⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leverandør og innovatør

Drøyt 1 300 innbyggere har mottatt tjenester fra Helsehuset i 2016. Helsehuset har arbeidet målrettet med kommunikasjonsprosjektet God helse for alle – kommunikasjon for gode helsevalg for å fremstå som et helhetlig og likeverdig tilbud. Brukerinvolvering har stått sentralt for å kunne nå frem med tilpasset helseinformasjon om tilbudet og tjenestene til innbyggerne i Stavanger kommune. Helsehuset har i 2016 prøvd ut nye arbeidsformer som publikumsforedrag og innovasjonsverksted spesielt rettet mot menn.

Avdeling for velferdsteknologi

Stavanger kommune har siden 2013 deltatt som en av 31 utviklingskommuner i Trygghetspakkeprosjektet i regi av Helsedirektoratet som ble avsluttet i 2016.

Evalueringsrapporten Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune (Sintef og Stavanger kommune 2016) gir viktig kunnskap. I følge rapporten var piloteringen preget av en del umoden teknologi, selv om det ble utført et betydelig utviklingsarbeid av leverandør. Flere løsninger ble valgt bort underveis i samråd med leverandørene. Den mobile trygghetsalarmen var funksjonell, og brukerne var fornøyde med løsningen. I løpet av 2016 er mobile trygghetsalarmer med GPS tatt i bruk i sykehjem og bofellesskap. Det er etablert nettverk av ressurspersoner i sykehjemmene som er ansvarlige for intern opplæring og drift av de mobile trygghetsalarmene. En anskaffelsesprosess for kjøp av digitale trygghetsalarmer ble gjennomført i 2016.

Høsten 2016 åpnet et demorom for velferdsteknologi på Helsehuset. Demorommet skal benyttes til å spre informasjon og bidra til økt kunnskap om velferdsteknologi blant innbyggere, brukere og ansatte, herunder medisindispensere, lese-TV og selvspylende toalett.

Stavanger kommune har av Helsedirektoratet fått i oppdrag å delta i nasjonal pilot: Utprøving av avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Prosjektet God Helse Hjemme består av to utprøvingsaktiviteter knyttet til Helsehuset: 1) avstandsoppfølging av innbyggere som har behov for å endre levevaner og 2) avstandsoppfølging av pasienter med KOLS. Prosjektet betyr bredt samarbeid med brukere, interne samarbeidspartnere, leverandører og Helse Stavanger HF, i tillegg til etablering av responssenter ved sykepleieklinikken. Kommunikasjonsplattform og verktøy for målinger av oksygenmetning og puls er anskaffet og klare til bruk. Prosedyrer og digitale læringsverktøy er ferdig utviklet, og 29 brukere er inkludert. Prosjektperioden er 2015–2017.

Sykepleieklinikken

I 2016 ble det etablert to fulle stillinger og to behandlingsrom på sykepleieklinikken. Sykepleieklinikken fikk 10 prosent flere brukere til ca. 150 i 2016 sammenlignet med 2015. 90 prosent av vedtakene i 2016 gjaldt sårstell.

I tillegg til å være et tilbud til hjemmeboende brukere, er sykepleieklinikken responssenter for avstandsoppfølging av personer med KOLS i prosjektet God Helse Hjemme.

Klinisk ernæringsfysiolog

Stavanger kommune har prøvd ut klinisk ernæringskompetanse i frisklivssentralen i perioden 2014-2016. Evalueringsrapporten om utprøving av klinisk ernæringsfysiolog viste gode resultater, og førte til at stillingen ble videreført som en fast stilling fra årsskiftet 2016/2017. Evalueringen viste at klinisk ernæringsfysiolog bidrar på individ- og systemnivå for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer. Fra oppstart i 2014 til mai 2016 har 340 innbyggere fått individuell veiledning i den hensikt å endre levevaner. På systemnivå har klinisk ernæringsfysiolog bidratt for å sikre faglig forsvarlig ernæringsarbeid innenfor oppvekst- og levekårsfeltet.

Alkoholrådgiver

Prosjektet Litt for mye, litt for ofte gir lavterskel rådgiving til personer med usunne alkoholvaner. Prosjektperioden ble i 2016 forlenget som følge av tilskudd av prosjektmidler. Evalueringen av prosjektet er derfor utsatt til 2017 når prosjektperioden er ferdig.

Nye lokaler

Arbeidet med å finne nye lokaler ble påbegynt i 2016. Endelig avklaring av lokalisering og flytting skjer innen juli 2017.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,8 mill. av en budsjettramme på kr 17,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 77,6. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset finansieres i stor grad av eksterne prosjektmidler. Årsaken til mindreforbruket følger av at kommunens egne ansatte har jobbet på prosjekter med ekstern finansiering.