 263 902 9 063 295 9 249 107  
       
Brutto driftsresultat  334 538 101 977 133 130 16 014  
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte8, 12 384 628 362 775 337 018 390 760  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 1 650 00 16 553  
Mottatte avdrag på utlån  14 073 14 277 1 361 1 610  
Sum eksterne finansinntekter  400 351 377 052 338 379 408 923  
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger8 256 591 265 679 259 032 269 093  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 13 267 00 32 002  
Avdrag på lån9 320 632 320 866 321 266 309 855  
Utlån  1 673 1 230 1 230 954  
Sum eksterne finansutgifter  592 162 587 775 581 528 611 905  
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -191 811 -210 723 -243 149 -202 982  
Motpost avskrivninger7 341 607 307 212 316 965 489 494  
       
Netto driftsresultat  484 334 198 466 206 946 302 526  
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18 149 678 149 678 00 
Bruk av disposisjonsfond10 49 273 35 352 027517 
Bruk av bundne fond10 67 548 62 949 4 164 81 844  
Sum bruk av avsetninger  266 499 247 979 4 164 109 361  
Overført til investeringsregnskapet10 205 874 204 092 206 110 76 998  
Avsatt til disposisjonsfond10 291 096 237 986 5 000 87 401  
Avsatt til bundne fond10 94 476 4 367 0 97 810  
Sum avsetninger  591 446 446 445 211 110 262 210  
       
Regnskapsmessig mindreforbruk18 159 387 00 149 678  
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)