⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

PPT har prioritert arbeid rettet mot barn i førskolealder og tidlig skolealder. Arbeidet i prosjektet Rett hjelp tidlig har økt i omfang og innsats, og innsatsen i prosjektet Eg vil lære! ble videreført. PPT har deltatt på 93 stormøter, lesesirkler og konsultasjoner. Det blir gitt gode tilbakemeldinger på de ulike tiltakene.

Kunnskap om hvor viktig tidlig og rett innsats er for mange barn, har også i 2016 gitt flere henvisninger i førskolealder.  PPT planla og gjennomførte 196 overføringsmøter mellom barnehager og skoler. Skolene melder at overføringsmøtene ga viktig informasjon om det enkelte barn, slik at de fikk bedre mulighet til å legge til rette for en god skolestart. Før skolestart arrangerte PPT kursdag for alle 1.trinnslærere.

I 2016 ble 275 førskolebarn henvist til PPT. I tillegg fikk 157 førskolebarn tilbud hos logoped. Logoped-tilbudet ble gitt både individuelt og som “klubbtilbud”. 67 barn fikk tilbud om å delta i 11 ulike begreps-, fonologi- og artikulasjonsklubber.  Foresatte fikk lekser og veiledning.  Få barn ble henvist på nytt etter å ha mottatt dette tilbudet, noe som tyder på at tiltakene har hatt god effekt og at det for noen kan ha fungert forebyggende på lese- og skrivevansker.

Ønske om og forespørsel om veiledning, konsultasjoner og kurs har gitt PPT mange bestillinger.  Det ble i 2016 arrangert flere kurs og kursrekker. Kursrekkene har hatt følgende tema: reguleringsvansker, tilknytning og emosjonelle vansker og tiltak for barn med autismespekterdiagnose. Alle kursene har vært fulltegnet med inntil 100 deltakere per gang. I tillegg har PPT på forespørsel holdt kurs om skolevegring, mobbing, psykisk helse, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ASK og bruk av IKT i undervisningen.  PPT har hatt ansvar for nettverk for leseveiledere. Enkeltskoler har bedt om særskilt oppfølging. PPT har i løpet av året veiledet mange praksisstudenter fra embetsstudiet i psykologi og fra ulike masterprogram, noe som har tilført tjenesten faglige innspill og inspirasjon.

Også i 2016 har det vært utfordrende for PPT å tilpasse virksomheten til strammere økonomiske rammer. I samme periode har saksmengden økt.  Flyktningsituasjonen ved oppstart av året ga PPT mye å gjøre. Flerspråklig team er opprettet, og teamet samarbeider med Johannes læringssenter om konsultasjon og kurs. PPT har et lavterskeltilbud for elever som har vansker med å komme seg på skolen. Tilbudet har vært etterspurt og i 2016 gjennomførte skolevegringsteamet 63 konsultasjoner. Etter to konsultasjoner er om lag halvparten av elevene tilbake på skolen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 41,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,84. Samlet var innsparingskravet på kr 1,2 mill. i 2016. Merforbruket skyldes økt forbruk på lønn, da blant annet antall nye saker har økt med 17 % fra 2015 til 2016.