⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Barnehage

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)20122013201420152016 
0 - 6 år i alt 7 849 7 836 7 554 7 637 7 606  
0 - 3 år kommunale barnehager 1 962 1 817 1 684 1 672 1 681  
0 - 3 år private barnehager 997 1 016 981 1 001 1 046  
3 - 6 år kommunale barnehager 3 114 3 173 3 099 3 077 3 083  
3 - 6 år private barnehager 1 776 1 830 1 790 1 888 1 796  
Tilbud til barn med spesielle behov      
Styrket barnehagetilbud, antall barn468496503480531 
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4839403833 
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 336244285335378 
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass      
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt187130199223147 
Helse barn2915272719 
Helse familie7562767259 
Søkt inn av barneverntjenesten1719152718 
Språklige minoriteter5733817451 
Antall barnehager      
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager72 / 5872 / 55            70/5572/5572/55 
Barnehager adm. lagt under skole11                 111 
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager5555                555658 
Tabell 9.2 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Grunnskole20122013201420152016
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 532 15 547 15 605 15 745 15 795
B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 507 14 583 14 694 14 790 15 123
- Barnetrinn 10 079 10 242 10 435 10 607 10 826
- Ungdomstrinn 4 428 4 341 4 259 4 183 4 297
Sum årsverk personale med lederoppgaver 118 128 130 117 121
Sum årsverk til undervisning 1 087 1 079 1 088 1 061 1 094
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 253 1 397 1 462 1 389 1 478
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 030 1 198 1 183 1 177 1 199
Skolefritidsordning     
Barn i SFO 4 493 4 744 4 756 4 618 4 519
Barn i SFO med 100% plass 3 416 3 818 3 813 3 583 3 411
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 7,1 8,2 8,1 8,0 7,9
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 8,6 9,6 9,9 9,4 9,8
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 74,9 77,5 77,6 73,4 70,8
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 18,6 19,0 19,0
Tabell 9.3 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen20122013201420152016
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 9 014 8 741 8 988 8 769 9 140
Antall elevplasser kulturskolen: 3 384 3 473 3 524 3 548 3 575
- Musikk i livets begynnelse 95 101 92   
- Musikkgrupper 0 til 5 år    96 116
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn   410 420 465
- Instrumental 1 671 1 666 1 717 1 658 1 650
- Annen musikkopplæring 40 25 30 20  
- Dans 577 773 859 905 955
- Bilde / visuell kunst 105 87 91 89 90
- Drama/teater 210 175 167 170 130
- Samspill/kammermusikk 110 68 146 190 170
- Skapende skriving 16 12 12   
Tabell 9.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Johannes læringssenter 20122013201420152016
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn 56 51 55 42 60
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn 522 482 400 520 389
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever 246 274 289 257 335
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever    54 136
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever 784 820 860 750 901
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever 243 266 243 289 385
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere 1 001 928 962 657 906
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere 18 14 5 - 128
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 234 258 198 253 361
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere 59 61 56 93 106
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere 643 640 541 526 576
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 12 15 12 15 13
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere 60 64 52 44 65
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere 1 304 1 552 1 136 1 052 877
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere 500 667 919 557 592
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere  16 48 129 12
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere 180 179 238 233 295
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere ---33
Grunnskole norske voksne Deltakere21---
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere21521622247
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere114415--
Spesialundervisning for voksne Deltakere183178174168167
Fagkonsulent innen synKlienter144158126129152
Fagkonsulent innen hørselKlienter406445460486466
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter15216457125125
DatahjelpKlienter3420151524
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen  48 48 48 48 54
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)  28 28 28 28 28
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)     30 30
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*  4 4 4 4 4
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap  300 300 300 300 300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3  2 700 3 000 3 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet  2 700 3 000 3 000 3 000 3 000
*      
*MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

