⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

ÅRSBERETNING 2016

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Hovedpilarene er Forvaltning og Drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Ny parkeringsforskrift

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Formålet med ny forskrift er som definert i Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder,

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.

Den nye parkeringsforskriften sidestiller offentlig og privat vilkårsparkering. Offentlig vilkårsparkering var da som nå, strengt regulert. Privat parkeringsregulering var tidligere bestemt av grunneier, noe som har gitt seg utslag i mange ulike vilkår i det private markedet. Dette har myndighetene ønsket å endre i lang tid og nå har endringene trådt i kraft. Stavanger Parkering skrev i årsberetningen følgende i fjor:

«Dette vil for parkeringskundene fremstå som mer ryddig og ikke minst brukervennlig. Stavanger Parkeringsselskap KF er positive til de endringer som kommer også for offentlige parkeringsforetak, der blant annet en harmonisering av ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens regime.»

2017 vil gi oss svaret på om endringene er til det bedre for forbrukerne.

Økonomi og årsregnskap

Stavanger Parkeringsselskap KF fortsetter arbeidet i sin søken etter mer rasjonelle måter å utføre arbeidsoppgavene på. Det tas stadige skritt mot det papirløse samfunn. Mer og mer av de rutinebaserte oppgavene digitaliseres. Dette arbeidet gjøres tett opp mot Stavanger kommune Regnskap og Rogaland Revisjon IKS som viktige samarbeidspartnere.

På økonomiområdet har foretaket gjennomført to viktige prosjekter. De senere år har antallet betalinger med kredittkort økt kraftig i volum og verdi, på bekostning av kontanter. Bruk av kredittkort innebærer en økning i provisjoner til banker, innløser og merkevareeiere. Foretaket har i 2016 forhandlet frem ny og bedre avtale som sørger for betydelige kostnadsbesparelser.

Stavanger Parkeringsselskap KF har foruten en betydelig bygningsmasse, store mengder ulike typer teknisk utstyr som bomanlegg, kameraer og automater, som krever tilsyn, oppgraderinger og omfattende vedlikehold. Som offentlig foretak underlagt offentlig anskaffelsesregler, har foretaket organisert alle leverandøravtaler i et eget system for kontroll, oversikt, kostnadsreduksjoner og effektivitet.

Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering i 2017 konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Stavanger Parkeringsselskap KF har gitt betydelige utbytter til eier de siste 3 årene. Det er videre besluttet i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 at det skal deles ut ytterligere kr 105 millioner i utbytte. I 2017 er det budsjettert med kr 30 millioner som er uproblematisk gitt selskapets frie likviditet per 31. desember 2016 på kr 63 995 000.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende for ordinær drift. Samtidig understrekes det at foretakets økonomi og inntjeningsevne, kan bli vesentlig svekket som følge av nedgang i parkeringsbelegg, investeringer i ladeinfrastruktur for elbil og gratis elbilparkering. Virksomheten har en betydelig langsiktig gjeld på over kr 164 mill.

Figur 8.1 Stavanger Parkering

Salgsinntektene for 2016 ble kr 86,1 mill., en økning på kr 6,5 mill. sammenlignet med budsjett. Prisene på parkering ble justert 1.januar 2016 for første gang på seks år. Finansinntektene var i 2016 kr 2,5 mill. mot kr 2,2 mill. i 2015.

Driftskostnadene endte på kr 68,2 mill. mot et budsjett på kr 73,1 mill. Hovedgrunnen til lavere forbruk at det generelt sett er blitt brukt mindre på innkjøp og vedlikehold av parkeringshus. Samtidig er det viktig å understreke at kostnadene til dette formålet, likevel er vesentlige høyere enn året før.

Stavanger Parkeringsselskap KF gjør opp 2016 med et årsresultat på kr 23,0 mill. som er kr 6,1 mill. mer enn året før. Selskapets frie likviditet er per 31. desember 2016 kr 63,99 mill. og det er kr 26,6 mill. på frikjøpsfondet.

Virksomhetens langsiktige gjeld er per 31.desember 2016 totalt på kr 164,25 mill. kroner.

Regnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Rogaland Parkering AS, et heleid datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF, hadde samlede driftsinntekter på kr 15,7 mill. og et årsresultat på kr 1,95 mill. Den underliggende driften er svært solid. Virksomheten har en A3-rating som er høyeste kredittratingnivå fra Kredittfakta AS i 2016.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Virksomheten benytter nullutslippskjøretøy der det er mulig. Bilparken består blant annet av to elbiler og to hybridbiler.

HMS

HMS arbeidet er en kontinuerlig oppgave som skjøttes av AMU, avdelingslederne og den enkelte medarbeider. Håndhevingsavdelingen har et særlig utfordrende oppdrag som gjør at det er klare rutiner for behandling av uønskede hendelser. Foretaket benytter Stavanger kommune sitt system, Synergi, for avviksrapportering og saksbehandling. Det har kun vært registrert to saker i 2016.

Gode arbeidsforhold for kontorstaben er høyt prioritert. Det er innført hev/senk pulter og nødvendig hjelpemidler etter den enkeltes behov.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Sykefraværet har i noen år vært en utfordring. Årsakene er sammensatte, hovedsakelig handler det om alvorlige tilfeller over tid. Foretaket har gjort mange ulike tiltak som treningstilskudd, hev/senk-pulter, kurs innen ernæring, arbeidssko og tøy av høy kvalitet, diverse sosiale aktiviteter. For øvrig følges Stavanger kommune sitt opplegg.

