⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

For Johannes læringssenter ble 2016 et år med kraftig vekst i antall elever og deltakere innen alle opplæringsområder. Fra begynnelsen av året fikk senteret en stor oppgave med å gi grunnskoletilbud til barn og unge i to nyetablerte asylmottak i kommunen: Forus transittmottak og Stavanger mottakssenter. Et midlertidig skoletilbud ble etablert i asylmottakets lokaler på Forus, og kapasiteten ved grunnskoletilbudene for barn og voksne i Haugesundsgata ble utvidet. Voksne asylsøkere i Stavanger mottakssenter fikk tilbud om 175 timer norskopplæring, og 4- og 5-åringer fikk plass i innføringsbarnehagen.

Stavanger kommune bosatte 355 flyktninger i 2016. Dette er tre ganger så mange som tidligere år. Nær alle flyktningene fikk tilbud på Johannes læringssenter; enten innen barnehage, grunnskole for barn, grunnskole for voksne eller fulltids introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Blant de bosatte var det en del voksne med funksjonshemminger. Også senterets avdeling for spesialundervisning for voksne ble derfor engasjert i betydelig grad.

For å møte kapasitetsbehovet ble bemanningen økt, og noen av tilbudene lagt om.  Innen norskopplæringen for voksne har senteret deltatt i utvikling av to ulike digitale læringsverktøy; ett for lese- og skriveopplæring og ett for kommunikasjon mellom deltaker og lærer mens deltakeren er i arbeidspraksis.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 0,24 mill. av en budsjettramme på kr 135,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,18. Resultatet inkluderer at kostnad til introstønad isolert sett hadde et merforbruk på knappe kr 1,4 mill. Driften av selve senteret hadde et mindreforbruk på kr 1,2 mill. og tilsvarer en forbruksprosent på 98,84.

Senteret fikk lavere inntekter fra betalingsdeltakere enn budsjettert, men større overføringer fra staten i form av særskilte tilskudd til ulike typer opplæring og tilrettelegging som asylsøkere og bosatte flyktninger har rett til. Senteret fikk også styrket budsjettet fra integreringsmidler underveis i året for å dekke kostnader i forbindelse med økt bosetting.