⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny anbudskonkurranse om praktisk bistand

Stavanger kommune lyste ut ny anbudskonkurranse om levering av praktisk bistand – hjemmehjelp høsten 2016, og inngikk avtale med to eksterne leverandører. Fra og med 1. november har brukerne kunnet velge mellom to eksterne leverandører, i tillegg til Stavanger hjemmehjelp som er den kommunale hjemmehjelpsleverandøren. I desember 2016 var andelen brukere som hadde valgt kommunal leverandør 83 prosent, mens andelen knyttet til de eksterne leverandørene var 17 prosent.

Endringer i brukerbehov og i brukergruppen

Nedgangen i antall brukere med vedtak på hjemmehjelp fortsatte i 2016. Stavanger hjemmehjelp hadde i løpet av året en reduksjon på 7 prosent. Det har derfor vært nødvendig å tilpasse driften til de reduserte bestillingene.

Samtidig som antallet hjemmehjelpsbrukere sank, økte antallet brukere med behov for omfattende tjenester, brukere med demens og brukere med rus- og psykiske problemer.  Økt kunnskap innen temaene rus, psykiatri, demens og brannforebygging har vært viktige mål i opplæringen av de ansatte i 2016.

Hverdagsmestring inn i hjemmehjelpstjenesten

Arbeidet med å støtte brukerne i å være aktive deltakere i eget liv fortsatte i 2016. Det ble lagt stor vekt på holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av de ansatte i å implementere hverdagsmestring i arbeidet. Samarbeidet med hjemmesykepleien i oppfølgingen av brukerne har blitt styrket, og det å motivere brukerne til å ta del i de aktivitetene de klarer selv sammen med hjemmehjelperne, har vært viktig.

Høyt aktivitetsnivå ved Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter

Det har i 2016 vært et høyt og økende aktivitetsnivå ved Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter, både når det gjelder besøk og utleie av lokalene. Antall besøk ved Bergeland bydelssenter økte med 1 850 besøk.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,75 mill. av en samlet budsjettramme (inkludert ABI-inntekter) på kr 16,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104,5.

Kombinasjonen med tidvis høyt sykefravær og reduserte ABI-inntekter som følge av reduksjon i antall oppdrag medførte økonomisk ubalanse. Virksomheten gjorde på senhøsten et omstillingstiltak i administrasjonen som vil gi full økonomisk effekt i 2017, og – alt annet likt – bidra til økonomisk balanse i 2017.