Nyansatte har fått førstehjelpskurs i 2016.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Stavanger Parkering hadde 36 fast ansatte 31.12.2016. Av disse er det 19 kvinner og 17 menn. 11 % av staben i foretaket har utenlandsk opprinnelse.

Foretaket tilstreber en balansert stab med tanke på kjønn, alder og etnisitet. Det er ikke registrert avvik eller uønskede hendelser som kan relateres til likestilling eller diskriminering.

Styret i foretaket består av tre kvinner og to menn. Selskapets ledergruppe består en kvinne og to menn.

Medarbeidertilfredshet

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016 da Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sin undersøkelse. Denne ble flyttet til 2017 og i skrivende stund har 94 % av de ansatte svart på undersøkelsen. Fra undersøkelsene i 2014 og 2015 kan vi trekke konklusjonen at medarbeidertilfredsheten i overveiende grad er god. Det er likevel områder som kan forbedres og prioriteringene vil baseres på resultatene av undersøkelsen i 2017.

Kundetilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap har i løpet av året gjennomført en spørreundersøkelse blant boligsonekortinnehavere. Her kommer det frem at 79,8 % av respondentene var fornøyd med informasjonen på foretakets hjemmeside. 71,8 % har svart at de er fornøyd eller svært fornøyd med kommunikasjonen med foretakets kundekonsulent i forbindelse med fornying av boligsonekort. 70 % av respondentene er fornøyd eller svært fornøyd med kommunikasjonen med kundekonsulent.

Figur 8.2 Kundetilfredshet

Figuren viser at 55 % av respondentene har svart fornøyd eller svært fornøyd. Tatt i betraktning at mange av tilfellene med kontakt trolig er knyttet til krevende situasjoner i forbindelse med eller mulighet for ileggelser, er dette en tilfredsstillende score. Samlet sett synes det som at kommunikasjonen mellom Stavanger Parkering og innehavere av parkeringskort er god.

Forvaltning

Alt personale i forvaltningen i Stavanger Parkeringsselskap KF tilfredsstiller den nye parkeringsforskriftens krav til opplæring. Ny parkeringsforksrift medfører nye regler på en del områder. Staben har vært på regionale kurs for å oppdatere seg slik at de ansatte skal være godt rustet til å håndtere endringene.

I løpet av året har oblatene for boligsonekortene blitt digitalisert. Trafikkbetjentene bruker nå skanningteknologi for å håndheve tillatelsene. Innføringen av elektroniske oblater forenkler administrasjonen for både brukere og foretaket. Tiltaket medfører også kostnadsreduksjoner og mindre intern ressursbruk, særlig ved utsendelser til kundene.

Foretaket har i løpet av året fått ny hjemmeside. Siden er responsiv som innebærer at den fungerer på alle digitale plattformer. Klageordningen på ileggelser gjennomføres via nettsiden. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er endret. Nettsiden er oversatt til Polsk og Engelsk.

Marked

Stavanger Parkering har gjennom årene jobbet med omdømmebygging via mediene. Foruten ordinær informasjonsvirksomhet, er det to store tiltak som nevnes i denne sammenheng. P-Valberghallen har fått en ansiktsløftning med nye elementer for økt attraktivitet. Det har blitt gjennomført en omdømmekampanje der målsettingen var å styrke forståelsen for den viktige samfunnsnytten foretakets trafikkbetjenter gjør. Tilbakemeldinger fra publikum til trafikkbetjentene tyder på at kampanjen har lykkes.

Drift/teknisk

I forbindelse med nødvendig vedlikehold av P-Valberghallen har foretaket ønsket å gjøre anlegget lysere og triveligere på bakgrunn av tilbakemeldinger fra publikum. Målet er et ledd i foretakets strategi om å styrke omdømme. I tillegg er det viktig å formidle et positivt førsteinntrykk til opplevelsene som venter deg i byen. Ideen om å fortelle historier om Stavanger på dialekt resulterte i mye positiv oppmerksomhet og mange fornøyde kunder.

Stavanger Parkering sin viktigste oppgave overfor parkeringsanleggene er å unngå nedetid. 2016 har vært et godt år i denne sammenheng og nedetid har skyldtes nødvendig vedlikeholdsarbeid og ikke feil på utstyr.

Utfordringer og fremtidsplaner  

Prosjektet med innføring av skiltlesere er noe forsinket og vil bli implementert i 2017. Detter gjelder også for kjøretøymontert kamera innen parkeringshåndheving. Løsningene vil innebære en stor forbedring for brukerne av parkeringshus og det vil bli gjennomført en kundetilfredshetsindeks mot slutten av 2017 for å dokumentere dette.

Etter budsjett for 2017 var fremlagt og godkjent, har endrede forutsetninger gjort at økonomien i selskapet kan komme under press. Parkeringsbelegget har vist nedgang hver måned fra og med september 2016. Tap i millionklassen på elbiler som skulle betale for seg i henhold til ny parkeringsforskrift. Nye kostbare utbygginger av ladestruktur i kommunen. Vedtak om 105 millioner i utbytte de neste fire årene, gjør fremtiden uviss og utfordrende for selskapet.

Selskapets økonomi er blitt styrket vesentlig i 2016. Arbeidet med å videreutvikle en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.