PPT20122013201420152016
Antall saker 2 826 3 068 3 210 3 052 3 226
Antall nye saker voksne 75 99 77 174 176
Antall nye saker barn 837 901 812 798 932
Antall sakkyndige vurderinger 927 1 071 1 099 1 073 1 231
Kvalitet     
Antall på venteliste 111 114 47 97 110
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner 226 231 244 418 ca. 450
Antall kurs 66 55 68 76 ca. 80
Tabell 9.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20122013201420152016
Årsverk helsesøster 43,8 48,8 51,2 50,6 53,1
Årsverk jordmor 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
Årsverk psykologer 3 3 3 3 3
Årsverk Helsestasjonens familiesenter 6,5 7 7 7 7
Fødsler 1 801 1 823 1 747 1 763 1 724
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 289 1 353 1 417 1 460 1 402
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 123 44 984 45 206 44 543 45 724
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 22 874 26 886 33 886 34 345 39 610
Telefonkontakter helsestasjon 7 280 7 503 7 892 7 209 7 116
Barselgrupper 134 153 155 154 146
Antall deltakere i barselgrupper 1 045 1 301 1 238 1 395 1 248
Tverrfaglige samarbeidsmøter 445 472 514 471 494
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 473 490 448 815 850
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte0,55 %66 %78 %80 %83 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %95 %95 %94 %93 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %91 %92 %93 %91% *
*     
* MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2015Andel barn og unge (0-25 år) 2015%-andel barn og unge 2015Sum besøkende 2016Andel barn og unge (0-25 år) 2016%-andel barn og unge 2016
Øyahuset Hundvåg 30 323 11 776 39,0 41 132 15 790 38,0
Midjord bydelshusStorhaug 34 233 21 757 63,5 36 881 20 348 55,1
Madla bydelshusMadla 82 089 23 541 28,6 82 663 24 616 29,7
Kvernevik bydelshusKvernevik 31 130 16 325 52,4 30 347 17 166 56,5
Tasta bydelshusTasta 42 878 21 554 50,0 41 819 21 067 50,3
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 30 478 12 737 42,0 27 769 10 442 37,6
Fritid PUHTjensvoll 7 909 2 516 32,0 7 265 1 143 15,7
Bekkefaret bydelshusHillevåg 45 823 14 364 31,0 41 133 12 284 29,8
Gausel bydelshusGausel 66 630 47 320 71,0 76 894 50 064 65,1
Ungdommens motorsenter*Hillevåg 7 971 6 975 87,5    
Metropolis / TeipenSentrum 55 000 52 250 95,0 57 500 54 625 95,0
Rock Comp / RUFBydekkende 3 792 3 792 100,0 3 470 3 470 100,0
BakgårdenBydekkende 22 200 22 200 100,0 1 512 1 512 100,0
Sum besøkende  460 456 257 107 56,0 448 385 232 527 56,0
*       
* Grunnet omlegging av tilbudet foreligger ikke tall for 2016       
Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)

Fiks Ferigge ferie (FFF)Sum besøkende 2012Sum besøkende 2013Sum besøkende 2014Sum besøkende 2015*Sum besøkende 2016 
Sommeraktiviteter      
Ferieklubb689588570567543 
Sommerleir Vier161166170175177 
Ungdomsleir Vier3938274244 
Rockeskole/filmskole45312800 
Sommerleir Lundsvågen187195150144148 
Sommerleir Sirdal4802000 
Aktivitetsuke med svømming112011000 
Fotballskole13507700 
Seiling5602500 
Rideleir7403700 
Skateskole2802200 
Golf7605500 
Tour de amazing  300 
Kajakkurs  1000 
Kunstuke/dager  2700 
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie191310441331928912 
*      
*Fra 2015 kun egne aktiviteter (ikke eksterne tilbud) knyttet til FFF      
Tabell 9.9 Fiks Ferigge Ferie (FFF)
Last ned tabelldata (Excel)

Barneverntjenesten20122013201420152016
Alle barn med tiltak883902987880927
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.545578624431441
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.338324339449486
Nye meldinger83193096610191161
Henleggelsesprosent meldinger26 %18 %25 %19 %9 %
Nye undersøkelsessaker6137597398061050
Henleggelsesprosent for undersøkelser41 %41 %53 %50 %59 %
Nye barn med vedtak om tiltak301395383397396
Antall Fylkesnemndsaker4153605032
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda5344392217
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse24 %27 %30 %2 %4 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda98 %89 %100 %100 %81 %
Medhold saker i fylkesnemnda89 %81 %90 %86 %78 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)62 %64 %63 %49 %48 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)38 %36 %37 %51 %52 %
Tabell 9.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Bestillerfunksjon20122013201420152016
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet24 17 15289
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland25 19 262220
Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

BehovsdekningAntall boenheter20122013201420152016
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig1614129127873425
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527379716432
Bofellesskap PUH1607364675772
Bofellesskap psykiske lidelser1455655665044
Bofellesskap rus og psykiske lidelser244413117
Bofellesskap fysisk funksjonshemming2641381211
Omsorgsbolig med innskudd/BBL915339301918
Omsorgsbolig uten innskudd292253028136
Dagsenter puh431016878
Dagsenter funksjonshemmede1421421
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn 9884868592
Antall personer med personlig assistent 3039393960
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP) 677457426395343
Samhandlingsreform      
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 898328165017481454
Tabell 9.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

Helsehuset2016
Forebyggende hjemmebesøk 
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %
Sykepleieklinikken 
Antall brukere ved sykepleieklinikken165
Psykologtjenesten 
Ungdom - antall brukere91
Ungdom - antall konsultasjoner435
Voksne - antall henvendelser194
Voksne - antall tilbud103
Voksne - antall avslag64
Frisklivssentralen 
Antall deltakere560
Avdeling velferdsteknologi 
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24
Tabell 9.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)

