⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2016Regnskap 2015 
EIENDELER    
Anleggsmidler 24 723 21824 179 299 
Faste eiendommer og anlegg7, 1712 420 91312 666 304 
Utstyr, maskiner og transportmidler7511 879454 663 
Utlån112 702 0432 669 414 
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16, 17835 20029 255 
Aksjer og andeler12, 17685 881949 131 
Pensjonsmidler5, 177 567 3027 410 531 
Omløpsmidler 2 757 6072 364 347 
Kortsiktige fordringer13620 466696 569 
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 1617 8090 
Premieavvik5389 708410 950 
Aksjer og andeler14998978 
Obligasjoner14450 931425 161 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 277 695830 689 
SUM EIENDELER 27 480 82526 543 647 
     
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 8 435 3178 296 091 
Disposisjonsfond10346 858105 035 
Bundne driftsfond10149 986123 058 
Ubundne investeringsfond1098 00511 850 
Bundne investeringsfond1099 17550 889 
Regnskapsmessig mindreforbruk18159 387149 678 
Kapitalkonto17, 247 621 7487 895 422 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841 
Langsiktig gjeld 17 359 21716 634 389 
Pensjonsforpliktelser5, 179 561 6909 217 025 
Ihendehaverobligasjonslån93 090 0002 840 000 
Sertifikatlån91 389 175875 000 
Andre lån93 254 3533 663 364 
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16, 1764 00039 000 
Kortsiktig gjeld 1 686 2901 613 167 
Annen kortsiktig gjeld161 686 2901 613 167 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 480 82526 543 647 
     
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 322 888406 712 
Ubrukte lånemidler 289 853373 580 
Andre memoriakonti 33 03533 132 
Motkonto til memoriakontiene -322 888-406 712 
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)