⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Langsiktig lånegjeld har økt med 155 % de siste ti årene. Kommunen har i denne perioden hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd. per år, en gjennomsnittlig egenfinansiering lavere enn målsettingen på 50 % og en betydelig økning i opptak av startlån. Tabell 3.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten yter kompensasjon for renter og avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2007200820092010201120122013201420152016
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 3 057 3 535 4 044 4 802 5 347 5 7436 2346 9097 4177 798
- Videre utlån / startlån281377630893101412311400157117841 860
- Ubrukte lånemidler2972677713690211176300374290
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen342328314301287273259245231218
- Lån ifm. Reform 974927232016129622
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)245239222473456438421403372353
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)3646467979858380140145
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner1 8072 2512 7322 9003 4053 4933 8864 3044 5144 930
Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 381 mill. fra 2015 til 2016. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 416 mill. dersom det korrigeres for startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten dekker kapitalutgiftene. Korrigert lånegjeld økte med mer enn brutto lånegjeld blant annet som følge av at ubrukte lånemidler er redusert med kr 84. mill.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2007-2016.

Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2007-2016

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2007-2016. De senere årene har et redusert rentenivå bidratt til å holde kapitalkostnadene relativt stabile. En høy lånegjeld vil fram i tid kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) var per 31. desember 2016 på kr 44 733.