⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 1. januar 2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24. august 2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2016

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser mv.

 2016201520142013
Antall årsverk tre siste år:144147,98145150
Tabell 8.73
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393,80 til daglig leder Kurt Idland.
Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335,35
Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480. Ingebjørg Folgerø kr 35 376. Charlotte Hansen Søyland kr 35 376
Arnt Heiki Steinbakk kr 35 376, Anette Bull kr 2 948 og Kari Nessa Nordtun kr 2 948.
Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr 25 752. Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000, og Liv-Kristin Ims kr 16 000.

Det er utbetalt kr 132 950 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Overføringer med krav til motytelse

 R-2016R-2015 
Salg til Stavanger kommune133 380 054120 644 375 
Salg til kommunale foretak878 8561 118 264 
Overføring fra Stavanger kommune10 278 4199 080 727 
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 318 1572 020 466 
Tilretteleggingstilskudd fra NAV00 
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV707 6551 078 831 
 147 563 142133 942 664 
Tabell 8.74
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 – Overføringer uten krav til motytelse

OverføringR-2016R-2015
Refusjon seniortiltak109 764227 958
Refusjon lønnsoppgjør00
Sum overføringer uten krav til motytelse109 764227 958
Tabell 8.75
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 – Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2016R-2015 
Lønn ansatte69 296 68165 486 015 
Sosiale utgifter:   
Arbeidsgiveravgift10 987 79710 479 069 
Pensjonskostnader10 404 32911 304 925 
Forsikringer-36 234-7 165 
Sum21 355 89221 776 828 
Sum lønnsutgifter90 652 57387 262 843 
Tabell 8.76
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

KostnadsartR-2016R-2015 
Kontorkostnader3 508 7483 273 858 
Annonser/reklame/representasjon34 675132 034 
Kurs/reiser392 954401 555 
Transportutgifter6 759 7086 316 216 
Energi401 316384 785 
Husleie/avgifter867 354926 346 
Møbler/inventar/utstyr1 474 302305 221 
Vedlikehold/materialkjøp26 364 01420 942 620 
Eksternt renhold1 793 4361 792 357 
Konsulenttjenester4 973 1115 596 378 
 46 569 61840 071 369 
Tabell 8.77
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

 R-2016R-2015 
Kjøp fra kommunen1 312 1071 096 933 
Husleie 1 733 4201 756 837 
Kjøp fra foretak242 929320 720 
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker164 055223 746 
Regnskapshonorar Stavanger kommune176 080804 620 
 3 628 5924 202 856 
Tabell 8.78
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 – Overføringer

 R-2015R-2016 
Momskompensasjon10 338 4199 080 727 
Overføring til Stavanger kommune00 
Overføring til andre1 7640 
Tap på krav00 
Erstatning00 
 10 340 1839 080 727 
Tabell 8.79
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

  BilerAnleggsmaskinerInventar, utstyr, maskinerBiler, lang nedskrivningTotalt 
Anskaffelseskostnad 1/1 22 450 47532 032 20610 655 9571 261 58566 400 223 
Tilgang 954 0004 237 8751 023 338585 0006 800 213 
Avgang     0 
Akk. avskrivninger 31/12 -19 746 908-22 563 839-6 815 655-382 638-49 509 040 
Bokført verdi 31/12 3 657 56713 706 2424 863 6401 463 94723 691 397 
Årets avskrivning 1 134 1842 626 432831 665261 312  
Avskrivningssats 10 %10 %10 %20 %  
Tabell 8.80
Last ned tabelldata (Excel)
 R-2016R-2015 
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 407 3412 062 245 
Tabell 8.80-1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 – Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr 3,7 mill. til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 2,5 mill. eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420162015
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,60 %4,65 %
Tabell 8.81
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostn spesifisertR-2016R-2015 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening9 264 8269 866 205 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse7 146 0026 862 115 
Brutto pensjonskostnad16 410 82816 728 320 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-6 337 378-6 081 394 
Netto pensjonskostnader 10 073 45010 646 926 
Adm.kostnader590 897627 661 
Sum amortisert premieavvik940 6241 151 823 
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)11 604 97012 426 410 
    
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2016R-2015 
Pensjonsmidler pr. 31.12.2016146 662 221137 896 712 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2016182 229 102174 863 384 
Netto pensjonsforpliktelser35 566 88136 966 672 
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse5 014 9305 212 301 
    
Akkumulert premieaavvik pr.1.16 533 7759 163 998 
Årets premieavvik2 171 988-1 478 398 
Sum amortisert premieavvik940 6241 151 823 
Akkumulert premieavvik pr. 31.127 765 1396 533 777 
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik1 094 885921 263 
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.128 860 0247 455 040 
    
Spesifikasjon av estimatavvikR-2016R-2015 
Faktisk forpliktelse172 952 194165 238 289 
Estimert forpliktelse-174 863 384-165 471 645 
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.-1 911 190-233 356 
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.1 911 190233 356 
Amortisert avvik i år1 911 190233 356 
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200 
Estimerte pensjonsmidler137 896 712131 520 427 
Faktiske pensjonsmidler-135 213 325-129 750 015 
Estimatavvik midler IB 1.1.2 683 3871 770 412 
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00 
Amortisert avvik i år-2 683 387-1 770 412 
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200 
Tabell 8.82
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011.
Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er per 31. desember 2016 kr 2 832 400.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 998 465.

