⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk kulturskoleråds rammeplan Mangfold og fordypning skal gi kulturskolene i landet et ytterligere kvalitetsløft. Stavanger kulturskole har, med utgangspunkt i rammeplanen, arbeidet med å revidere og videreutvikle egne fagplaner.  Skolen har også opprettet nye fordypningsfag for elever som vil investere mer tid og egeninnsats i sitt fag på kulturskolen.

Fra høsten 2016 er kulturskolens talentutviklingsprogram innenfor musikk slått sammen med tilsvarende program ved Universitetet i Stavanger. Sekretariatet for det nye programmet er lagt til Stavanger kulturskole. Stavanger kommune har inngått en avtale med universitetet om årlige tilskudd til driften av programmet.

Kulturskolen har de siste årene hatt et stabilt elevtall på om lag 3 500. Innenfor mange fag er det kort ventetid for å få elevplass, mens noen få tilbud har noe venteliste. Arbeidet med å etablere nye lokaler for en bydelskulturskole på Hundvåg er videreført. Bydelskulturskolen skal stå ferdig til skoleåret 2017/18 og vil gi økt elevkapasitet ved kulturskolen.

Kulturskolen er fortsatt en viktig samarbeidspartner for Den kulturelle skolesekken og sto for 16 produksjoner i DKS-programmet skoleåret 2015 – 2016. Kulturskolen leverer produksjoner av høy kvalitet i alle sjangre.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 36,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,16. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak litt lavere ekstern husleie, samt at ett årsverk ble holdt vakant gjennom hele året.