* 2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm

Alders- og sykehjem20122013201420152016
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.967967963963953
Andel sykehjem korttid20 %1980 %20 %20 %22 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4141414134
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175166177177177
Antall dagsenterplasser235235245245223
Kvalitet     
Andel plasser i enerom98 %98 %98 %98 %96 %
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
sykehjem langtid, inkl rus, demens4369736147
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende7754675959
dagsenter eldre, inkl økning av dager7727272516
aldershjem og bofellesskap eldre3716302622
Tabell 9.14 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)

Hjemmebaserte tjenester20122013201420152016
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 832 792 781 747 728
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 364 1 338 1 276 1 202 1 128
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 271 1 343 1 482 1 440 1 554
Antall oppdrag nattjenesten 41 722 41 037 42 834 39 491 37 254
Antall omsorgsboliger* 362 367 380 378 364
Antall bofellesskap 368 414 424 427 430
Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Fysio- og ergoterapitjenesten     
Antall årsverk20122013201420152016
Ant. årsverk ergoterapi25,528,222,919,422,2
Ant årsverk fysioterapi4649,144,441,742
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale5353,154,15555
Antall pasienter20122013201420152016
Kommunal ergoterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)     
Ant. pasienter 0 - 17 år 01210
Ant. pasienter 18 - 66 år152291710
Ant. pasienter 67 - 79 år 273530237
Ant. pasienter >80 år 657842358
I alt107136837625
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år244263261215249
Ant. pasienter 8 - 66 år248195181197186
Ant. pasienter 67 - 79 år 149139136117102
Ant. pasienter >80 år248182151130107
I alt889779729659644
Kommunal fysioterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)     
Ant. pasienter 0 - 17 år442011
Ant. pasienter 18 - 66 år 34 36 29 37 64
Ant. pasienter 67 - 79 år 62 103 125 125 149
Ant. pasienter >80 år 229 275 297 317 438
I alt 349 418 453 479 662
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 792 729 656 640 648
Ant. pasienter 18 - 66 år 237 200 171 201 189
Ant. pasienter 67 - 79 år 217 221 148 161 155
Ant. pasienter >80 år 360 332 265 204 227
I alt 1 606 1 482 1 240 1 206 1 219
Privat fysioterapi med kommunal avtale*     
Ant. pasienter 0 - 17 år 766 904 973 1 019 1 146
Ant. pasienter 18 - 66 år 4 313 5 515 7 971 5 774 5 870
Ant. pasienter 67 - 79 år 1 333 1 787 2 037 1 869 1 946
Ant. pasienter >80 år 472 651 731 667 762
I alt 6 884 8 857 11 712 9 329 9 724
*     
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
Antall konsultasjoner20122013201420152016
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 318 409 394 435 261
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 3 146 2 768 2 424 2 418 2 226
Tverrfaglige møter 1 096 890 679 669 569
Helsefremmende/forebyggende 169 159 229 184 181
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 971 6 794 6 418 6 255 6 906
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 15 071 14 399 11 507 11 495 11 534
Tverrfaglige møter 1 563 1 264 1 221 1 031 768
Helsefremmende/forebyggende 1 515 1 607 1 049 942 859
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 98 348 134 215 137 269 159 208 153 785
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 4 636 5 451 6 840 7 216 4 752
Tabell 9.16 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske hjemmetjenester20122013201420152016
Utleverte hjelpemidler, korttidslager35573524326828094028
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen1598515873146841741714985
Innhentede hjelpemidler, korttidslager31513240301429643695
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen7809 551163406580
Uleverte alarmer490503492458548
Innhentede alarmer574499497461556
Reparasjoner korttidslager9349056397651578
Betjente brukere, korttidslager38183798376438953988
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen23602353251427432700
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen698670737872868
Tabell 9.17 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Rehabiliteringsseksjonen       
Botiltak  Antall plasser20122013201420152016
M100 (start okt 12)Belegg956 %70 %86 %80 %67 %
No 1 (start nov 12)Belegg1090 %97 %95 %95 %78 %
L47Belegg1482 %75 %61 %55 %57 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %100 %25 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7    71 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7    83 %
I alt 51     
Helsetjenester       
Helsestasjon for rusAntall brukere  211 239 262 265 269
 Antall konsultasjoner  2 324 2 486 2 394 2 615 3 041
Værested/stuetilbudAntall henvendelser      7 598
LARiS*Antall brukere  111 124 108 100  
*Tilbudet ble avsluttet 31. mai 2015       
 Antall konsultasjoner  13 230 14 701 13 737 5 654  
LAR koordineringAntall brukere  194 211 210 210 206
Tabell 9.18 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Dagtilbud20122013201420152016
Antall plasser på dagsentrene 4346565962
Antall brukere av dagsentrene6059828687
Antall brukere som har plass 5 dager i uken1923241717
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1222151724
Antall brukere med SFA i ferier1522151725
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig2828282521
Antall brukere av avlastningsplassene128128127114101
Antall kriseplasser 44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)13111090
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)86665
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1414141313
Antall plasser i bofellesskap. 1111111120
Tabell 9.19 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

