⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsoppgjør 2016
for

Stavanger Parkeringsselskap KF

Org.nr.: 974782766

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERNoterR-2016B-2016R-2015 
Driftsinntekter     
Salgsinntekt1 86 135 083 79 650 000 75 635 160  
Frikjøp parkeringsplasser 00 492 625  
Annen driftsinntekt1 8 076 051 8 545 000 7 378 856  
Sum driftsinntekter  94 211 134 88 195 000 83 506 641  
Driftskostnader     
Lønnskostnad2,8 21 306 399 21 186 000 21 293 235  
Avskrivning på varige driftsmidler 3 13 027 696 14 035 000 13 551 017  
Tap på fordringer  381 083 500 000 -32 945  
Annen driftskostnad1 33 517 656 37 413 000 27 704 045  
Sum driftskostnader  68 232 834 73 134 000 62 515 351  
Driftsresultat  25 978 299 15 061 000 20 991 290  
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Finansinntekter     
Renteinntekt  2 452 139 1 000 000 2 241 520  
Sum finansinntekter  2 452 139 1 000 000 2 241 520  
Finanskostnader     
Rentekostnad  5 400 411 5 870 000 5 710 900  
Annen finanskostnad  1 579 0 1 517  
Sum finanskostnader  5 401 990 5 870 000 5 712 418  
Sum netto finansposter  -2 949 851 -4 870 000 -3 470 897  
Årsresultat  23 028 448 10 191 000 17 520 392  
Avsatt til bundne fond70  492 625  
Overføringer disposisjonsfond7 23 028 448   17 027 767  
Tilleggsutbytte/engangsutbytte70  -6 500 000  
Fra annen egenkapital70  6 500 000  
Sum disponert  23 028 448   17 520 392  
Tabell 8.1 Resultat 2016 Stavanger Parkeringsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)

EIENDELERNoter31.12.201631.12.2015 
Varige driftsmidler    
Bygninger og annen fast eiendom3 277 636 466 286 181 870  
Tomt St. Olav  2 600 000 2 600 000  
Anlegg under oppføring300 
Maskiner og inventar3 10 373 781 9 069 917  
Biler3 698 688 570 121  
Sum varige driftsmidler  291 308 934 298 421 907  
     
Finansielle anleggsmidler    
Aksjer i datterselskap4 100 000 100 000  
Egenkapitalinnskudd KLP4,8 628 044 545 814  
Sum finansielle anleggsmidler  728 044 645 814  
     
Sum anleggsmidler  292 036 978 299 067 721  
     
Omløpsmidler    
Fordringer    
Kundefordringer5 1 779 826 1 587 707  
Andre fordringer5 1 601 662 1 866 462  
Sum fordringer  3 381 488 3 454 168  
     
Bankinnskudd og kontanter6 91 225 476 65 622 121  
Sum bankinnskudd og kontanter  91 225 476 65 622 121  
     
Sum omløpsmidler  94 606 964 69 076 290  
     
SUM EIENDELER  386 643 942 368 144 010  
     
 Noter31.12.201631.12.2015 
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital    
Innskutt egenkapital    
Innskutt egenkapital7 8 792 401 8 792 401  
Sum bundet egenkapital  8 792 401 8 792 401  
     
Opptjent egenkapital    
Bundne investeringsfond6,7 26 643 192 26 643 192  
Annen egenkapital7 166 546 769 143 518 322  
Sum annen egenkapital  193 189 961 170 161 513  
     
Sum egenkapital  201 982 362 178 953 915  
     
Gjeld    
Avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser8 3 804 472 3 097 663  
Sum avsetning for forpliktelser  3 804 472 3 097 663  
     
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld9 164 250 419 175 070 623  
Sum annen langsiktig gjeld  164 250 419 175 070 623  
     
Sum langsiktig gjeld  168 054 891 178 168 286  
     
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld10 6 366 636 3 838 358  
Skyldige offentlige avgifter10 2 967 636 3 008 869  
Annen kortsiktig gjeld10 7 272 417 4 174 583  
Sum kortsiktig gjeld  16 606 689 11 021 810  
     
Sum gjeld  184 661 580 189 190 096  
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  386 643 942 368 144 010  
Tabell 8.2 Balanse 2016 Stavanger Parkeringsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)