⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Arsoppgjør 2016
for
Stavanger utvikling KF
Org.no. 917 351 090

 

Resultatregnskap

ResultatregnskapNoteRegnskap 2016Budsjett 2016 
Driftsinntekter    
Salgsinntekter115 768 83813 323 000 
Leieinntekter22 734 8823 572 000 
Annen driftsinntekt3660 3170 
Sum driftsinntekter 19 164 03716 895 000 
Driftskostnader    
Varekostnad44 078 1994 526 000 
Lønnskostnad54 537 7094 191 500 
Ordinære avskrivninger 0870 000 
Driftskostnader eiendom600 
Annen driftskostnad610 389 1032 355 500 
Aktiverte lønnskostnader5-655 737-3 562 250 
Aktiverte driftskostnader6-6 973 455-365 750 
Sum driftskostnader 11 375 8198 015 000 
Driftsresultat 7 788 2188 880 000 
Finansinntekter    
Renteinntekter73 4260 
Sum finansinntekter 3 4260 
Finanskostnader    
Rentekostnader81 743 8601 492 000 
Aktiverte renter -194 216-385 000 
Sum finanskostnader 1 549 6441 107 000 
Sum netto finansposter -1 546 218-1 107 000 
Årsresultat 6 242 0017 773 000 
Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond)  7 773 304 
Bruk av annen egenkapital (disposisjonsfond)    
Fra annen egenkapital    
Sum disponert  7 773 304 
     
Avdrag 1 926 6671 926 802 
     
Resultat før avskrivninger/kontantresultat 6 242 0016 903 000 
Tabell 8.95
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

 NoterRegnskap 2016Regnskap 01.07.16 
Anleggsmidler    
Investeringer i aksjer og andeler (pensjon)9206 000206 000 
Sum anleggsmidler 206 000206 000 
Omløpsmidler    
Varer10375 209 261332 937 406 
Kundefordringer112 313 9300 
Andre fordringer11458 144  
Bankinnskudd, kontanter og lignende1262 494 67410 000 000 
Sum omløpsmidler 440 476 010342 937 406 
SUM EIENDELER 440 682 010343 143 406 
Egenkapital    
Annen egenkapital13303 540 357264 771 710 
Sum egenkapital 303 540 357264 771 710 
Gjeld    
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser143 265 2653 371 696 
Gjeld til Stavanger kommune15113 673 33375 000 000 
Sum langsiktig gjeld 116 938 59878 371 696 
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld 17 722 0950 
Skattetrekk og andre trekk 341 2080 
Skyldige offentlige avgifter 470 7670 
Annen kortsiktig gjeld 1 668 9850 
Sum kortsiktig gjeld1620 203 0540 
Sum gjeld 137 141 65378 371 696 
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 440 682 010343 143 406 
Tabell 8.96
Last ned tabelldata (Excel)