⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2016 på totalt kr 8,4 mrd., som er kr 139 mill. (1,7 %) høyere enn ved utgangen av 2015. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 347 mill., bundne driftsfond kr 150 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 98 mill. og kr 99 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 159,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2016.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2016 på kr 7,6 mrd., noe som utgjør en reduksjon på kr 274 mill. fra 2015. Reduksjonen er blant annet et resultat av at fast eiendom og andeler er overdratt til Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2016 økt med netto kr 403,2 mill. Investeringsfondene er økt med kr 134,4 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 26,9 mill. og kr 241,8 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.105 035123 05811 85050 889290 832
Avsetninger291 09694 47686 15553 294525 021
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-49 273-67 54800-116 821
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet000-5 008-5 008
Utgående balanse 31.12.346 858149 98698 00599 175694 024
Tabell 3.23 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2016 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 3,5 % av driftsinntektene i 2016 mot 1,1 % i 2015. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Per 31.12.2016 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som sikringsfond til kommunens finansforvaltning, kr 39,35 mill. til integrerings- og asylantfond, og kr 239,2 mill. til udisponert disposisjonsfond. I tillegg har vekstfondet en saldo på kr 16,5 mill. per nyttår.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 39,2 mill. i 2017 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +/- 3 % i 2016. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 307,7 mill.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2016 utgjør bundne driftsfond kr 150,0 mill., herav selvkostfond på om lag kr  mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 98,0 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler, jf. økning ved behandling av 2.tertial 2016 (Bystyresak 142/16).

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2016 på kr 17,4 mrd. Dette er en økning på kr 725 mill. (4,4 %) fra 2015. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 345 mill. og kr 380 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2016 var kr 2,0 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld økte med kr 73 mill. fra 2015 til 2016.

Det gjenstod kr 290 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2016. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.