⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt politisk høsten 2016.

Satsingsområder

Det er valgt ut tre satsingsområder som skal prioriteres i handlingsplanen:

  • Forebyggende arbeid
  • Samhandling og overganger
  • Oppfølging etter overdoser

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til å øke oppmerksomheten på allerede eksisterende overdoseforebyggende tiltak, styrke samarbeidet mellom de ulike instansene og iverksette nye tiltak der det er behov. Noen av tiltakene under forebyggende arbeid som er blitt implementert i 2016 er; varsling ved høy overdosefare, opplæring og oppfriskning av metoden Motiverende Samtaler (MI) og informasjon om alternative inntaksmåter.

Tall fra politiet på overdosedødsfall for 2016 viser syv dødsfall, mot fem i 2014 og elleve i 2015. Tallene kan bli justert når statistikk fra Dødsårsaksregisteret foreligger sent på året. Det er for tidlig å si om noe trender eller tilfeldigheter. Alle kjente overdosedødsfall meldes til direktørens kvalitetsutvalg, med sikte på gjennomgang, læring og forbedring av tjenestetilbudet til personer som er i risiko for overdose.

Nytt helseteam ved Stasjonen

Stasjonen er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for personer med alkohol eller annen rusmiddelavhengighet. Stasjonen har tre ulike tilbud: en dagligstue der det er enkel matservering, aktiviteter og samvær, et helsetilbud der det blant annet deles ut rent brukerutstyr som røykefolie og sprøyter, sårbehandling og mulighet for legekonsultasjon, samt et helseteam. Helseteamet er et ambulerende og oppsøkende skadereduserende helseteam.

Teamet ble etablert i 2016 i sammenheng med arbeidet med handlingsplanen for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Helseteamet gir akutt helsehjelp der brukerne oppholder seg, og oppsøker brukere som er i risiko for overdoseproblematikk.

Oppfølging av LAR-brukere

I 2016 er det gjennomført et arbeid for å vurdere og fremme forslag til omstilling av LAR koordinator-tjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen.  Arbeidet resulterte i at LAR-koordinatortjenesten i løpet av 2017 flyttes til helse- og sosialkontorene.

Boliger og bomiljøtiltak

Miljøtjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølging til ca. 200 personer i kommunale boliger. Mange av beboerne i målgruppen har erfaring med å bo i egen leilighet, men har av ulike årsaker hatt problemer med å mestre en selvstendig bosituasjon. Enkelte beboere kan tidvis utvise svært normbrytende og krevende atferd. Dette har medført utfordringer i enkelte nabolag.

Rehabiliteringsseksjonen har også en egen boligavdeling med ulike boligtilbud med bemanning. Etterspørselen etter disse boligene har vært noe lavere i 2016 enn foregående år.

Høsten 2015 startet et ettårig prosjekt knyttet til Storhaug bydel. Målet med prosjektet var at konflikter skulle dempes og at bomiljøet for beboerne og nærmiljøet skulle bli bedre. Ved å opprette en personalbase på Midjord har Stavanger kommune redusert antall hendelser i nabolaget når det gjelder bråk/uro og uønskede hendelser som har forringet bomiljøet i området. Med økt tilstedeværelse har kommunen oppnådd målsettingen om å forbedre bomiljøet for beboerne i kommunale boliger, og i området rundt. Arbeidet på Midjord var et ettårig prosjekt og ble avsluttet i 2016. Det jobbes videre for å reetablere tilbudet, men da i en annen form.

Prosjekt Miljøterapeut rus

Prosjekt Miljøterapeut rus har gitt oppfølging i bolig til personer som har et rusmiddelproblem og som bor i private boliger eller ordinære kommunale boliger. Prosjektet ble evaluert i 2016. Evalueringen viser at av de 72 brukerne som har vært i prosjektet siden det ble flyttet til Rehabiliteringsseksjonen i oktober 2014, er 53 prosent nå avsluttet. Av dem har 18 prosent startet i arbeid/dagtilbud og har ikke lenger behov for tjenesten, 21 prosent har flyttet, 18 prosent har startet opp behandling og 11 prosent er overført til andre kommunale tjenester. Fra 2017 legges deler av dette prosjektet inn i driften ved Rehabiliteringsseksjonen.

Løa

Løa er et lavterskel sysselsettingstiltak i regi av Rehabiliteringsseksjonen for mennesker som er i aktiv rus. I løpet av 2016 ble det vurdert om den organisatoriske tilknytningen av dette tilbudet skulle endres, men det ble besluttet å fortsette tiltaket slik det har vært. Det ble også avklart at tiltaket skal være et sysselsettingstiltak og ikke et arbeidstreningstiltak. Helse- og sosialkontorene finner aktuelle kandidater som vurderes av arbeidsleder ved Løa med tanke på rusmestring og sosial fungering.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 2 mill. av en budsjettramme på kr 45,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,4 %. Merforbruket har utviklet seg over tid, og forklares med økte utgifter til lønn, samtidig som inntektene fra egenbetalinger er redusert. Virksomheten startet arbeidet med tilpassing til økonomisk ramme høsten 2016, og er godt i gang med tiltak for å redusere merforbruket.