NAV kontor20122013201420152016
Sosialtjenesten      
Mottakere av sosialhjelp 2 961 3 192 3 228 3 387 3 843
- Andel under 25 år 23 22  23 24 24
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 29 30  30 30 30
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 38 37  38 40 40
Nyregistrerte i løpet av året 518 592  487 601 768
Stønadsmottakere i % av befolkning 2 2  2,5 3 3
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 128,9 147,9  149,4 165,3 193,4
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 99 115  128 121 94
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5 8  10,8 8 6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 15 18  11,9 9 8
Midlertidig bolig, antall brukere 289 356  313 262 222
Antall unge u/25 år på hospits 21 27  24 27 20
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 61 79  84 94 109
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 81 85  75 101 96
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 72 77  70 79 90
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,2 8,4 8,8 9,6 10,2
Tabell 9.20 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

Arbeidstreningsseksjonen20122013201420152016
Tiltaksplasser - søknader1148298112121
Gruppe for ungdom 19-25 år18 %10 %7 %18 %17 %
Gruppe for voksne fra 26 år17 %22 %9 %10 %9 %
Gruppe minoritetsspråklige menn19 %31 %15 %8 %12 %
Gruppe minoritetsspråklige kvinner11 %7 %14 %9 %9 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)  16 %13 %14 %
START35 %30 %36 %43 %39 %
Tiltaksplasser antall163176190 219222
Gruppe for ungdom 19-25 år14 %9 %6 %12 %11 %
Gruppe for voksne fra 26 år7 %11 %11 %11 %9 %
Gruppe minoritetssspråklige menn12 %13 %13 %11 %10 %
Gruppe minoritetsspråklige kvinner7 %7 %6 %7 %7 %
START31 %17 %42 %32 %29 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)29 %43 %22 %26 %33 %
Resultat/ Sluttstatus: 706471 118103
Jobb33 %21 %24 %14 %15 %
Skole10 %8 %8 %7 %6 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)9 %8 %3 %19 %9 %
Arbeidsmarkedstiltak10 %17 %26 %8 %22 %
Avklart og tilbakeført NAV29 %25 %33 % 37 %33 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen5 %21 %6 %14 %16 %
Annet 4 %0 %0 %0 %0 %
Tabell 9.21 Arbeidstreningsseksjonen – Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)

Jobbverksted20122013201420152016
Antall henvendelser178163179167268
Antall deltakere151149123118195
Antall avsluttet151149123118171
Avsluttet Status     
Jobb41 %40 %53 %39 %29 %
Skole3 %6 %7 %18 %14 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)0 %0 %0 %0 %0 %
Arbeidsmarkedstiltak7 %7 %5 %8 %22 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen0 %0 %2 %3 %4 %
Annet: ikke møtt/flyttet28 %11 % 4 %2 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)20 %34 %22 %28 %29 %
      
Henvist, ikke møtt    27 %
Fremdeles i tiltak28 %12 %11 %5 %9 %
Praksisplasser for funksjonshemmede     
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124245444260
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10310
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1314131313
Tabell 9.22 Arbeidstreningsseksjonen – Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Flyktningseksjonen20122013201420152016
Vedtak om mottak10211520120 370
- Derav enslige mindreårige20202520 80
Mottak102110113136355
- Derav enslige mindreårige1915182061
Antall tildelte kommunale boliger3029424170
Antall personer som har skaffet bolig selv102052842
Tabell 9.23 Flyktningseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Krisesenteret20122013201420152016
Kvinnelige beboere 176 178 138 161 207
Mannlige beboere 18 21 28 28 26
Barn 155 143 72 122 140
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 602 4 532 2 810 3 520 4 350
Overnattingsdøgn mannlige beboere 484 400 735 1 603 501
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn    164  
Overnattingsdøgn barn 2 868 3 047 1 672 3 333 3 042
Dagbrukere 336 685 539 488 816
Tabell 9.24 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Stavanger Legevakt20122013201420152016
Konsultasjoner totalt 40 266 41 231 43 934 42 890 42 651
Sykebesøk 1 561 1 607 1 577 1 460 1 600
Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser 903 308 350 380 520
Voldtektssaker 76 87 80 93 92
Legevaktsentral telefonbesvarelser*     89 586
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt** 39 33 45 64 40
Tilsynssaker fra Helsetilsynet** 2 7 9 18 2
*     
*Ny registrering per 2016     
** Registreringene for 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 9.25 Stavanger Legevakt
Last ned tabelldata (Excel)