⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Omfang av tjenester

Ressurssenteret har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø med mål om å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

For å utløse rett til spesialpedagogisk hjelp må en sakkyndig vurdering fra PPT foreligge. Dersom PPT mener et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, fattes et enkeltvedtak. I Stavanger hadde 7,2% av barnehagebarna et slikt vedtak barnehageåret 2015/2016. (Landsgjennomsnittet er 2,8%). Det har over år vært en bevisst satsning på prosjektet Rett hjelp tidlig hvor barnehagene har økt kompetansen til å oppdage barn som trenger noe ekstra, iverksetting av tiltak og ev videre henvisning til støttetjenestene, blant annet PP-tjenesten. Sammen med at vedtak om spesialpedagogisk hjelp defineres og registreres noe forskjellig i kommunene, kan denne tidlige innsatsen være med å forklare forskjellene.

I løpet av ett budsjettår avsluttes mange saker fordi barn slutter i barnehagen og begynner på skolen. Det betyr at ressurssenteret har høyest produksjon i juni og lavest i august. Antall saker var på samme nivå som 2015, mens gjennomsnittlig omfang av timer pr uke var redusert med ca. 700 timer pr uke.

Rekruttering og kompetanse

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes fortløpende gjennom barnehageåret. Dermed blir det uforutsigbart hvilke barn som får vedtak, når vedtakene kommer, hvilket omfang vedtakene har og hvilke krav til kompetanse som følger av vedtakene. I begynnelsen av hvert barnehageår må ressurssenteret ta høyde for at man ha tilstrekkelig og god pedagogisk kompetanse i tråd med krav i sakkyndige vurderinger. Dette er krevende på grunn av begrenset økonomisk handlingsrom.

Ressurssenteret har i 2016 jobbet kontinuerlig med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd for å frigjøre ansatte som kan brukes i nye vedtak. I løpet av høsten 2016 reduserte og avsluttet ressurssenteret saker tilsvarende omlag 10 årsverk.

Ressurssenteret har kontinuerlig hatt internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med. Opplæringen skjer gjennom kurs på ettermiddagstid og veiledning/modellveiledning individuelt og i grupper.

Økonomi

Høyere aktivitetsnivå på lovpålagte tjenester enn forventet er årsaken til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud sitt merforbruk på kr 2,4 mill. i 2016. Av en ramme på kr 74 mill. utgjorde dette en forbruksprosent på 103,3 %.