Note 10 – Finansinntekter

FinansinntekterR-2016R-2015
Renter av bankinnskudd190 456206 543
Tabell 8.83
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 – Finansutgifter

FinansutgifterR-2016R-2015 
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter188 969251 580 
Avdrag på lån1 750 0001 750 000 
 1 938 9692 001 580 
Tabell 8.84
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 – Kundefordringer

KundefordringerR-2016R-2015 
Kundefordringer Stavanger Kommune10 121 8788 401 544 
Kundefordringer foretak301 268296 408 
Kundefordringer IKS17 580118 172 
Eksterne kundefordringer914 8921 949 923 
Avsetning tap på utestående fordringer-242 036-242 036 
 11 113 58210 524 011 
Herav nærstående parter10 423 1468 697 952 
Tabell 8.85
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 – Andre kortsiktige fordringer

 R-2016R-2015 
Fordring lønn50 63894 094 
Refusjon sykepenger/svangersk.653 857508 364 
Til gode mvakomp 6. Termin2 768 3153 080 060 
Til gode forskuddsbetalte utgifter368 789428 206 
Anordning inntekter1 142 2561 058 687 
 4 983 8555 169 412 
Spesifikasjon anordning inntekter:   
Inntekter Stavanger kommune85 672227 415 
Forskuddsbetalt utgifter245 944696 855 
 331 616924 270 
    
Tabell 8.86
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 – Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr 2 707 473 avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr 2 707 473 skyldig skattetrekk per 31. desember 2016.

Note 15 – Leverandørgjeld

 R-2016R-2015 
Leverandørgjeld Stavanger kommune1 343 287430 135 
Leverandørgjeld foretak3 18814 742 
Leverandørgjeld IKS6 622988 
Ekstern leverandørgjeld9 206 2075 057 547 
Leverandørgjeld utland00 
Sum10 559 3045 503 412 
Herav nærstående parter1 346 475444 877 
Tabell 8.87
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

 R-2016R-2015 
Avsatte feriepenger7 550 6226 918 689 
Skyldig arbeidsgiveravgift2 450 2511 930 358 
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger1 064 637975 535 
Skyldig skattetrekk2 502 9352 360 221 
Skyldig påleggstrekk016 474 
Mva385 179391 061 
Velferdskasse228 051185 171 
Forsikringstrekk24 2090 
Sum anordninger1 025 0521 893 633 
 15 230 93614 671 141 
Spesifikasjon anordning utgifter:   
Anordning utgifter Stavanger kommune0472 167 
Anordning renter lån Stavanger kommune4 6552 388 
Anordning utgifter eksterne leverandører539 326381 578 
Anordning lønn727 0151 037 501 
 1 270 9961 893 633 
Tabell 8.88
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 – Langsiktig gjeld

 R-2016R-2015 
Gjeld til Stavanger kommune 1/113 700 00015 450 000 
Avdrag på lån-1 750 000-1 750 000 
Nytt låneopptak3 000 0000 
Lånesaldo / UB 31.1214 950 00013 700 000 
Tabell 8.89
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 – Disposisjonsfond

 R-2016R-2015 
I.B6 429 8145 000 001 
Bruk av disposisjonsfond0-2 832 747 
Avsetning04 262 560 
U.B6 429 8146 429 814 
Herav avsetning til pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001 
Tabell 8.90
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 – Regnskapsmessig mindreforbruk

 R-2016R-2015 
Årets mindreforbruk6 058 551  
Årets merforbruk 0 
Totalt mindreforbruk til disponering6 058 5510 
Tabell 8.91
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 – Kapitalkonto

 R-2016R-2015 
Debet   
IB37 721 63236 376 095 
Nåverdi årets pensj.opptjening9 264 8269 866 205 
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse7 146 0026 862 115 
Utbetalte pensjoner7 133 9207 103 225 
Amortisert estimatavvik2 683 3871 770 412 
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse5 014 9305 212 301 
Bruk av lån3 000 0000 
Regnskapsmessig avskr.4 853 574487 221 
Anleggsmidler nedskrevet / solgt0475 565 
Amortisert estimatavvik00 
Sum debet76 818 27168 153 139 
Kredit   
IB21 744 73925 289 713 
Utbetalte pensjoner7 133 9207 103 225 
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.5 212 3014 787 122 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 337 3786 081 394 
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader12 245 4389 168 528 
Amortisert estimatavvik1 911 190233 356 
Egenkapitalinnskudd425 059345 096 
Tilgang - anlegg6 500 2131 800 812 
Avdrag lån1 750 0001 750 000 
Styrking egenkapital15 000 0000 
UB-1 441 9669 086 382 
Sum kredit76 818 27165 645 628 
Tabell 8.92
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 – Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge.
Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 22 – Endring i arbeidskapital

 12/31/201612/31/2015Endring
Balanseregnskapet:   
Omløpsmidler37 582 44128 563 2809 019 161
Kortsiktig gjeld25 831 67220 133 4665 698 206
Arbeidskapital11 750 7698 429 8143 320 955
Drifts- og investerignsregnskapet:   
Inntekter driftsregnskap159 281 124  
Inntekter investeringsregnskap4 176 993  
Bruk av lån   
Renteinntekter190 456  
Sum anskaffelse av midler163 648 572 163 648 572
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsregnskap156 016 950  
Utgifter investeringsregnskap7 225 272  
Avskrivninger-4 853 574  
Renteutgifter188 969  
Avdrag på lån1 750 000  
Sum anvendelse av midler160 327 617 160 327 617
Endring i ubrukte lånemidler   
Anskaffelse - anvendelse midler  3 320 955
Tabell 8.93
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 – Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet.
Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2016 er: kr 1 158 242,50
Hovedsakelig kjøp av EL-biler og bruktbiler som er uten MVA.